1 Krønikebok 25

Studie

           |

1 Så skilte David og hærførerne ut til gudstjenesten Asafs og Hemans og Jedutuns sønner, som i profetisk begeistring* spilte på citarer, harper og cymbler. Dette er listen over de menn som denne tjeneste var pålagt: / {* d.e. som drevet av Guds Ånd sang til Guds pris.}

2 Av Asafs barn Sakkur og Josef og Netanja og Asarela, Asafs sønner, under ledelse av Asaf, som spilte i profetisk begeistring efter kongens forskrift;

3 av Jedutun, det er Jedutuns sønner: Gedalja og Seri og Jesaja, Hasabja og Mattitja, seks* i tallet, med citarer, under ledelse av deres far Jedutun, som spilte i profetisk begeistring til Herrens lov og pris; / {* seks, fordi Sime'i (1K 25, 17) er regnet med.}

4 av Heman, det er Hemans sønner: Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel og Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti og omamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir, Mahasiot;

5 alle disse var sønner av Heman, kongens seer i Guds ord; for å ophøie hans horn gav Gud Heman fjorten sønner og tre døtre.

6 Alle disse stod under sin fars ledelse ved sangen i Herrens hus; de spilte på cymbler, harper og citarer ved tjenesten i Guds hus, under ledelse av kongen, Asaf og Jedutun og Heman.

7 Og tallet på dem og deres brødre som var oplært i sangen for Herren, alle dem som var kyndige deri, var to hundre og åtte og åtti.

8 Og de kastet lodd om hvad de skulde ivareta, den minste så vel som den største, læreren så vel som lærlingen.

9 Det første lodd kom ut for Asaf, det vil si for Josef; Gedalja blev den annen, han selv med sine brødre og sønner, tolv i tallet;

10 den tredje blev Sakkur med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

11 det fjerde lodd kom ut for Jisri, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

12 den femte blev Netanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

13 den sjette blev Bukkia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

14 den syvende blev Jesarela med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

15 den åttende blev Jesaia med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

16 den niende blev Mattanja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

17 den tiende blev Sime'i med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

18 den ellevte blev Asarel med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

19 det tolvte lodd kom ut for Hasabja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

20 den trettende blev Subael med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

21 den fjortende blev Mattitja med sine sønner og brødre, tolv i tallet;

22 det femtende lodd kom ut for Jeremot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

23 det sekstende for Hananja, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

24 det syttende for Josbekasa, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

25 det attende for Hanani, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

26 det nittende for Malloti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

27 det tyvende for Eliata, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

28 det en og tyvende for Hotir, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

29 det to og tyvende for Giddalti, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

30 det tre og tyvende for Mahasiot, med hans sønner og brødre, tolv i tallet;

31 det fire og tyvende for omamti-Eser, med hans sønner og brødre, tolv i tallet.