တောလည်ရာ 13:31

Study

          

31 သူနှင့်အတူလိုက်သွားသော သူတို့က ထိုပြည် သားတို့ကို ငါတို့ မတိုက်နိုင်။ သူတို့သည် ငါတို့ထက် သာ၍ အားကြီးကြသည်ဟူ၍၎င်း၊


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 31. While they who are not in good, and yet appear to be so outwardly, are unwilling to enter into the conflicts against evil and error, conceiving that selfish love and its falsities are all-powerful.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: