Jevanðelje po Jovanu 6

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Jovanu 5   Jevanðelje po Jovanu 7 →

1 Potom otide Isus preko mora galilejskog kod Tiverijade.

2 I za Njim iđaše mnoštvo naroda, jer viđahu čudesa Njegova koja činjaše na bolesnicima.

3 A Isus iziđe na goru, i onde seđaše sa učenicima svojim.

4 A beše blizu pasha, praznik jevrejski.

5 Podignuvši, dakle, Isus oči, i videvši da mnoštvo naroda ide k Njemu, reče Filipu: Gde ćemo kupiti hleba da ovi jedu?

6 A ovo govoraše kušajući ga, jer sam znaše šta će činiti.

7 Odgovori Mu Filip: Dvesta groša hleba nije dosta da svakom od njih po malo dopadne.

8 Reče Mu jedan od učenika Njegovih, Andrija, brat Simona Petra:

9 Ovde ima jedno momče koje ima pet hlebova ječmenih i dve ribe; ali šta je to na toliki svet!

10 A Isus reče: Posadite ljude. A beše trave mnogo na onome mestu. Posadi se dakle ljudi na broj oko pet hiljada.

11 A Isus uzevši one hlebove, i davši hvalu, dade učenicima, a učenici onima koji behu posađeni; tako i od riba koliko hteše.

12 I kad se nasitiše, reče učenicima svojim: Skupite komade što pretekoše da ništa ne propadne.

13 I skupiše, i napuniše dvanaest kotarica komada od pet hlebova ječmenih što preteče iza onih što su jeli.

14 A ljudi videvši čudo koje učini Isus govorahu: Ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svet.

15 A kad razume Isus da hoće da dođu da Ga uhvate i da Ga učine carem, otide opet u goru sam.

16 A kad bi uveče siđoše učenici Njegovi na more,

17 I uđoše u lađu, i pođoše preko mora u Kapernaum. I većse beše smrklo, a Isus ne beše došao k njima.

18 A more se podizaše od velikog vetra.

19 Vozivši, pak, oko dvadeset i pet ili trideset potrkališta ugledaše Isusa gde ide po moru i beše došao blizu do lađe, i uplašiše se.

20 A On im reče: Ja sam; ne bojte se.

21 Onda Ga s radošću uzeše u lađu; i odmah lađa bi na zemlji u koju iđahu.

22 Sutradan, pak, narod koji stajaše preko mora kad vide da lađe druge ne beše onde osim one jedne što u nju uđoše učenici Njegovi, i da ne uđe Isus s učenicima svojim u lađu nego sami učenici Njegovi otidoše,

23 A druge lađe iz Tiverijade dođoše blizu onog mesta gde jedoše hleb kad Gospod dade hvalu,

24 Kad vide narod da Isusa ne beše onde ni učenika Njegovih, uđoše i oni u lađe, i dođoše u Kapernaum da traže Isusa.

25 I našavši Ga preko mora rekoše Mu: Ravi! Kad si došao ovamo?

26 Isus im odgovori i reče: Zaista, zaista vam kažem: ne tražite me što čudesa videste, nego što jedoste hleba i nasitiste se.

27 Starajte se ne za jelo koje prolazi, nego za jelo koje ostaje za večni život, koje će vam dati Sin čovečiji, jer ovog potvrdi Otac Bog.

28 A oni Mu rekoše: Šta ćemo činiti da radimo dela Božija?

29 Odgovori Isus i reče im: Ovo je delo Božije da verujete onog koga On posla.

30 A oni Mu rekoše: Kakav dakle ti pokazuješ znak da vidimo i da verujemo? Šta radiš ti?

31 Očevi naši jedoše manu u pustinji, kao što je napisano: Hleb s neba dade im da jedu.

32 Tada im reče Isus: Zaista, zaista vam kažem: Mojsije ne dade vama hleb s neba, nego vam Otac moj daje hleb istiniti s neba;

33 Jer je hleb Božiji onaj koji silazi s neba i daje život svetu.

34 Tada Mu rekoše: Gospode! Daj nam svagda taj hleb.

35 A Isus im reče: Ja sam hleb života: Koji meni dolazi neće ogladneti, i koji mene veruje neće nikad ožedneti.

36 Nego vam kazah da me i videste i ne verujete.

37 Sve što meni daje Otac k meni će doći; i koji dolazi k meni neću ga isterati napolje.

38 Jer siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju Oca koji me posla.

39 A ovo je volja Oca koji me posla da od onog što mi dade ništa ne izgubim, nego da ga vaskrsnem u poslednji dan.

40 A ovo je volja Onog koji me posla da svaki koji vidi Sina i veruje Ga ima život večni; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan.

41 Tada vikahu Jevreji na Njega što reče: Ja sam hleb koji siđe s neba.

42 I govorahu: Nije li ovo Isus, sin Josifov, kome mi znamo oca i mater? Kako dakle on govori: Ja siđoh s neba?

43 Onda Isus odgovori i reče im: Ne vičite među sobom.

44 Niko ne može doći k meni ako ga ne dovuče Otac koji me posla; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan.

45 U prorocima stoji napisano: i biće svi naučeni od Boga. Svaki koji čuje od Oca i nauči, doći će k meni.

46 Ne da je ko video Oca osim Onog koji je od Boga: On vide Oca.

47 Zaista, zaista vam kažem: koji veruje mene ima život večni.

48 Ja sam Hleb života.

49 Očevi vaši jedoše manu u pustinji, i pomreše.

50 Ovo je hleb koji silazi s neba: da koji od Njega jede ne umre.

51 Ja sam hleb živi koji siđe s neba; koji jede od ovog hleba živeće vavek; i hleb koji ću ja dati telo je moje, koje ću dati za život sveta.

52 A Jevreji se prepirahu među sobom govoreći: Kako može ovaj dati nama telo svoje da jedemo?

53 A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: ako ne jedete telo Sina čovečijeg i ne pijete krv Njegovu, nećete imati život u sebi.

54 Koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan:

55 Jer je telo moje pravo jelo i krv moja pravo piće.

56 Koji jede moje telo i pije moju krv stoji u meni i ja u njemu.

57 Kao što me posla živi Otac, i ja živim Oca radi; i koji jede mene i on će živeti mene radi.

58 Ovo je hleb koji siđe s neba: ne kao što vaši očevi jedoše manu, i pomreše; koji jede hleb ovaj živeće vavek.

59 Ovo reče u zbornici kad učaše u Kapernaumu.

60 Tada mnogi od učenika Njegovih koji slušahu rekoše: Ovo je tvrda beseda! Ko je može slušati?

61 A Isus znajući u sebi da učenici Njegovi viču na to, reče im: Zar vas ovo sablažnjava?

62 A kad vidite Sina čovečijeg da odlazi gore gde je pre bio?

63 Duh je ono što oživljava; telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su.

64 Ali imaju neki među vama koji ne veruju. Jer znaše Isus od početka koji su što ne veruju, i ko će Ga izdati.

65 I reče: Zato vam rekoh da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od Oca mog.

66 Od tada mnogi od učenika Njegovih otidoše natrag, i više ne iđahu s Njim.

67 A Isus reče dvanaestorici: Da nećete i vi otići?

68 Tada Mu odgovori Simon Petar: Gospode! Kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života.

69 I mi verovasmo i poznasmo da si Ti Hristos, Sin Boga Živoga.

70 Isus im odgovori: Ne izabrah li ja vas dvanaestoricu, i jedan je od vas đavo?

71 A govoraše za Judu Simonova Iskariota, jer Ga on htede izdati, i beše jedan od dvanaestorice.

← Jevanðelje po Jovanu 5   Jevanðelje po Jovanu 7 →
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 276, 680, 1460, 1990, 1999, 2165, 2187 ...

Apocalypse Revealed 23, 60, 120, 200, 323, 379, 502 ...

Brief Exposition of Doctrine 44

Bracna Ljubav 82, 339

Anđeoska mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 38, 149

Bozanska Promisao 172, 324

The Lord 19, 20, 27, 31, 32, 35, 51

Sacred Scripture 2, 17, 39, 69, 89

Life 48, 99

Nauk Novog Jerusalima O Veri 5

Nebo i Pakao 25, 147

True Christianity 2, 100, 107, 153, 190, 214, 239 ...

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 221, 222, 282

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga

Přeložit:
Sdílet: