ဇာခရိ 1:18

Study

             |

18 တဖန် ငါမျှော်ကြည့်၍ ဦးချိုလေးချောင်းကို မြင်၏။