ဆာလံ 29:7

Studie

     

7 ထာဝရဘုရားအသံတော်သည် မီးလျှံကို ခွဲတော်မူ၏