ဇာခရိ 3:1

Studie

            |

1 ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ယောရှုသည် ထာဝရ ဘုရားကောင်းကင်တမန်ရှေ့၌ ရပ်နေသည်ကို၎င်း၊ စာတန်သည် ရန်ဘက်ပြု၍ သူ၏လက်ျာဘက်၌ ရပ်နေ သည်ကို၎င်း ငါ့အားပြတော်မူ၏။