တောလည်ရာ 17:11

Studie

            |

11 မောရှေအား မှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် ပြုလေ၏။