Бытие 36

Studovat vnitřní smysl

Russian: Makarij Translation (Pentateuch) (1825)         

← Бытие 35   Бытие 37 →

1 Вотъ родословіе Исава, иначе Эдома.

2 Исавъ взялъ себј женъ изъ дочерей Ханаанскихъ, Аду, дочь Элона Хеттеянина, Аоливаму, дочь Аны, дочь Цивеона Хиввеянина,

3 и Босмаѕу, дочь Измаила, сестру Наваіоѕа.

4 Ада родила Исаву Элифаза. Босмаѕа родила Реуэла.

5 Аоливама родила Іеуша, Іалама и Кораха. Сіи суть сыны Исава, родившіеся ему въ землј Ханаааской.

6 И взялъ Исавъ женъ своихъ, и сыновей своихъ, и дочерей своихъ, и всјхъ людей дома своего, и стада свои, и весь скотъ свой, и все имјніе свое, которое онъ пріобрјлъ въ землј Ханаанской, и пошелъ въ другую землю отъ лица Іакова, брата своего.

7 Ибо имјніе ихъ было такъ велико, что они не могли жить вмјстј, и земля странствованія ихъ не вмјщала ихъ, по причннј стадъ ихъ.

8 И поселился Исавъ ва горј Сеиръ: Исавъ, онъ же и Эдомъ.

9 И вотъ родословіе Исава, отца Идумеевъ, на горј Сеирј.

10 Вотъ имена сыновъ Исавовыхъ: Элифазъ, сынъ Ады, жены Исавовой, Реуэлъ, сынъ Босмаѕы, жены Исавовой.

11 У Элифаза были сыновья: Ѕеманъ, Омаръ, Цефо, Гаѕамъ и Кеназъ.

12 Ѕимма же была наложница Элифаза, сына Исавова; и родила Элифазу Амалека. Вотъ сыны Ады, жены Исавовой.

13 Сыновья Реуэла: Нахаѕъ и Зерахъ, Шамма и Миза. Сіи были сыны Босмаѕы, жены Исавовой.

14 И сіи были сыновьа Аоливамы, дочери Аны, дочери Цивеона, жены Исавовой: она родила Исаву Іеуша, Іалама, и Кораха.

15 Вотъ старјйшины сыновъ Исавовыхъ: сыны Элифаза, первенца Исавова: старјйшина Ѕеманъ, старјйшина Омаръ, старјйшина Цефо, старјйшина Кеназъ,

16 старјйшина Корахъ, старјйшина Гаѕамъ, старјйшина Амалекъ. Сіи старјйшины Элифазовы въ землј Эдома; сіи сыновъя Ады.

17 Сіи сыновья Реуэла, сына Исавова: старјйшина Нахавъ, старјйшина Зерахъ, старјйшина Шамма, старјйшина Миза. Сіи старјйшйны Реуэловы, въ землј Эдомъ; сіи сыны Босмаѕы, жены Исавовой.

18 Сіи сыновья Аоливамы, жены Исавовов: старјйшина Іеушъ, старјйшина Іаламъ, старјйшина Корахъ. Сіи старјйшины Аоливамы, дочери Аны, жены Исавовой.

19 Вотъ сыны Исава, и вотъ старјйшины ихъ. Это Эдомъ.

20 Сіи суть сыновья Сеира, Хорреянина, жившіе въ землј той. Лотанъ, Шовалъ, Цибеонъ, Ана,

21 Дишонъ, Эцеръ и Дишанъ. Сіи старјйшины Хорреевъ, сыновъ Сеира, въ землј Эдома.

22 Сыновья Лотана были: Хори и Геманъ; а сестра у Лотана: Ѕимна.

23 Сіи суть сыны Шовала: Алванъ, Манахаѕъ, Эвалъ, Шефо и Онамъ.

24 Сіи сыновья Цивеона: Аіа и Ана. Это тотъ Ана, который нашелъ теплыя воды въ пустынј, когда пасъ ословъ Цивеона, отца своего.

25 Сіи сыновья Аны: Дишонъ и Аоливама, дочь Аны.

26 Сіи сыновья Дишона: Хемданъ, Эшбанъ, Иѕранъ и Херанъ.

27 Сіи сыновья Эцера: Билганъ, Зааванъ и Аканъ.

28 Сіи сыновья Дишона: Уцъ и Аранъ.

29 Сіи суть старјйшины Хорреевъ: старјйшина Лотанъ, старјйшина Шовалъ, старјйшина Цивеонъ, старјйшина Ана,

30 старјйшйна Дишонъ, старјйшина Эцеръ, старјйшина Дишанъ. Вотъ старјйшины Хорреевъ, по племенамъ ихъ, въ землј Сеиръ.

31 Сіи суть цари, царствовавшіе въ землј Эдома, прежде царствованія царей у сыновъ Израилевыхъ.

32 Бела, сынъ Веоровъ, царствовалъ надъ Эдомомъ въ городј, которому имя: Дингава.

33 Бела умеръ, и царствовалъ по немъ Іовавъ, сынъ Зераха изъ Боцры.

34 Умеръ Іовавъ, и царствовалъ по немъ Хушамъ, изъ земли Ѕеманитянъ.

35 Умеръ Хушамъ, и царствовалъ по немъ Гададъ, сынъ Бедадовъ, который поразилъ Мадіанитянъ на полј Моава, имя городу его: Авиѕъ.

36 Умеръ Гададъ, и царствовалъ по немъ Самла изъ Масреки.

37 Умеръ Самла, и царствовалъ по немъ Шаулъ, изъ Реховоѕа, что при рјкј.

38 Умеръ Шаулъ, и царствовалъ по немъ Баалъ-Хананъ, сынъ Ахборовъ.

39 Умеръ Баал-Хананъ, сынъ Ахборовъ, и царствовалъ по немъ Гадаръ; имя города его: Пау; имя женј его: Мегетавеель, дочь Матреды, дочери Мазагава.

40 Вотъ имена старјйшинъ Исавовыхъ, по племенамъ ихъ, по мјстамъ ихъ, по именамъ ихъ: старјйшина Ѕимна, старјйшина Алва, старјйшина Іетеѕъ,

41 старјйшина Аоливама, старјйшина Эла, старјйшина Пинонъ,

42 старјйшина Кеназъ, старјйшина Ѕеманъ, старјйшина Мивцаръ,

43 старјйшина Магдіилъ, старјйшина. Ирамъ. Вотъ старјйшины Идумейскіе, по ихъ селеніямъ, въ землј обладанія ихъ. Вотъ Исавъ, отецъ Идумеевъ.

← Бытие 35   Бытие 37 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3228, 4639, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1463, 1675, 4640, 4641, 4642, 8314

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Бытие 13:6, 14:6, 25:13, 30, 26:34, 32:4, 36:5, 8, 9, 14, 43

Исход 15:15

Числа 20:14

Второзаконие 2:5, 12, 22

ИисусНавин 24:4

1я Царств 14:47

1я Паралипоменон 1:35, 38, 43

Иов 2:11

Исаия 63:1

Иеремия 48:24

Амос 1:12

Авдия 1, 3

Word/Phrase Explanations

Исава
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

дочерей
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

дочь
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

Ханаанской
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

велико
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

первенца
When the Bible talks about generations or birth order, the internal meaning has to do with the progression of spiritual states and their relative importance....

имя
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

земли
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

Моава
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...


Přeložit: