Исход 11:10

Studie

              |

10 Моисей и Ааронъ сдјлали всј сіи чудеса предъ Фараоеомъ. Іегова ожесточилъ сердце Фараона, и онъ не отпустилъ сыновъ Израилевыхъ изъ земли своей.