1. Dnevnika 6

Studie

              |

1 Sinovi Levijevi behu: Girson, Kat i Merarije.

2 A sinovi Katovi: Amram, Isar i Hevron i Ozilo.

3 A sinovi Amramovi: Aron i Mojsije, i kći Marija. A sinovi Aronovi: Nadav i Avijud i Eleazar i Itamar.

4 Eleazar rodi Finesa; a Fines rodi Avisuju;

5 A Avisuja rodi Vukija; a Vukije rodi Oziju;

6 A Ozija rodi Zeraju; a Zeraja rodi Merajota;

7 A Merajot rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;

8 A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Ahimasa;

9 A Ahimas rodi Azariju; a Azarija rodi Joanana;

10 A Joanan rodi Azariju, koji bi sveštenik u domu što sazida Solomun u Jerusalimu;

11 A Azarija rodi Amariju; a Amarija rodi Ahitova;

12 A Ahitov rodi Sadoka; a Sadok rodi Saluma;

13 A Salum rodi Helkiju; a Helkija rodi Azariju;

14 A Azarija rodi Seraju; a Seraja rodi Josedeka.

15 A Josedek otide kad Gospod preseli Judeje i Jerusalim rukom Navuhodonosorovom.

16 Sinovi Levijevi behu: Girson, Kat i Merarije.

17 A ovo su imena sinovima Girsonovim: Lovenije i Simej.

18 A sinovi Katovi behu: Amram i Isar i Hevron i Ozilo.

19 Sinovi Merarijevi: Molija i Musija. I ovo su porodice levitske po ocima svojim:

20 Girsonova: Levenije sin mu, a njegov sin Jat, a njegov sin Zima,

21 A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zera, a njegov sin Jetraj.

22 Sinovi Katovi: Aminadav sin mu, a njegov sin Korej, a njegov sin Asir.

23 A njegov sin Elkana, a njegov sin Evijasaf, a njegov sin Asir,

24 A njegov sin Tahat, a njegov sin Urilo, a njegov sin Ozija, a njegov sin Saul.

25 A sinovi Elkanini: Amasaj i Ahimot,

26 Elkana; sinovi Elkanini: Sufija sin mu, a njegov sin Mahat;

27 A njegov sin Elijav, a njegov sin Joram, a njegov sin Elkana.

28 A sinovi Samuilovi: Vasnija prvenac, pa Avija.

29 Sinovi Merarijevi: Molija, a njegov sin Lovenije, a njegov sin Simej, a njegov sin Uza,

30 A njegov sin Simaja, a njegov sin Agija, a njegov sin Asaja.

31 A ovo su koje postavi David da pevaju u domu Gospodnjem, kad se namesti kovčeg,

32 Koji služahu pred šatorom od sastanka pevajući, dok ne sazida Solomun dom Gospodnji u Jerusalimu, i stajahu po redu svom u službi svojoj;

33 Ovi su što stajahu i sinovi njihovi: od sinova Katovih Eman, pevač, sin Joila sina Samuila,

34 Sina Elkane, Sina Jeroama, Sina Elila, Sina Toje,

35 Sina Sufa, Sina Elkane, Sina Mata, Sina Amasaja,

36 Sina Elkane, Sina Joila, Sina Azarije, Sina Sofonije,

37 Sina Tahate, Sina Asira, Sina Aviasafa, Sina Koreja,

38 Sina Isara, Sina Kata, Sina Levija, Sina Izrailjevog.

39 I brat mu Asaf, koji mu stajaše s desne strane; a Asaf beše sin Varahije, sina Simeje,

40 Sina Mihaila, Sina Vasije, Sina Malhije,

41 Sina Etnija, Sina Zera, Sina Adaje,

42 Sina Etana, Sina Zime, Sina Simeja,

43 Sina Jata, Sina Girsona, Sina Levijevog.

44 A sinovi Merarijevi, braća njihova, stajahu s leve strane Etan sin Kisije, sina Avdija, sina Maluha,

45 Sina Asavije, Sina Amasije, Sina Helkije,

46 Sina Amsije, Sina Vanije, Sina Samira,

47 Sina Molije, Sina Musije, Sina Merarije, Sina Levijevog.

48 A braća njihova, ostali Leviti, biše određeni na svu službu u šatoru doma Božjeg.

49 A Aron i sinovi njegovi paljahu na oltaru za žrtve paljenice i na oltaru kadionom, vršeći sve poslove u svetinji nad svetinjama, i čineći očišćenje za Izrailja po svemu kako je zapovedio Mojsije, sluga Božji.

50 A ovo su sinovi Aronovi: Eleazar sin mu, a njegov sin Fines, a njegov sin Avisuja,

51 A njegov sin Vukije, a njegov sin Ozije, a njegov sin Zeraja,

52 A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitov,

53 A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimas.

54 A ovo su im stanovi po gradovima njihovim u međama njihovim: sinovima Aronovim od porodice Katove dopade žrebom,

55 I dadoše im Hevron u zemlji Judinoj, i podgrađa njegova oko njega;

56 A polje gradsko i sela njegova dadoše Halevu sinu Jefonijinom;

57 Dadoše dakle sinovima Aronovim gradove Judine: Hevron utočište, i Livnu i podgrađa njena i Jatir i Estemoju i podgrađa njena,

58 I Ilon i podgrađa njegova Devir i podgrađa njegova,

59 I Asan i podgrađa njegova, i Vet-Semes i podgrađa njegova;

60 A od plemena Venijaminovog: Gavaju i podgrađa njena, i Alemet i podgrađa njegova i Anatot i podgrađa njegova; svega gradova njihovih trinaest po porodicama njihovim.

61 I ostalim sinovima Katovim od porodice tog plemena daše žrebom od polovine plemena, od polovine Manasijine deset gradova.

62 A sinovima Girsonovim po porodicama njihovim trinaest gradova od plemena Isaharovog i od plemena Asirovog i od plemena Neftalimovog i od plemena Manasijinog u Vasanu.

63 Sinovima Merarijevim po porodicama njihovim daše žrebom od plemena Ruvimovog i od plemena Gadovog i od plemena Zavulonovog dvanaest gradova.

64 Tako daše sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgrađa njihova.

65 I dade žrebom od plemena sinova Judinih i od plemena sina Simeunovih i od plemena sinova Venijaminovih te gradove, koje imenovaše poimence.

66 I onima koji behu od roda sinova Katovih a gradovi njihovi i međe njihove behu u plemenu Jefremovom,

67 Njima daše grad za utočište Sihem i podgrađa njegova u gori Jefremovoj, i Gezer i podgrađa njegova,

68 I Jokneam i podgrađa njegova, i Vet-Oron i podgrađa njegova,

69 I Ejalon i podgrađa njegova, i Gat-Rimon i podgrađa njegova,

70 I od polovine plemena Manasijinog Anir i podgrađa njegova, i Vileam, i podgrađa njegova, porodicama sinova Katovih ostalim.

71 A sinovima Girsonovim daše od porodice polovine plemena Manasijinog Golan u Vasanu i podgrađa njegova, i Asarot i podgrađa njegova;

72 A od plemena Isaharovog Kedes i podgrađa njegova, Davrat i podgrađa njegova,

73 I Ramot i podgrađa njegova, i Anim i podgrađa njegova;

74 A od plemena Asirovog Masal i podgrađa njegova, i Avdon i podgrađa njegova,

75 I Hukok i podgrađa njegova, i Reov i podgrađa njegova;

76 A od plemena Neftalimovog Kedes u Galileji i podgrađa njegova, i Amon i podgrađa njegova, i Kirijatajim i podgrađa njegova.

77 Sinovima Merarijevim ostalim daše od plemena Zavulonovog Rimon i podgrađa njegova, Tavor i podgrađa njegova;

78 A preko Jordana prema Jerihonu na istočnu stranu Jordana, od plemena Ruvimovog Vosor u pustinji i podgrađa njegova, i Jasu i podgrađa njena,

79 I Kedimot i podgrađa njegova, i Mifat i podgrađa njegova;

80 I od plemena Gadovog Ramot u Galileji i podgrađa njegova, i Mahanaim i podgrađa njegova,

81 I Esevon i podgrađa njegova, i Jezir i podgrađa njegova.