1. Dnevnika 2

Studie

           |

1 Ovo su sinovi Izrailjevi: Ruvim, Simeun, Levije i Juda, Isahar i Zavulon,

2 Dan, Josif i Venijamin, Neftalim, Gad i Asir.

3 Sinovi Judini: Ir i Avnan i Sila; ta mu tri rodi kći Suvina Hananejka; ali Ir prvenac Judin beše nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.

4 A Tamara, snaha njegova rodi mu Faresa i Zaru. Svega pet beše sinova Judinih.

5 Sinovi Faresovi: Esron i Amul.

6 A sinovi Zarini: Zimrije i Etan i Eman i Halkol i Dara; svega pet.

7 I sinovi Harmijini: Ahan, koji smuti Izrailja ogrešivši se o stvari proklete.

8 A sinovi Etanovi: Azarija.

9 A sinovi Esronovi, što mu se rodiše: Jerameilo i Aram i Halev.

10 A Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, kneza sinova Judinih;

11 A Nason rodi Salmona; a Salmon rodi Voza;

12 A Voz rodi Ovida; a Ovid rodi Jeseja;

13 A Jesej rodi prvenca svog Elijava, i Avinadava drugog i Samu trećeg,

14 Natanaila četvrtog, Radaja petog,

15 Osema šestog, Davida sedmog,

16 I sestre mu Seruju i Avigeju. A sinovi Serujini behu Avisaj i Joav i Asailo, trojica.

17 A Avigeja rodi Amasu; a otac Amasin beše Jeter Ismailjac.

18 A Halev sin Esronov rodi s Azuvom ženom svojom i s Jeriotom sinove, i sinovi mu behu Jeser i Sovav i Ardon.

19 A kad umre Azuva, Halev se oženi Efratom, koja mu rodi Ora;

20 A Or rodi Uriju, a Urija rodi Veseleila.

21 Potom otide Esron ka kćeri Mahira oca Galadovog, i oženi se njom kad mu beše šezdeset godina, i ona mu rodi Seguva.

22 A Seguv rodi Jaira, koji imaše dvadeset i tri grada u zemlji galadskoj.

23 Jer uze Gesurejima i Sircima sela Jairova i Kenat sa selima njegovim, šezdeset gradova. To sve uzeše sinovi Mahira, oca Galadovog.

24 I kad umre Esron u Halev-Efrati, žena Esronova Avija rodi mu Ashora oca Tekujanima.

25 A sinovi Jerameila prvenca Esronovog behu: prvenac Aram, pa Vuna i Orem i Osem i Ahija.

26 Imaše i drugu ženu Jerameilo, po imenu Ataru, ona je mati Onamova.

27 A sinovi Arama prvenca Jerameilovog behu: Mas i Jamin i Eker.

28 I sinovi Onamovi behu: Samaj i Jadaj; a sinovi Samajevi: Nadav i Avisur.

29 I ime ženi Avisurovoj beše Avihaila, koja mu rodi Avana i Moloida.

30 A sinovi Nadavovi: Seled i Apaim; ali Seled umre bez dece.

31 A sinovi Apailovi: Jesej; a sinovi Jesejevi: Sisan, i kći Sisanova Alaja.

32 A sinovi Jadaja brata Samajevog: Jeter i Jonatan; ali Jeter umre bez dece.

33 A sinovi Jonatanovi: Falet i Zaza. Ti behu sinovi Jerameilovi.

34 A Sisan ne imaše sinove nego kćeri; i imaše Sisan slugu Misirca po imenu Jaraju.

35 Zato Sisan dade kćer svoju Jaraji, sluzi svom za ženu; a ona mu rodi Ataja.

36 A Ataj rodi Natana; a Natan rodi Zavada;

37 A Zavad rodi Eflata; a Eflat rodi Ovida;

38 A Ovid rodi Juja; a Juj rodi Azariju;

39 A Azarija rodi Helisa; a Helis rodi Eleasu;

40 A Eleasa rodi Sisamaja; a Sisamaj rodi Saluma;

41 A Salum rodi Jekamiju; a Jekamija rodi Elisama.

42 A sinovi Haleva brata Jerameilovog behu: Misa prvenac njegov, otac Zifejima; pa sinovi Marise oca Hevronovog.

43 A sinovi Hevronovi: Korej i Tafuja i Rekem i Sema.

44 A Sema rodi Rama oca Jorkoamovog; a Rekem rodi Samaja.

45 A sin Samajev beše Maon, a taj Maon bi otac Vet-Suru.

46 I Gefa inoča Halevova rodi Harana i Mosu i Gazesa.

47 A sinovi Jadajevi: Rigem i Jotam i Gisan i Felet i Gefa i Sagaf.

48 Maha inoča Halevova rodi Severa i Tirhanu.

49 Rodi i Sagafa oca Madmancima i Sevu oca Mahvincima i Gavajanima; a kći Halevova beše Ahsa.

50 Ovo behu sinovi Haleva sina Ora prvenca Efratinog; Soval otac Kirijat-Jarimu,

51 Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet-Gaderu.

52 A imaše sinove Soval otac Kirijat-Jarimu: Aroja i Asi-Amenuhota.

53 A porodice Kirijat-jarimske behu: Jetrani i Fućani i Sumaćani i Misrajani. Od njih iziđoše Saraćani i Estaoljani.

54 Sinovi Salmini: Vitlejemci i Netofaćani, Ataroćani od doma Joavovog, i Zorani, polovina Manahaćana,

55 I porodice pisarske u Javisu, Tiraćani, Simeaćani, Suhaćani; to su Keneji, koji se narodiše od Emata, oca doma Rihavovog.