1. Dnevnika 14

Studie

              |

1 A Hiram, car tirski posla poslanike k Davidu i drva kedrovih i zidara i drvodelja da mu sagrade kuću.

2 I razume David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izrailjem i da se carstvo njegovo podiže visoko radi naroda Njegovog Izrailja.

3 I David uze još žena u Jerusalimu i izrodi još sinova i kćeri.

4 I ovo su imena onih koji mu se rodiše u Jerusalimu: Sanuja i Sovav, Natan i Solomun,

5 I Jevar i Elisuja i Elfalet,

6 I Noga i Nefeg i Jafija

7 I Elisama i Velijada i Elifalet.

8 A Filisteji čuvši da je David pomazan za cara nad svim Izrailjem, iziđoše svi Filisteji da traže Davida; a David čuvši to iziđe pred njih.

9 I Filisteji došavši raširiše se po dolini rafajskoj.

10 Tada David upita Gospoda govoreći: Hoću li izaći na Filisteje? I hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod mu reče: Izađi, i daću ih u tvoje ruke.

11 Tada otidoše u Val-Ferasim, i pobi ih onde David, i reče David: Prodre Bog neprijatelje moje mojom rukom, kao što voda prodire. Otuda se prozva mesto Val-Ferasim.

12 I ostaviše onde bogove svoje; a David zapovedi, te ih spališe ognjem.

13 A Filisteji opet po drugi put raširiše se po onom dolu.

14 I David opet upita Boga, a Bog mu reče: Ne idi za njima, nego se vrati od njih, pa udari na njih prema dudovima.

15 I kad čuješ da zašušti po vrhovima od dudova, tada iziđi u boj; jer će poći Bog pred tobom da pobije vojsku filistejsku.

16 I učini David kako mu zapovedi Bog i pobi vojsku filistejsku od Gavaona do Gezera.

17 I razglasi se ime Davidovo po svim zemljama; i Gospod zadade strah od njega svim narodima.