ဇာခရိ 1:20

Study

             |

20 ထာဝရဘုရားသည်လည်း လက်သမားလေးဦး တို့ကို ပြတော်မူ၏။