1. Dnevnika 18

Studie

           |

1 A posle toga pobi David Filisteje i pokori ih, i uze Gat i sela njegova iz ruku filistejskih.

2 Pobi i Moavce, i postaše Moavci sluge Davidove i plaćaše mu danak.

3 Razbi David i Adad-Ezera cara sovskog u Ematu izašav da raširi vlast svoju do reke Efrata.

4 I uze mu David hiljadu kola i sedam hiljada konjika i dvadeset hiljada pešaka, i podreza David žile svim konjima kolskim, samo ostavi za sto kola.

5 A behu došli Sirci iz Damaska u pomoćAdad-Ezeru caru sovskom, i David pobi dvadeset i dve hiljade Siraca.

6 I namesti David vojsku u Siriji što je pod Damaskom, i Sirci postaše sluge Davidove plaćajući mu danak. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.

7 I David uze zlatne štitove koje imahu sluge Adad-Ezerove, i donese ih u Jerusalim.

8 I iz Tivata i iz Huna gradova Adad-Ezerovih odnese David silnu bronzu, od koje Solomun načini more bronzano i stupove i posuđe bronzano.

9 A kad ću Toja car ematski da je David pobio svu vojsku Adad-Ezera, cara sovskog,

10 Posla Adorama, sina svog k caru Davidu da ga pozdravi i da mu čestita što je vojevao na Adad-Ezera i ubio ga, jer Toja imaše rat sa Adad-Ezerom i svakojakih zaklada zlatnih i srebrnih i bronzanih.

11 Pa i to car David posveti sa srebrom i zlatom što beše uzeo od svih naroda, od Edomaca i od Moavaca i od sinova Amonovih i od Filisteja i od Amalika.

12 I Avisaj sin Serujin pobi osamnaest hiljada Idumejaca u slanoj dolini.

13 I namesti vojsku po Idumeji, i svi Idumejci postaše sluge Davidove. I Gospod čuvaše Davida kuda god iđaše.

14 Tako carova David nad svim Izrailjem sudeći i dajući pravdu svemu narodu svom.

15 I Joav, sin Serujin beše nad vojskom, a Josafat sin Ahiludov pametar,

16 A Sadok sin Ahitovov i Avimeleh sin Avijatarov sveštenici, a Susa pisar,

17 A Venaja, sin Jodajev beše nad Heretejima i Feletejima, a sinovi Davidovi prvi do cara.