Matthew 4

Studie

         |

1 IWCI Cisus e'kimacinkot KcI CipamIn now'mtukwakik, e'wikwcItupe'nmukot ni mIcImIne'ton.

2 IcI pic, KapwawisnIt nie'waptuk tso kishuk, ipi nie'waptuk tso tpuk; iwcI e'pkIte't.

3 IcI pic kakocItpe'nmukocIn kapianIt e'cIiIt otI okikon; KishpIn kin We'kwIsmukwiIn Kshe'mIne'to, kIton notI sIniIn e'wiwshIckate'k e'wikwe'shkInwuk.

4 Okinkwe'twancI ipi otI okinan otI e'shonupie'kate'k; NInI cowitapmatsIsi, pe'pshuk pkwe'shkIn mtIno; mtIno ie'ki cak kikitowun we'cpie'sakumom kuk otonik Kshe'mIne'to.

5 IucI mIcImIne'ton okisho'wnukon iukwuanuk kcI otanuk, e'kiw cipitupukot shi kwItupuk nume'okumkok.

6 OtIcI otukon, KishpIn kin, okwIsmukwiIn Kshe'mIne'to, pie'ocIniswe'pnItson; otukwshI e'shonIpie'kate'k, Win okuwitmowan omIshInIwe'mIn, e'wikuwapmukwiIn ipi onIciwak kupumukwitInukok wikake' e'wipwapaksite'shnIn sInik.

7 Cisus cI otI okinan, otukwshI e'shwunIpie'ka te'k minI, Ke'kowi kwcItupe'nmakIn Te'pe'nmukwiIn Kshe'mIne'to.

8 MinI cI, mIcImIne'to okishonan e'cI kcI pkotnianuk e'kiwaptuat, caye'k okumauwun shotI kik, e'pic wuntInuk.

9 Ipi otI okinan, caye'k notI, kuminIn, KishpIn pmukocnIn, ipi nume'kItoiIn.

10 OtIcI Cisus okinan, Nkoci, shian, MIcImIne'to, otukwshI e'shwunupie'kate'k, Nume'kito‘w Te'pe'nmukwuiIn, Kshe'mIne'to wintIno kie'pmItwut.

11 IwcIni, mIcImIne'ton kashInkInkot, ipi pInI mIshInwe'n e'pianIt, icI e'pie'pmitakot.

12 IcI pic Cisus kanotuk, ni CanIn e'kikpakwukasnIt, kishImaci shi Ke'niniuk;

13 IcI e'nkItuk Ne'se'nIt; e'kishiat e'wIiIt cikcukum Ke'panium e'te'nuk, ipi e'pie'kokumukianuk Se'pwnIn, ipi Ne'ptInum.

14 Niiw ie'ni te'pwe'onIn kakitot Ise'us iacimot otI kItwak,

15 Iw e'kiwuk Se'pwnIn, ipi e'kiwuk Ne'ptInum shiw cikcukum wus ipI Catan: o Ke'nIni mawak Me'ikIscIk;

16 Kiw nIshInape'k kacipitupcuk, e'kiskupkonianuk okiwaptanawa e'kikcI wase'anuk, kiw cI kacipitupIcuk, e'tnukie'wat, ipi e'cipamtomkuk npowIn; wase'iak kipie'mokse'mkIt.

17 IwcI pic Cisus e'pmowe'pkie'kwe't, otI kikIto; Kisate'ntumok; iukwankwshI okumauwun e'te'k shpumuk kishkot pe'shoc pie'iumkIt.

18 IcI Cisus e'pmose't cikcukum Ke'nIniuk, okiwapman nish we'wikane'itIncIn; Sayiman e'shnukasot Pitu, ipi E'nto, ni wikane'iIn, e'tshI pukInanIt supiIn kiukumik; kikikoske'‘onInwuk.

19 IcI otI okinan, Naktone'o‘shuk; kaoshe'num e'wikikoskawe'p nInwuk.

20 IcI papuk e'kinkaawat otIsupimwan, icI e'kinaktone'wawat.

21 IcI e'nmaocImacit shiw, okiwapman minI, anIt nish we'wikane'itIncIn, Ce'ms, We'kwIsmukot Se'pitiIn, ipi Can wikane'iIn pic napkwanuk, Se'pitiIn, oswan e'na'towat, otusupimwan; icI e'kintomat.

22 IcI papuk e'kinkItmowat onapkwanwa ipi oswan; e'kinaktone'wawat.

23 IcI Cisus e'kipashiat Ke'nIniuk e'pmuknomake't; iukwanuk otInume'okumkomwak, ipi e'pmukie'kwe't mnoacImowun, iukwan okumauwun, ipi e'pmIne'se'we't cak, e'shnakwuk iakwnoke'wun, ipi cak e'shnakwuk kwtuke'ntumwun ki nIshInape'k.

24 IcIi, otI win wiacmukwsIwun e'kipashiamke'tnuk kiswe'shkie'nI shi caye'k Sinie'uk; okipie'twawancI niw caye'k iakwnokancIn ni nIshInape'n, ipi ni na‘we'napinIncIn, ipi kwe'tukitoncIn, ipi niw packakwancIn mIcImIne'ton, ipi ni ne'kaptIncIn, ipi niw ne'nie'psIncIn, icI win e'kine'se'at.

25 IcI okipme'nashkakon ke'cmaoce'‘tincIn nIshInape'n, pie'ocupie'n Ke'nIniuk, ipi kiwcupie'n Tike'ponIsuk, ipi kiwcupie'n Cinose'ne'muk, ipi kiwcupie'n Cwtie'uk, ipi kiwcupie'n wus ipI Catanuk.

  
Scroll to see more.