Isus Navin 16

Studie

           |

1 I dopade deo sinovima Josifovim od Jordana kod Jerihona, od vode jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru vetiljsku,

2 A od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe arhijske do Atarota,

3 Potom ide na zapad do međe jafletske pa do međe donjeg Vet-Orona i do Gezera, i izlazi na more.

4 Tako dobiše nasledstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem.

5 A beše međa sinovima Jefremovim po porodicama njihovim, beše međa nasledstva njihovog k istoku Atarot-Adar do gornjeg Vet-Orona,

6 I izlazi međa na more kod Mihmete sa severne strane, pa se obrće međa k istoku do Tanat-Silona, i prolazi s istoka do Janohe,

7 Potom silazi od Janohe do Atarota i Narata, i došavši do Jerihona udara u Jordan.

8 Od Tafuje ide međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je nasledstvo plemena sinova Jefremovih po porodicama njihovim.

9 A gradovi behu odvojeni sinovima Jefremovim u nasledstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim.

10 A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru; zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovim do danas plaćajući danak.

Scroll to see more.