1. Dnevnika 24

Studie

              |

1 A među sinovima Aronovim ovo su redovi: sinovi Aronovi behu Nadav i Avijud, Eleazar i Itamar.

2 Ali Nadav i Avijud umreše pre oca svog i nemahu dece; zato biše sveštenici Eleazar i Itamar.

3 I razdeli ih David: Sadoka, koji beše od sinova Eleazarovih, i Ahimeleha, koji beše od sinova Itamarovih, po redu njihovom u službi njihovoj.

4 I nađe se sinova Eleazarovih više poglavica nego sinova Itamarovih, kad ih razdeliše: od sinova Eleazarovih beše poglavica po domovima otačkim šesnaest, a od sinova Itamarovih osam po domovima otačkim.

5 I biše razdeljeni žrebom i jedan i drugi; jer poglavari u svetinji i poglavari pred Bogom behu i od sinova Eleazarovih i od sinova Itamarovih.

6 I popisa ih Semaja, sin Natanailov pisar od plemena Levijevog pred carem i knezovima i Sadokom sveštenikom i Ahimelehom sinom Avijatarovim i pred poglavarima porodica otačkih među sveštenicima i Levitima, jedan dom otački uzevši za Eleazara, a jedan za Itamara.

7 I pade prvi žreb na Jojariva, drugi na Jedaju,

8 Treći na Harima, četvrti na Seorima,

9 Peti na Malhiju, šesti na Mejamina,

10 Sedmi na Akosa, osmi na Aviju,

11 Deveti na Isuja, deseti na Sehaniju,

12 Jedanaesti na Elijasiva, dvanaesti na Jakima,

13 Trinaesti na Ufu, četrnaesti na Jesevava,

14 Petnaesti na Vilgu, šesnaesti na Imira,

15 Sedamnaesti na Ezira, osamnaesti na Afisisa,

16 Devetnaesti na Petaju, dvadeseti na Jezekila,

17 Dvadeset prvi na Jahina, Dvadeset drugi na Gamula,

18 Dvadeset treći na Delaju, Dvadeset četvrti na Maziju.

19 To je red njihov za službu njihovu kojom idu u dom Gospodnji na posao svoj po naredbi Arona, oca svog, kako mu beše zapovedio Gospod Bog Izrailjev.

20 A od ostalih sinova Levijevih beše od sinova Amramovih Suvailo; od sinova Suvailovih Jedaja,

21 Od Reavije, od sinova Reavijinih poglavar Jesija;

22 Od sinova Isarovih Selomit, od sinova Selomitovih Jat;

23 A od sinova Jerijinih Amarija drugi, Jazilo treći, Jekameam četvrti;

24 Od sinova Uzilovih Miha; od sinova Mišinih Samir;

25 Brat Mišin Jesija; od sinova Jesinijih Zaharija.

26 Sinovi Merarijevi: Malije i Musije; od sinova Jazijinih Veno.

27 Sinovi Merarijevi od Jazije: Veno i Soam i Zahur i Ivrije;

28 Od Malija Eleazar, koji nemaše sinova;

29 Od Kisa, od sinova Kisovih: Jerameilo;

30 I od sinova Musijevih Malije i Eder i Jerimot. To behu sinovi levitski po domovima otaca svojih.

31 I oni bacaše žreb prema braći svojoj, sinovima Aronovim, pred Davidom i Sadokom i Ahimelehom i poglavarima domova otačkih među sveštenicima i Levitima, od domova otačkih svaki poglavar prema bratu svom mlađem.