Osija 6

Studie

           |

1 Hodite da se vratimo ka Gospodu; jer On razdre, i isceliće nas, rani, i zaviće nas.

2 Povratiće nam život do dva dana, treći dan podignuće nas, i živećemo pred Njim.

3 Tada ćemo poznati Gospoda i sve ćemo Ga više poznavati; jer Mu je izlazak uređen kao zora, i doći će nam kao dažd, kao pozni dažd koji natapa zemlju.

4 Šta da ti učinim, Jefreme? Šta da ti učinim, Juda? Jer je dobrota vaša kao oblak jutarnji i kao rosa koja u zoru padne, pa je nestane.

5 Zato ih sekoh preko proroka i ubijah rečima usta svojih, i svetlost sudova tvojih iziđe.

6 Jer je meni milost mila a ne žrtva, i poznavanje Boga većma nego žrtva paljenica.

7 Ali oni prestupiše zavet kao Adam; tu me izneveriše.

8 Galad je grad onih koji čine bezakonje, po njemu su krvavi tragovi.

9 A družina je sveštenička kao četa koja dočekuje ljude, ubijaju na putu u Sihem, čine grdilo.

10 U domu Izrailjevom vidim strahotu; onde je kurvanje Jefremovo, Izrailj se oskvrni.

11 I tebi je, Juda, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svog.