1. Kraljevima 4

Studie

              |

1 A car Solomun carovaše nad svim Izrailjem.

2 A ovo behu knezovi njegovi: Azarija, sin Sadokov, namesnik;

3 Elioref i Ahija, sinovi Sisini, pisari; Josafat, sin Ahiludov, pametar;

4 Venaja, sin Jodajev, vojvoda; a Sadok i Avijatar sveštenici;

5 A Azarija sin Natanov, beše nad pristavima; a Zavud, sin Natanov, prvi većnik, prijatelj carev;

6 A Ahisar upravitelj dvorski; a Adoniram sin Avdin nad carskim poslenicima.

7 I imaše Solomun dvanaest pristava po svemu Izrailju, koji hranjahu cara i sav dom njegov; po mesec dana u godini svaki beše dužan hraniti.

8 A ovo su im imena: Sin Urov u gori Jefremovoj;

9 Sin Dekerov u Makasu i u Salvimu i Vet-Semesu i Elonu vet-anatskom;

10 Sin Esedov u Aruvotu; pod njim beše Sohot i sva zemlja Eferova;

11 Sin Avinadavov nad svim krajem dorskim; žena mu beše Tafata, kći Solomunova;

12 Vana, sin Ahiludov nad Tanahom i Megidonom i svim Vet-Sanom, koji je do Sartane pod Jezraelom, od Vet-Sana do Avel-Meola, do preko Jok-Meama;

13 Sin Geverov u Ramotu galadskom; imaše sela Jaira sina Manasijinog u Galadu i kraj argovski u Vasanu, šezdeset velikih gradova sa zidovima i prevornicama bronzanim;

14 Ahinadav, sin Idov u Mahanajimu;

15 Ahimas u Neftalimu; i on beše oženjen kćerju Solomunovom Vasematom;

16 Vana sin Husajev u Asiru i u Alotu;

17 Josafat sin Farujin u Isaharu;

18 Simej sin Ilin u Venijaminu;

19 Gever, sin Urijev u zemlji galadskoj, u zemlji Siona cara amorejskog i Oga cara vasanskog; jedan beše pristav u toj zemlji.

20 Jude i Izrailja beše mnogo kao peska pokraj mora; i jeđahu i pijahu i veseljahu se.

21 A Solomun vladaše svim carstvima od reke do zemlje filistejske i do međe misirske, i donošahu dare i služahu Solomuna svega veka njegovog.

22 A hrana Solomunova beše na dan trideset kora belog brašna, i šezdeset kora drugog brašna;

23 Dvadeset volova ugojenih i Dvadeset s paše, i sto ovaca, osim jelena i srna i divokoza i ugojenih ptica.

24 Jer on vladaše svuda s ove strane reke od Tapse do Gaze, nad svim carstvima s ove strane reke, i beše miran sa svih strana unaokolo.

25 I življahu Juda i Izrailj bez straha, svaki pod svojom lozom i pod svojom smokvom, od Dana do Virsaveje, svega veka Solomunovog.

26 I imaše Solomun četrdeset hiljada konja za jaslima za kola svoja, i dvadeset hiljada konjika.

27 I pristavi hranjahu cara Solomuna i sve koji dolažahu za sto cara Solomuna, svaki svog meseca, i ne davahu da čega ponestane.

28 A ječam i slamu za konje i za mazge donošahu na mesto gde behu, svaki kako mu beše određeno.

29 I Bog dade mudrost Solomunu i razum vrlo velik i srce prostrano kao pesak na bregu morskom.

30 Jer mudrost Solomunova beše veća od mudrosti svih istočnih naroda i od sve mudrosti misirske.

31 Mudriji beše od svakog čoveka, i od Etana Ezraita i od Emana i od Halkola i od Darde, sinova Maolovih; i razglasi se ime njegovo po svim narodima unaokolo.

32 I izgovori tri hiljade priča, i beše pesama njegovih hiljadu i pet.

33 Govorio je i o drveću, od kedra na Livanu do isopa koji niče iz zida; Govorio je i o stoci i o pticama i o bubinama i o ribama.

34 I dolažahu od svih naroda da čuju mudrost Solomunovu, od svih carstava na zemlji, koji čuše za mudrost njegovu.