Matthew 28

Studie

  

1 KAPONUM e'kishkuk e'pie'wasapuk i ne'tum e'kishkiwuk wik, kipie'shiI Me'ni Me'ktIne'n, ipi o pe'kansIt Me'ni, e'pie'waptumwat cipe'‘ okumuk.

2 IcI pInI, e'ki kcImackanuk kI; Kshe'mIne'to omIshIne'we'mIn shpumuk kipie' ocupie'n, icI e'kipiat nkoci cI okine'nan i sIn kakpakwuke'k shi shkwate'muk icI e'ki kwuctiie'pIt.

3 E'shnakwsItcI ke'cwa e'wawasmok, ipi paskuk kiwapshkianI ke'cwakon.

4 E'pic kwsawat cI kikakowapcuk kinukshke'k, ipi ne'pkIn kishowe'psik.

5 OcI mshInwe' okinkwe'twan, otI okinan nikwe'n ke'ko kwtacke'k; kuke'nme'num Cisus e'ntuwapme'k, kaskakukwasot.

6 Cowi shotI ie'si; kiw nIshke'wak, kakItpIt, Piak pie'waptumok kacIshkIshuk, Te'pe'nke't.

7 Kie'nup shiak ipi kuitmowawak, ke'knomowacIn e'kiwnIshkanIt e'npopIt; pInI, nmInikani cawin ipI Ke'ne'niuk shiw ie'shi ke'cI wapme'k, pInI, kikiwitmonum.

8 IcI e'kin mamaciwat e'ki nkItmowat kie'nup, i cipe'‘okumuk kikwtacwuk, ipi kinciwe'n- mok; icI kipmupitok e'wiwitmowawat ke'knomowancIn.

9 IcI e'nmamaciwat e'wuwitmowawat ni ke'knomowancIn pInI, Cisus okinkwe'shkwan otI cI okinan; MnIwankosuk kinwa. IcI e'ki pmumackonawat osItinuk, ipi okiwucikwnItwawan.

10 Cisus cI otI okinan; Ke'ko kwtacke'k wuwitmowuk nikane'iuk e'wishiawat Ke'nIniuk shiw ke'cI wapmowat.

11 Me'kwacI e'nmIpiskawat, pInI anIt e'kwapcIkipie'shie'k kcI otanuk, icI e'kiwitmowawat kcI.me'matmocIk onInwun, cake'ko kashowe'puk.

12 Pic cI kamaoce'tiwat, ipi niw ke'ctaose'cIk ki-kikitot okiminawan mce'sh shonia ni shumaknushIn;

13 OtI cI okinawan, otI kItok, ke'knomowacIn kipie'nme'kwa e'pkoniaiuk kipie'kimocwunkon, e'ie' npaiak.

14 KishpIn cI otI, notuk okuma, nkuwishte'pmamIn, icI ke'cI pkIte'nmukwie'k.

15 Okwtapnanawa cI i shonia kitotmokcI kanItwa; icI ie'i ke'iapI e'kitowat ki Cwiuk nash otI e'kishciwuk.

16 IcI ki mtatso shItnkot ke'knomowacIn kishumacin shi Ke'ne'niuk kishie'k e'shpItnianuk kacI wawitmakwat ni CisusIn.

17 IcI kawapmawat okiw wucikwnItwawan, anIt cI kiianwe'ntumwuk.

18 Cisus cI okipie' knonan otIcI okinan, Caye'k kshke'‘e'‘osuwun nminko, ipI shpumuk kishkok, ipi shotI kik.

19 WimaciksI knomouk caye'k e'tso ikIswat nIshInape'k; kcItapie'nuk otInoswunuk o We'osmIt, ipi o We'kwIsmIt ipi o KcI Ocipam.

20 Ke'nomouk e'wi te'pwe'tmowat cak ke'ko kashI ke'kmInkon; PInI kakuksI kowice'wInum nash wishkwakiwuk. E'me'n.

Scroll to see more.