2. Dnevnika 17

Studie

           |

1 Tada se zacari Josafat, sin njegov, na njegovo mesto, i ukrepi se na Izrailja.

2 I ponamešta vojsku po svim tvrdim gradovima Judinim, i ponamešta straže po zemlji Judinoj i po gradovima Jefremovim, koje zadobi Asa, otac njegov.

3 I beše Gospod s Josafatom, jer hođaše prvim putevima Davida oca svog i ne tražaše Vala.

4 Nego Boga oca svog tražaše i po zapovestima Njegovim hođaše, i ne činjaše kao sinovi Izrailjevi.

5 Zato utvrdi Gospod carstvo u ruci njegovoj, i sav narod Judin davaše dare Josafatu, te imaše veliko blago i slavu.

6 I srce se njegovo oslobodi na putevima Gospodnjim, te još obori visine i lugove u Judeji.

7 I treće godine svog carovanja posla knezove svoje Ven-Aila i Ovadiju i Zahariju i Natanaila i Miheju da uče po gradovima Judinim;

8 I s njima Levite: Semaju i Nataniju i Zevadiju i Asaila i Semiramota i Jonatana i Adoniju i Toviju i Tov-Adoniju, Levite, i s njima Elisamu i Jorama sveštenike.

9 I učahu po Judeji imajući pri sebi knjigu zakona Gospodnjeg, i prohođahu sve gradove Judine učeći narod.

10 I dođe strah Gospodnji na sva carstva po zemljama oko Jude, te ne vojevaše na Josafata.

11 I sami Filisteji donošahu Josafatu dare i danak u novcu; i Arapi dogonjahu mu stoku, po sedam hiljada i sedam stotina ovnova i po sedam hiljada i sedam stotina jaraca.

12 Tako napredovaše Josafat i podiže se veoma; i sazida u Judeji kule i gradove za žitnice.

13 I imaše mnogo dobra po gradovima Judinim, i vojnika, hrabrih junaka u Jerusalimu.

14 A ovo je broj njihov po domovima otaca njihovih; od Jude hiljadnici: Adna vojvoda, s kojim beše tri stotine hiljada hrabrih junaka.

15 A za njim Joanam vojvoda, s kojim beše dvesta osamdeset hiljada;

16 A za njim Amasija sin Zihrijev, koji se dragovoljno dade Gospodu, i s kim beše dvesta hiljada hrabrih junaka.

17 A od Venijamina: hrabri junak Elijada, s kojim beše dvesta hiljada naoružanih lukom i štitom;

18 A za njim Jozavad, s kojim beše sto i osamdeset hiljada naoružanih za boj.

19 Ovi služahu caru osim onih koje ponamešta car po tvrdim gradovima u svoj zemlji Judinoj.