Izlazak 25

Studie

              |

1 I Gospod reče Mojsiju govoreći:

2 Reci sinovima Izrailjevim da mi skupe prilog: od svakog koji drage volje da, uzmite prilog meni.

3 A ovo je prilog što ćete uzimati od njih, zlato i srebro i bronzu,

4 I porfiru i skerlet i crvac i tanko platno i kostret,

5 I kože ovnujske crvene obojene, i kože jazavičije, i drvo sitim,

6 Ulje za videlo, mirise za Ulje pomazanja i za mirisavi kad,

7 Kamenje onihovo i Kamenje za ukivanje na oplećak i naprsnik.

8 I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam;

9 Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svih stvari njegovih, tako da načinite.

10 Neka načine kovčeg od drveta sitima, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta, i u visinu od podrug lakta.

11 I pokuj ga čistim zlatom, iznutra i spolja pokuj ga; i ozgo mu načini zlatan venac unaokolo.

12 I salij mu četiri biočuga od zlata, i metni mu ih na četiri ugla, da mu s jedne strane budu dva biočuga i s druge strane dva biočuga.

13 I načini poluge od drveta sitima, i okuj ih u zlato.

14 I provuci poluge kroz biočuge s obe strane kovčegu, da se o njima nosi kovčeg;

15 U biočuzima na kovčegu neka stoje poluge, da se ne vade iz njih.

16 Pa u kovčeg metni svedočanstvo, koje ću ti dati.

17 I načini zaklopac od čistog zlata, u dužinu od dva lakta i po, a u širinu od podrug lakta.

18 I načini dva heruvima zlatna, jednostavne ih načini, na dva kraja zaklopcu.

19 I načini heruvima jednog na jednom kraju a drugog heruvima na drugom kraju; na zaklopcu načinite dva heruvima na oba kraja.

20 I neka heruvimi rašire krila u vis da zaklanjaju krilima zaklopac, i neka budu licem okrenuti jedan drugom, prema zaklopcu neka su okrenuta lica heruvimima.

21 I metnućeš zaklopac ozgo na kovčeg, a u kovčeg ćeš metnuti svedočanstvo koje ću ti dati.

22 I tu ću se sastajati s tobom i govoriću ti ozgo sa zaklopca između dva heruvima, koji će biti na kovčegu od svedočanstva, sve što ću ti zapovedati za sinove Izrailjeve.

23 Načini i sto od drveta sitima, u dužinu od dva lakta, a u širinu od jednog lakta, a u visinu od podrug lakta.

24 I pokuj ga čistim zlatom, i načini mu venac zlatan unaokolo.

25 I načini mu oplatu unaokolo s podlanice, i načini zlatan venac oko oplate.

26 I načini mu četiri biočuga od zlata, i metni mu te biočuge na četiri ugla koji će mu biti kod četiri noge.

27 Pod oplatom neka budu biočuzi, da u njima stoje poluge da se nosi sto.

28 A poluge načini od drveta sitima, i okuj ih zlatom da se o njima nosi sto.

29 I načini mu zdele i čaše i vedra i kotliće, kojima će se prelivati, a načinićeš ih od čistog zlata.

30 I metaćeš na sto hlebove, da su postavljeni svagda preda mnom.

31 I načini svećnjak od čistog zlata, jednostavan neka bude svećnjak; stup i grane i čašice, jabuke, i cvetovi neka budu u njega.

32 A šest grana neka mu izlazi sa strana, tri grane s jedne strane svećnjaka a tri grane s druge strane svećnjaka.

33 Tri čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvet, i Tri čašice kao badem i jabuka i cvet na drugoj grani; tako neka bude na šest grana što izlaze iz svećnjaka.

34 I na samom svećnjaku neka budu četiri čašice kao badem i jabuke i cvetovi.

35 Jedna jabuka pod dve grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane što izlaze iz njega, i jedna jabuka pod druge dve grane što izlaze iz njega; tako će biti pod šest grana što će izlaziti iz svećnjaka;

36 Jabuke i grane njihove iz njega neka izlaze; sve jednostavno od čistog zlata.

37 I načinićeš mu sedam žižaka, i palićeš ih da svetle sa svake strane;

38 I usekači i spremice za gar neka budu od čistog zlata.

39 Od talanta čistog zlata neka bude načinjen sa svim tim spravama.

40 I gledaj, te načini sve ovo po slici koja ti je pokazana na gori.

  
Scroll to see more.