Jevanðelje po Jovanu 21

Serbian (Daničić, Karadžić)

Studovat vnitřní smysl

← Jevanðelje po Jovanu 20  

1 Posle toga opet se javi Isus učenicima svojim na moru tiverijadskom. A javi se ovako:

2 Behu zajedno Simon Petar i Toma, koji se zvaše blizanac, i Natanailo iz Kane galilejske, i sinovi Zevedejevi, i druga dvojica od učenika Njegovih.

3 Reče im Simon Petar: Idem da lovim ribu. Rekoše mu: Idemo i mi s tobom. Onda iziđoše i odmah sedoše u lađu, i onu noćne uhvatiše ništa.

4 A kad bi jutro, stade Isus na bregu; ali učenici ne poznaše da je Isus.

5 A Isus im reče: Deco! Eda li šta imate za jelo? Odgovoriše Mu: Nemamo.

6 A On im reče: Bacite mrežu s desne strane lađe, i naći ćete. Onda baciše, i većne mogahu izvući je od mnoštva ribe.

7 Onda učenik onaj koga ljubljaše Isus reče Petru: To je Gospod. A Simon Petar kad ču da je Gospod, zapreže se košuljom, jer beše go, i skoči u more.

8 A drugi učenici dođoše na lađi, jer ne beše daleko od zemlje nego oko dvesta lakata, vukući mrežu sa ribom.

9 Kad, dakle, iziđoše na zemlju, videše oganj naložen, i na njemu metnutu ribu i hleb.

10 Isus im reče: Prinesite od ribe što sad uhvatiste.

11 A Simon Petar uđe i izvuče mrežu na zemlju punu velikih riba sto i pedeset i tri; i od tolikog mnoštva ne prodre se mreža.

12 Isus im reče: Hodite obedujte. A nijedan od učenika nije smeo da Ga pita: Ko si ti? Videći da je Gospod.

13 A dođe i Isus, i uze hleb, i dade im, tako i ribu.

14 Ovo se većtreći put javi Isus učenicima svojim pošto ustade iz mrtvih.

15 A kad obedovaše, reče Isus Simonu Petru: Simone Jonin! Ljubiš li me većma nego ovi? Reče Mu: Da, Gospode! Ti znaš da Te ljubim. Reče mu Isus: Pasi jaganjce moje.

16 Reče mu opet drugom: Simone Jonin! Ljubiš li me? Reče Mu: Da, Gospode! Ti znaš da Te ljubim. Reče mu Isus: Pasi ovce moje.

17 Reče mu trećom: Simone Jonin! Ljubiš li me? A Petar posta žalostan što mu reče trećom: Ljubiš li me? I reče Mu: Gospode! Ti sve znaš, Ti znaš da Te ljubim. Reče mu Isus: Pasi ovce moje.

18 Zaista, zaista ti kažem: Kad si bio mlad, opasivao si se sam i hodio si kud si hteo; a kad ostariš, širićeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda nećeš.

19 A ovo reče pokazujući kakvom će smrti proslaviti Boga. I rekavši ovo reče mu: Hajde za mnom.

20 A Petar obazrevši se vide gde za njim ide onaj učenik kog Isus ljubljaše, koji i na večeri leže na prsi Njegove i reče: Gospode! Ko je taj koji će Te izdati?

21 Videvši Petar ovog reče Isusu: Gospode! A šta će ovaj?

22 Isus mu reče: Ako hoću da on ostane dokle ja ne dođem, šta je tebi do toga? Ti hajde za mnom.

23 Onda iziđe ova reč među braćom da onaj učenik neće umreti: ali Isus ne reče njemu da neće umreti, nego: Ako hoću da ostane dok ja ne dođem, šta je tebi do toga?

24 Ovo je onaj učenik koji svedoči ovo, koji i napisa ovo: i znamo da je svedočanstvo njegovo istinito.

25 A ima i drugo mnogo što učini Isus, koje kad bi se redom popisalo, ni u sami svet, mislim, ne bi mogle stati napisane knjige. Amin.

← Jevanðelje po Jovanu 20  
Studovat vnitřní smysl

Komentář k této kapitole:

Příběhy:

Vysvětlení nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1017, 2371, 2788, 2921, 3934, 3994, 4169 ...

Apocalypse Revealed 17, 23, 383, 405, 505, 879, 890

Bracna Ljubav 316

Anđeoska mudrost o Božanskoj Ljubavi i Mudrosti 19

Sacred Scripture 29

Poslednji Sud 39

True Christianity 211, 764

Novi Jerusalim i Njegovo Nebesko Ucenje 122

Ukázat odkazy z nepublikovaných děl Swedenborga
Přeložit:
Sdílet: