1. Dnevnika 25

Studie

           |

1 I odvoji David s vojvodama za službu sinove Asafove i Emanove i Jedutunove, koji će prorokovati uz gusle i psaltire i kimvale; i biše između njih izbrojani ljudi za posao u svojoj službi:

2 Od sinova Asafovih: Zahur i Josif i Netanija i Asarila, sinovi Asafovi, pod rukom Asafa, koji prorokovaše po naredbi carevoj;

3 Od Jedutuna: šest sinova Jedutunovih: Gedalija i Sorije i Jesaija, Asavija i Matatija i Simej pod rukom oca svog Jedutuna, koji prorokovaše uz gusle hvaleći i slaveći Gospoda;

4 Od Emana: sinovi Emanovi: Vukija, Matanija, Ozilo, Sevuilo i Jerimot, Ananija i Ananije, Elijata, Gidaltija i Romamti-Ezer, Josvekasa, Malotije, Otir i Maziot.

5 Ti svi behu sinovi Emana videoca carevog u rečima Božijim da se uzvišuje rog; jer Bog dade Emanu četrnaest sinova i tri kćeri.

6 Svi oni behu pod rukom oca svog pevajući u domu Gospodnjem uz kimvale i psaltire i gusle, za službu u domu Božijem, kako car naređivaše Asafu i Jedutunu i Emanu.

7 I beše ih na broj s braćom njihovom obučenom pesmama Gospodnjim, dvesta i osamdeset i osam, samih veštaka.

8 I baciše žreb za službu svoju, mali kao veliki, učitelj kao učenik;

9 I pade prvi žreb za Asafa na Josifa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovim, njih dvanaest;

10 Treći na Zahura, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

11 Četvrti na Iserija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

12 Peti na Netaniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

13 Šesti na Vukiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

14 Sedmi na Jesarilu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

15 Osmi na Jesaiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

16 Deveti na Mataniju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

17 Deseti na Simeja, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

18 Jedanaesti na Azareila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

19 Dvanaesti na Asaviju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

20 Trinaesti na Savuila, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

21 Četrnaesti na Matatiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

22 Petnaesti na Jeremota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

23 Šesnaesti na Ananiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

24 Sedamnaesti na Josvekasu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

25 Osamnaesti na Ananija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

26 Devetnaesti na Malotija, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

27 Dvadeseti na Elijatu, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

28 Dvadeset prvi na Otira, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

29 Dvadeset drugi na Gidaltiju, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

30 Dvadeset treći na Maziota, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;

31 Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera, sinove njegove i braću njegovu, njih dvanaest;