Jov 34

Studie

           |

1 Još govori Elijuj i reče:

2 Čujte, mudri, besedu moju, i razumni poslušajte me.

3 Jer uho poznaje besedu kao što grlo kuša jelo.

4 Razaberimo šta je pravo, izvidimo među sobom šta je dobro.

5 Jer Jov reče: Pravedan sam, a Bog odbaci moju pravdu.

6 Hoću li lagati za svoju pravdu? Strela je moja smrtna, a bez krivice.

7 Koji je čovek kao Jov da kao vodu pije podsmeh?

8 I da se druži s onima koji čine bezakonje, i da hodi s bezbožnim ljudima?

9 Jer reče: Ne pomaže čoveku da ugađa Bogu.

10 Zato, ljudi razumni, poslušajte me; daleko je od Boga zloća i nepravda od Svemogućeg.

11 Jer po delu plaća čoveku i daje svakom da nađe prema putu svom.

12 Doista Bog ne radi zlo i Svemogući ne izvrće pravde.

13 Ko Mu je predao zemlju? I ko je uredio vasiljenu?

14 Kad bi na sebe okrenuo srce svoje, uzeo bi k sebi duh svoj i disanje svoje;

15 Izginulo bi svako telo, i čovek bi se vratio u prah.

16 Ako si, dakle, razuman, čuj ovo: slušaj glas reči mojih.

17 Može li vladati onaj koji mrzi na pravdu? Hoćeš li osuditi onog koji je najpravedniji?

18 Kaže li se caru: Nitkove! I knezovima: Bezbožnici?

19 A kamo li Onome koji ne gleda knezovima ko su, niti u Njega vredi više bogati od siromaha, jer su svi delo ruku Njegovih.

20 Umiru za čas, i u po noći uskoleba se narod i propadne, i odnese se jaki bez ruke ljudske.

21 Jer su oči Njegove obraćene na puteve čovečije i vidi sve korake njegove.

22 Nema mraka ni sena smrtnoga gde bi se sakrili koji čine bezakonje.

23 Jer nikome ne odgađa kad dođe da se sudi s Bogom.

24 Satire jake nedokučivo, i postavlja druge na njihovo mesto.

25 Jer zna dela njihova, i dok obrati noć, satru se.

26 Kao bezbožne razbija ih na vidiku.

27 Jer odstupiše od Njega i ne gledaše ni na koje puteve Njegove;

28 Te dođe do Njega vika siromahova, i ču viku nevoljnih.

29 Kad On umiri, ko će uznemiriti? I kad On sakrije lice, ko će Ga videti? I to biva i narodu i čoveku.

30 Da ne bi carovao licemer, da ne bi bilo zamke narodu.

31 Zaista, treba kazati Bogu: Podnosio sam, neću više grešiti.

32 A šta ne vidim, Ti me nauči; ako sam činio nepravdu, neću više.

33 Eda li će po tebi plaćati, jer tebi nije po volji, jer ti biraš a ne On? Ako znaš šta, govori.

34 Ljudi će razumni sa mnom kazati, i mudar će čovek pristati,

35 Da Jov ne govori razumno, i da reči njegove nisu mudre.

36 Oče moj, neka se Jov iskuša do kraja, što odgovara kao zli ljudi.

37 Jer domeće na greh svoj bezakonje, pljeska rukama među nama, i mnogo govori na Boga.