1. Dnevnika 1

Studie

  

1 Adam, Sit, Enos,

2 Kajinan, Maleleilo, Jared,

3 Enoh, Matusal, Lameh,

4 Noje, Sim, Ham i Jafet.

5 Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Mosoh i Tiras.

6 A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rafat i Togarma.

7 A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim,

8 A sinovi Hamovi: Hus i Misraim, Fut i Hanan.

9 A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.

10 I Hus rodi Nevroda. On prvi bi silan na zemlji.

11 A Misraim rodi Ludeje i Anameje i Leaveje i Naftuheje,

12 I Patroseje i Hasluheje, od kojih iziđoše Filisteji i Kaftoreji.

13 A Hanan rodi Sidona prvenca svog, i Heta,

14 I Jevuseje i Amoreje i Gergeseje,

15 I Jeveje i Arukeje i Aseneje,

16 I Arvadeje i Samareje i Amateje.

17 Sinovi Simovi: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram i Uz i Ul i Geter i Meseh.

18 A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.

19 A Everu se rodiše dva sina; jednom beše ime Falek, jer se u njegovo vreme razdeli zemlja; a ime bratu njegovom Jektan.

20 A Jektan rodi Almodada i Salefa i Asarmota i Jaraha,

21 I Adorama i Uzala i Diklu,

22 I Evala i Avimaila i Savu,

23 I Ofira i Evilu i Jovava: ti svi behu sinovi Jektanovi.

24 Sim, Arfaksad, Sala,

25 Ever, Falet, Ragav,

26 Seruh, Nahor, Tara,

27 Avram, to je Avraam.

28 Sinovi Avramovi: Isak i Ismailo.

29 Ovo je pleme njihovo: prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Avdeilo i Mivsam.

30 Misma i Duma, Masa, Adad i Tema,

31 Jetur, Nafis i Kedma; to su sinovi Ismailovi.

32 A sinovi Heture, inoče Avramove: ona rodi Zemrana i Joksana i Madana i Madijana i Jesvoka i Suja. A sinovi Joksanovi: Sava i Dedan.

33 A sinovi Madijanovi: Gefa i Efer i Enoh i Avida i Eldaga. Ti svi behu sinovi Heturini.

34 Tako Avram rodi Isaka; a sinovi Isakovi behu Isav i Izrailj.

35 Sinovi Isavovi: Elifas, Raguilo i Jeus i Jeglom i Korej.

36 Sinovi Elifasovi: Teman i Omar, Sofar i Gotom, Kenez i Tamna i Amalik.

37 Sinovi Raguilovi: Nahat, Zara i Soma i Moza.

38 A sinovi Sirovi: Lotan i Soval i Sevegon i Ana i Dison i Eser i Disan.

39 A sinovi Lotanovi: Horije i Emam; a sestra Lotanova Tamna.

40 Sinovi Sovalovi: Elan i Manahat i Eval, Sefija i Onam. A Sinovi Sevegonovi: Aije i Ana.

41 Sinovi Anini: Dison, i Sinovi Disonovi Amram i Asvan i Itran i Haran.

42 Sinovi Eserovi: Valan i Zavan i Jakan. Sinovi Disanovi: Uz i Aran.

43 A ovo su carevi koji carovaše u zemlji edomskoj pre nego se zacari car nad sinovima Izrailjevim: Valak sin Veorov, a gradu mu beše ime Denava.

44 A kad umre Valak, zacari se na njegovo mesto Jovav, sin Zarin od Vosore.

45 A kad umre Jovav, zacari se na njegovo mesto Asom od zemlje temanovske.

46 A kad umre Asom, zacari se na njegovo mesto Adad sin Varadov, koji iseče Madijane u polju moavskom; a gradu mu beše ime Getem.

47 A kad umre Adad, zacari se na njegovo mesto Samada iz Masekasa.

48 A kad umre Samada, zacari se na njegovo mesto Saul iz Rovota na reci.

49 A kad umre Saul, zacari se na njegovo mesto Valenon, sin Ahovorov.

50 A kad umre Valenon, zacari se na njegovo mesto Adad; a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu beše ime Meteveila kći Matraide, kćeri Mezovove.

51 A kad umre Adad, nastaše knezovi u edomskoj: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,

52 Knez Olivema, knez Ila, knez Finon,

53 Knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,

54 Knez Magedilo, knez Iram. To behu knezovi edomski.