Isus Navin 19

Studie

           |

1 Potom izađe drugi žreb za Simeuna, pleme sinova Simeunovih po porodicama njihovim, i bi nasledstvo njihovo usred nasledstva sinova Judinih.

2 I dopade im u nasledstvo Virsaveja i Saveja i Molada,

3 I Asar-Sual i Vala i Asem,

4 I Eltolad i Vetuil i Orma,

5 I Siklag i Vet-Marhavot i Asar-Susa,

6 I Vet-Levaot i Saruen; trinaest gradova sa selima svojim;

7 Ajin, Remon i Eter i Asan, četiri grada sa selima svojim;

8 I sva sela što behu oko tih gradova dori do Valat-Vira, a to je Ramat južni. To je nasledstvo plemena sinova Simeunovih po porodicama njihovim.

9 Od dela sinova Judinih dopade nasledstvo sinovima Simeunovim, jer deo sinova Judinih beše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše nasledstvo na njihovom nasledstvu.

10 Potom izađe treći žreb za sinove Zavulonove po porodicama njihovim; i međa nasledstvu njihovom bi do Saride.

11 A odatle ide međa njihova pokraj mora na Maralu, i dopire do Davaseta, i ide na potok koji je prema Jokneamu,

12 Pa se okreće od Saride na istok do međe kislot-tavorske, i ide na Davrat i izlazi do Jafe;

13 Otuda ide opet k istoku do Gita-Efera, a to je Ita-Kasin, i izlazi na Remon-Metoar, a to je Neja;

14 Otuda se savija međa k severu na Anaton, i izlazi u dolinu Jeftail,

15 S Katatom i s Nalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom, dvanaest gradova sa selima svojim.

16 To je nasledstvo sinova Zavulonovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.

17 Za Isahara izađe žreb četvrti, za sinove Isaharove po porodicama njihovim;

18 A međa im bi: Jezrael i Kesulot i Sunim,

19 I Aferajim i Seon i Anaharat,

20 I Ravit i Kision i Aves,

21 I Remet i En-Ganim i En-Ada i Bet-Fasis,

22 A otuda ide međa na Tavor i na Sahasimu i Vet-Semes, i udara u Jordan; šesnaest gradova sa selima svojim.

23 To je nasledstvo plemena sinova Isaharovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.

24 Potom izađe žreb peti za pleme sinova Asirovih po porodicama njihovim.

25 I međa im bi: Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf,

26 I Alameleh i Amad i Misal, i pruža se do Karmela k moru i do Sihor-Livnata,

27 I odatle se savija k istoku na Vet-Dagon, i dopire do Zavulona i do doline Jeftaila k severu, i do Vetemeka i Naila, i ide do Havula nalevo;

28 I Hevron i Reov i Amon i Kana skroz do Sidona velikog;

29 Otuda se savija međa na Ramu i do tvrdog grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dela ahsivskog;

30 I Ama i Afek i Reov; dvadeset i dva grada sa selima svojim.

31 To je nasledstvo plemena sinova Asirovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.

32 Za sinove Neftalimove izađe žreb šesti, za sinove Neftalimove po porodicama njihovim,

33 I međa im bi od Elafa i od Alona do Sananima, i od Adami-Nekeva i Javnila do Lakuma, i izlazi na Jordan;

34 Potom se obrće međa na zapad k Aznot-Tavoru, i ide na Ukok, i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka.

35 A tvrdi su gradovi: Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot,

36 I Adama i Rama i Asor,

37 I Kedes i Edrej i En-Asor,

38 I Iron Migdalil, Orem i Vet-Anat i Vet-Semes; devetnaest gradova sa selima svojim.

39 To je nasledstvo plemena sinova Neftalimovih po porodicama njihovim, to su gradovi sa selima svojim.

40 Sedmi žreb izađe za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim,

41 I međa nasledstvu njihovom bi Sara i Estaol i Ir-Semes,

42 I Salavin i Ajalon i Jetla,

43 I Elon i Tamnata i Akaron,

44 I Eltekon i Giveton i Valat,

45 I Jud i Vani-Varak i Gat-Rimon,

46 I Me-Jarkon i Rakon s međama svojim prema Jopi.

47 Ali međe sinova Danovih izađoše male za njih; zato izađoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrim mačem i osvojiše ga, i naseliše se u njemu, i Lesem prozvaše Dan po imenu Dana oca svog.

48 To je nasledstvo plemena sinova Danovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.

49 A kad podeliše zemlju po međama njenim, daše sinovi Izrailjevi nasledstvo Isusu, sinu Navinom, među sobom.

50 Po zapovesti Gospodnjoj daše mu grad koji zaiska, Tamnat-Sarah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu.

51 To su nasledstva koja Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izrailjevih podeliše žrebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka, i tako podeliše zemlju.

  
Scroll to see more.