1. Dnevnika 9

Studie

  

1 I tako sav Izrailj bi izbrojan, i eto zapisani su u knjizi o carevima Izrailjevim i Judinim; i biše preseljeni u Vavilon za bezakonje svoje.

2 A koji pre nastavahu na dostojanju svom po gradovima svojim, Izrailjci, sveštenici, Leviti i Netineji,

3 Nastavahu u Jerusalimu i od sinova Judinih i sinova Venijaminovih i od sinova Jefremovih i Manasijinih:

4 Gutaj sin Amijuda sina Amrija, sina Imrija, sina Venija, od sinova Faresa sina Judinog;

5 I od sinova Silonovih: Asaja prvenac i sinovi njegovi;

6 A od sinova Zerinih Jeuilo i braće njegove šest stotina i devedeset;

7 A od sinova Venijaminovih Saluj sin Mesulama sina Oduje, sina Asenujinog,

8 I Jevnija sin Jeroamov, i Ila sin Ozija sina Mahrijevog, i Mesulam sin Sefatije sina Raguila, sina Ivnijinog;

9 I braće njihove po porodicama svojim devet stotina pedeset i šest; svi behu ljudi poglavari od porodica po domovima otaca svojih.

10 A od sveštenika: Jedaja i Jojariv i Jahin,

11 I Azarija sin Helkije sina Mesulama, sina Sadoka sina Merajota, sina Ahitovovog, starešina u domu Gospodnjem,

12 I Adaja sin Jeroama sina Pashora, sina Malhijinog, i Masaj sin Adila sina Jazire, sina Mesulama, sina Mesilemita, sina Imirovog;

13 I braće njihove, poglavara otačkih domova svojih, hiljada i sedam stotina i šezdeset ljudi vrednijih na poslu u službi u domu Gospodnjem.

14 A od Levita Semija sin Asuva, sina Azrikama, sina Asavijinog, između sinova Merarijevih;

15 I Vakvakar i Eres i Galal i Matanija, sin Mihe sina Zahrija, sina Asafovog;

16 I Ovadija sin Semeje sina Galala, sina Jedutunovog, i Varahija sin Ase sina Elkaninog, koji stanovaše u selima netofatskim.

17 I vratari: Salum i Akuv i Talmon i Ahiman, i braća njihova; a Salum beše poglavar.

18 On do sada beše na vratima carskim k istoku; to behu vratari po četama sinova Levijevih.

19 A Salum sin Koreja sina Evijasafa, sina Korejevog, i braća njegova od doma oca njegovog, sinovi Korejevi, u poslu službenom čuvahu pragove kod šatora, kao što oci njihovi u logoru Gospodnjem čuvahu ulazak;

20 A nad njima beše starešina Fines, sin Eleazarov, i Gospod beše s njim.

21 Zaharija sin Meselemijin beše vratar šatora od sastanka.

22 Svih ovih izabranih za vratare na pragovima beše dvesta i dvanaest; biše popisani po selima svojim; David i Samuilo videlac postaviše ih radi vernosti njihove,

23 Da oni i sinovi njihovi čuvaju stražu na vratima doma Gospodnjeg, doma od šatora.

24 Na četiri strane behu vratari: na istoku, na zapadu, na jugu i na severu.

25 I braća njihova po selima svojim dolažahu svakih sedam dana za svoje vreme da su s njima.

26 Jer u službi behu svagda četiri prva vratara, Levita, i behu postavljeni nad kletima i nad riznicama doma Božjeg.

27 I oko doma Božijeg noćivahu, jer na njima beše straža i dužni behu otvoriti svako jutro.

28 I neki od njih behu nad posuđem službenim, jer ga na broj unošahu i na broj iznošahu.

29 A neki od njih behu postavljeni nad drugim stvarima i nad svim stvarima posvećenim, nad brašnom i vinom i uljem i kadom i mirisima.

30 A neki sinovi sveštenički gotovljahu mast od tih mirisa.

31 A Matatija između Levita, prvenac Salumov od porodice Korejeve, beše nad stvarima koje se peku u tavi.

32 A između sinova Katovih, braće njihove, behu neki nad hlebom postavljenim, gotoveći ga svake subote.

33 Između njih behu i pevači poglavari domova otačkih među Levitima, koji stanovahu po kletima bez drugog posla, jer dan i noćbehu u svom poslu.

34 To su poglavari domova otačkih među Levitima, po porodicama svojim, poglavari, i življahu u Jerusalimu.

35 A u Gavaonu stanovaše Jehilo, otac Gavaonu; a ime ženi njegovoj beše Maha;

36 A sin mu prvenac beše Avdon, pa Sur i Kis i Val i Nir i Nadav,

37 I Gedor, i Ahajo i Zaharija i Milkot;

38 A Miklot rodi Simeana; i oni nastavahu prema braći svojoj u Jerusalimu s braćom svojom.

39 A Nir rodi Kisa; a Kis rodi Saula; a Saul rodi Jonatana i Malhisuja i Avinadava i Esvala.

40 I sin Jonatanov beše Merival; a Merival rodi Mihu.

41 A sinovi Mišini behu: Fiton i Meleh i Tareja.

42 A Ahaz rodi Jaru; a Jara rodi Alemeta i Azmaveta i Zimrija; a Zimrija rodi Mosu;

43 A Mosa rodi Vineju; a njegov sin beše Refaja, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asilo.

44 Asilo pak imaše šest sinova, kojima su imena: Azrikam, Voheruj i Ismailo i Searija i Ovadija i Anan. To su sinovi Asilovi.