တောလည်ရာ 13:29

Study

          

29 အာမလက်အမျိုးသားတို့သည် တောင်ဘက် ၌၎င်း၊ ဟိတ္တိလူ၊ ယေဗုသိလူ၊ အာမောရိလူတို့သည် တောင်ရိုးပေါ်၌၎င်း၊ ခါနာနိလူတို့သည် ပင်လယ်နား ယော်ဒန်မြစ်နား၌၎င်း၊ နေကြပါသည်ဟု လျှောက်ဆိုကြ ၏။


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 29. Of the delusions of falsities from interior evil, of the corrupted principles in which there is yet something of good, of falsifications in which there is yet something of truth, of interior evils in general, and of external worship, without internal which prevails with the natural man both as to his affections and thoughts.    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: