Postanak 5

Studie

           |

1 Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čoveka po obličju svom stvori ga.

2 Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovek, kad biše stvoreni.

3 I požive Adam sto trideset godina, i rodi sina po obličju svom, kao što je on, i nadede mu ime Sit.

4 A rodiv Sita požive Adam osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

5 Tako požive Adam svega devet stotina trideset godina; i umre.

6 A Sit požive sto pet godina, i rodi Enosa;

7 A rodiv Enosa požive Sit osam stotina sedam godina, rađajući sinove i kćeri;

8 Tako požive Sit svega devet stotina dvanaest godina; i umre.

9 A Enos požive devedeset godina, i rodi Kajinana;

10 A rodiv Kajinana požive Enos osam stotina petnaest godina, rađajući sinove i kćeri;

11 Tako požive Enos svega devet stotina pet godina; i umre.

12 A Kajinan požive sedamdeset godina, i rodi Maleleila;

13 A rodiv Maleleila požive Kajinan osam stotina i četrdeset godina, rađajući sinove i kćeri;

14 Tako požive Kajinan svega devet stotina deset godina; i umre.

15 A Maleleilo požive šezdeset pet godina, i rodi Jareda;

16 A rodiv Jareda požive Maleleilo osam stotina trideset godina, rađajući sinove i kćeri;

17 Tako požive Maleleilo svega osam stotina devedeset pet godina; i umre.

18 A Jared požive sto i šezdeset i dve godine, i rodi Enoha;

19 A rodiv Enoha požive Jared osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

20 Tako požive Jared svega devet stotina šezdeset dve godine, i umre.

21 A Enoh požive šezdeset pet godina, i rodi Matusala;

22 A rodiv Matusala požive Enoh jednako po volji Božjoj trista godina, rađajući sinove i kćeri;

23 Tako požive Enoh svega trista šezdeset pet godina;

24 I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga jer ga uze Bog.

25 A Matusal požive sto osamdeset sedam godina, i rodi Lameha;

26 A rodiv Lameha požive Matusal sedam stotina osamdeset dve godine, rađajući sinove i kćeri;

27 Tako požive Matusal svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umre.

28 A Lameh požive sto osamdeset i dve godine, i rodi sina,

29 I nadede mu ime Noje govoreći: Ovaj će nas odmoriti od poslova naših i od truda ruku naših na zemlji, koju prokle Gospod.

30 A rodiv Noja požive Lameh pet stotina devedeset pet godina, rađajući sinove i kćeri;

31 Tako požive Lameh svega sedam stotina sedamdeset sedam godina; i umre.

32 A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.

  
Scroll to see more.