Izlazak 6

Study

           

1 A Gospod reče Mojsiju: Sad ćeš videti šta ću učiniti Faraonu; jer pod rukom krepkom pustiće ih, i isteraće ih iz zemlje svoje pod rukom krepkom.

2 Još govori Bog Mojsiju i reče mu: Ja sam Gospod.

3 I javio sam se Avramu, Isaku i Jakovu imenom Bog Svemogući, a imenom svojim, Gospod, ne bih im poznat.

4 I učinih zavet svoj s njima da ću im dati zemlju hanansku, zemlju u kojoj behu došljaci, u kojoj življahu kao stranci.

5 I čuh uzdisanje sinova Izrailjevih, koje Misirci drže u ropstvu, i opomenuh se zaveta svog.

6 Zato kaži sinovima Izrailjevim: Ja sam Gospod, i izvešću vas ispod bremena misirskih, i oprostiću vas ropstva njihovog, i izbaviću vas mišicom podignutom i sudovima velikim.

7 I uzeću vas da mi budete narod, i ja ću vam biti Bog, te ćete poznati da sam ja Gospod Bog vaš, koji vas izvodim ispod bremena misirskih.

8 Pak ću vas odvesti u svoju zemlju, za koju podigoh ruku svoju zaklinjući se da ću je dati Avramu, Isaku i Jakovu; i daću vam je u nasledstvo, ja Gospod.

9 I Mojsije kaza tako sinovima Izrailjevim; ali ne poslušaše Mojsija od slabosti duha svog i od ljutog ropstva.

10 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

11 Idi, kaži Faraonu, caru misirskom, neka pusti sinove Izrailjeve iz zemlje svoje.

12 A Mojsije progovori pred Gospodom i reče: Eto, sinovi Izrailjevi ne poslušaše me, a kako će me poslušati Faraon, kad sam neobrezanih usana?

13 Ali Gospod govori Mojsiju i Aronu, i zapovedi im da idu k sinovima Izrailjevim i k Faraonu, da izvedu sinove Izrailjeve iz zemlje misirske.

14 Ovo su poglavice u domovima otaca svojih: sinovi Ruvima, prvenca Izrailjevog: Enoh i Faluj, Asron i Harmija; to su porodice Ruvimove.

15 A sinovi Simeunovi: Jemuilo i Jamin i Aod i Ahin i Sar i Saul, sin neke Hananejke; to su porodice Simeunove.

16 A ovo su imena sinova Levijevih po porodicama njihovim: Girson i Kat i Merarije; a Levije požive sto i trideset i sedam godina.

17 A ovo su sinovi Girsonovi: Lovenije i Semej po porodicama svojim.

18 A sinovi Katovi: Amram i Isar i Hevron i Ozilo; a Kat požive sto i trideset i tri godine.

19 A sinovi Merarijevi: Molija i Musija. To su porodice Levijeve po lozama svojim.

20 A Amram se oženi Johavedom bratučedom svojom, i ona mu rodi Arona i Mojsija. A požive Amram sto i trideset i sedam godina.

21 A sinovi Isarovi behu: Korej i Nafek i Zehrija.

22 A sinovi Ozilovi: Misailo i Elisafan i Segrija.

23 A Aron se oženi Jelisavetom kćerju Aminadavovom, sestrom Nasonovom; i ona mu rodi Nadava i Avijuda i Eleazara i Itamara.

24 A sinovi Korejevi behu: Asir i Elkana i Avijasar. To su porodice Korejeve.

25 I Eleazar, sin Aronov, oženi se jednom od kćeri Futilovih, i ona mu rodi Finesa. To su poglavice između otaca levitskih po svojim porodicama.

26 To je Aron i Mojsije, kojima reče Gospod: Izvedite sinove Izrailjeve iz zemlje misirske u četama njihovim.

27 To su koji govoriše Faraonu, caru misirskom, da izvedu sinove Izrailjeve iz Misira; to je Mojsije i to je Aron.

28 I kad Gospod govoraše Mojsiju u zemlji misirskoj,

29 Reče Gospod Mojsiju govoreći: Ja sam Gospod; kaži Faraonu caru misirskom sve što sam ti kazao.

30 I Mojsije reče pred Gospodom: Evo sam neobrezanih usana, pa kako će me poslušati Faraon?

  

Exploring the Meaning of Izlazak 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Arcana Coelestia 7183. The subject treated of in the preceding chapter was that those who are of the Lord’s spiritual kingdom were infested by falsities, and at last because of these infestations were near despair. Now they are encouraged with hope, and with the promise that they are certainly to be liberated; this is the subject treated of in the internal sense in the present chapter; and this is signified by the words which Jehovah spake unto Moses.

Arcana Coelestia 7184. Afterward is described the Lord‘s spiritual kingdom as to faith and as to charity, and next as to doctrine, also as to the reception of the law Divine. Reuben and Simeon and their families represent the things of faith; Levi and his families those of charity; Aaron and his families the things of doctrine; and Moses those of the law Divine.

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: