တောလည်ရာ 13:3

Study

          

3 ထာဝရဘုရားမှာ ထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေသည် လူတို့ကို ပါရန်တောက စေလွှတ်လေ၏။ စေလွှတ်သောသူအပေါင်းတို့သည် ဣသရေလအမျိုး၌ အကဲအမှူးဖြစ်ကြ၏။


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 3. Also by means of the Divine light of truth, received from the Lord's Divine Human, although obscurely, for this flows in and enlightens such as are in those essential but general truths from which all others are derived.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: