Isus Navin 15

Studie

              |

1 A ovo beše deo sinova Judinih po porodicama njihovim: uz među edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;

2 I beše im južna međa od kraja slanog mora, od zaliva koji ide k jugu.

3 A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;

4 Otuda, idući do Aselmona, izlazi na potok misirski i kraj toj međi udara u more. To vam je južna međa.

5 A međa k istoku: slano more do kraja Jordana; a međa sa severne strane: od zaliva morskog, do kraja Jordana;

6 Odatle ide ta međa na Vet-Oglu, i pruža se od severa do Vet-Arave; i odatle ide ta međa na kamen Voana sina Ruvimovog;

7 Odatle ide ta međa do Davira od doline Ahora, i na sever ide na Galgal, prema brdu adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta međa do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil;

8 Odatle ide ta međa preko doline sinova Enomovih pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide međa na vrh gore koja je prema dolini Enom k zapadu i koja je nakraj doline rafajske k severu;

9 Potom se savija međa s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža međa do Vala, a to je Kirijat-Jarim;

10 Potom ide međa do Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa severa, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;

11 I ide međa pokraj Akarona k severu, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta međa na more.

12 A međa je zapadna pokraj velikog mora i njegovih međa. To su međe sinova Judinih unaokolo po porodicama njihovim.

13 A Halevu sinu Jefonijinom dade Isus deo među sinovima Judinim, kao što mu zapovedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron;

14 I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove.

15 I odatle ode na Davirane; a Davir se pre zvaše Kirijat-Sefer.

16 I reče Halev: Ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju.

17 I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu, kćer svoju, za ženu.

18 I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njenog; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: Šta ti je?

19 A ona reče: Daj mi dar; kad si mi dao suvu zemlju, daj mi i izvore vodene. I dade joj izvore gornje i izvore donje.

20 Ovo je nasledstvo plemena sinova Judinih po porodicama njihovim;

21 Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinih, duž međe edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,

22 I Kina i Dimona i Adada,

23 I Kades i Asor i Itnan,

24 Zif i Telem i Valot,

25 I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;

26 Amam i Sama i Molada,

27 I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,

28 I Asar-Sual i Virsaveja i Viziotija,

29 Vala i Im i Asem,

30 I Eltolad i Hesil i Orma,

31 I Siklag i Madmana i Sansana,

32 I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.

33 U ravni Estol i Saraja i Asna.

34 I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,

35 Jarmut i Odolam, Sohot i Azika.

36 I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova sa selima svojim.

37 Sevan i Adasa i Magdal-Gad,

38 I Dilan i Mispa i Jokteil,

39 Lahis i Vaskat i Jeglon,

40 I Havon i Lamas i Hitlis,

41 I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.

42 Livna i Eter i Asan,

43 I Jefta i Asna i Nesiv,

44 I Keila i Ahziv i Marisa devet gradova sa selima svojim.

45 Akaron sa selima i zaseocima;

46 Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim;

47 Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka misirskog i do velikog mora s međama.

48 A u gori: Samir i Jatir i Sohot,

49 I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,

50 I Anav i Estemon i Anim,

51 I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim.

52 Arav i Duma i Esan,

53 I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,

54 I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim.

55 Maon, Karmel i Zif i Juta,

56 Jezrael i Jogdeam i Zanoja,

57 Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.

58 Alul, Vet-sur i Gedor,

59 I Marat i Vet-Anat i Eltekon, šest gradova sa selima svojim.

60 Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim.

61 U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,

62 I Nivsan, i grad soli, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.

63 A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše isterati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinim u Jerusalimu do danas.

  
Scroll to see more.