မိက္ခာ 5

Studovat vnitřní smysl

       

1 ယခုမူကား၊ အိုဗိုလ်ခြေသတို့သမီ၊ စည်းဝေး၍ ခင်းကျင်းလော့။ ငါတို့ကို ဝိုင်းထားကြပြီ။ ဣသရေလ မင်း၏ပါးကို ကြိမ်လုံးနှင့် ရိုက်ကြပြီတကား။

2 အိုဗက်လင်ဧဖရတ်မြို့၊ အစိုးရသော ယုဒမြို့တို့ တွင် သင်သည် မြို့ငယ်မြို့ယုတ်ဖြစ်သော်လည်း၊ ဣသရေ လအမျိုးကို အုပ်စိုးရသော သခင်သည် ငါ့အဘို့ သင်၏ အထဲမှာ ပေါ်ထွန်းလတံ့။ ထိုသခင်သည် ရှေးကပ်ကမ္ဘာ မှစ၍ ပေါ်ထွန်းသော သခင်ဖြစ်၏။

3 သို့ဖြ်၍၊ သားဘွားခြင်းဝေဒနာကို ခံရသော မိန်းမသည် မဘွားမှီတိုင်အောင်၎င်း၊ ဣသရေလအမျိုး သားတို့နှင့်တကွ ကျန်ကြွင်းသော ညီအစ်ကိုတို့သည် မပြောင်းလဲမှီတိုင်အောင်၎င်း၊ သူတို့ကို ွန့်ပ်တော်မူ လိမ့်မည်။

4 ထိုသခင်သည် ရပ်၍ ထာဝရဘုရား၏အစွမ်း သတ္တိနှင့်၎င်း၊ မိမိဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား၏နာမ တော်တန်ခိုးအာနုဘော်နှင့်၎င်း၊ မိမိသိုးစုကို ကျွေးမွေး လိမ့်မည်။ သူတို့သည်လည်း တည်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသခင်သည် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် အစိုးရ၍၊ ရန်ငြိမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်။

5 အာရှုရိလူသည် ငါတို့ပြည်သို့လာ၍၊ ငါတို့ ဘုံ ဗိမာန်များကို နင်းသောအါ၊ သိုးထိန်းုနစ်ပါးနှင့် လူကြီး ရှစ်ပါးတို့သည် ငါတို့တွင် ပေါ်ထွန်း၍၊

6 ထားလက်နက်ဖြင့် အာရှုရိပြည်ကို၎င်း၊ မြို့ တံခါးဝအတွင်း၌ နိမ်ရောဓနိုင်ငံကို၎င်း သုတ်သင်ပယ် ရှင်းသောအားဖြင့်၊ ငါတို့ပြည်သို့ လာ၍၊ ငါတို့နယ်အတွင်း တွင် နင်းသော အာရှုရိလူ၏လက်မှ ငါတို့ကို ကယ်လွှတ် လိမ့်မည်။

7 ကျန်ကြွင်းသော ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သည် တပါးအမျိုးသား အများတို့တွင် နေ၍၊ ထာဝရဘုရား ပေးတော်မူသောနှင်းကဲ့သို့၎င်း၊ လူကို မငံ့လင့်၊ လူသားတို့ ၏ အလိုသို့မလိုက်သော မိုဃ်းရေကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်ကြလိမ့် မည်။

8 ကျန်ကြွင်းသော ယာကုပ်အမျိုးသားတို့သည် တပါးအမျိုးသားအများတို့တွင် နေ၍၊ တောသားရဲတို့တွင် ခြင်္သေ့ကဲ့သို့၎င်း၊ သိုးစုတို့တွင် ခြင်္သေ့ပျိုကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်ကြ လိမ့်မည်။ ခြင်္သေ့ဝင်သောအခါ အဘယ်သူမျှ မကယ်နှုတ် နိုင်အောင် နင်း၍ ကိုက်စားတတ်၏။

9 သင်၏ရန်ဘက်၌ နေသောသူတို့ကို သင်တိုက် ၍၊ ရန်သူအပေါင်းတို့သည် ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်။

10 ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ထိုကာလ၌ သင်၏မြင်းတို့ကို သင့်အလယ်က ငါပယ်ရှင်း၍၊ သင်၏ ရထားတို့ကိုလည်း ဖျက်ဆီးမည်။

11 သင်၏ပြည်မြို့ရိုးတို့ကို ငါပယ်ရှင်း၍၊ သင်၏ ရဲတိုက်ရှိသမျှတို့ကို ဖြိုဖျက်မည်။

12 သင်၏နယ်၌ စုန်းလုပ်သောသူတို့ကို ငါပယ်ရှင်း ၍၊ သင်၌ ဗေဒင်ဟောသောသူမရှိရ။

13 ထုလုပ်သော ရုပ်တုဆင်းတုတို့ကို သင့်အလယ် က ငါပယ်ရှင်း၍ ၊ ကိုယ်လက်နှင့်လုပ်သော အရာကို နောက်တဖန်သင်မကိုးကွယ်ရ။

14 အာရှရပင်တို့ကိုလည်း သင့်အလယ်၌ ငါနှုတ်၍၊ သင်၏မြို့တို့ကိုလည်း ငါဖျက်ဆီးမည်။

15 ငါ့စကားကို နားမထောင်သော တပါးအမျိုး သားတို့ကို ပြင်းစွာ အမျက်ထွက်၍ အပြစ်ဒဏ်ကို ငါစီရင် မည်။


Exploring the Meaning of မိက္ခာ 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 5:1, a troop means the good that comes from truth. But... what is a good that comes from truth? Here's a mundane example: you know that it's true that it's safer to buckle your seat belt, so you do it; it's a good action that comes from knowing a truth.

In this verse, a daughter means affection, so it's talking about an affection for doing such good actions. A siege against that would be bad ideas trying to get in, and to smite on the jaw with a rod means to destroy falsities. The prophecy in verse 2 has this in mind. This is what Jesus is being born to do, to lift the siege of false ideas.

In Micah 5:2, we find the familiar prophecy about where the Lord will be born.

Then, in Micah 5:3, 4, there's reference to the Lord gathering the people of His church and teaching them. The term used for the people of the church here is "brothers", as they all address the Lord as Father. The same is true of “the sons of Israel”. "She which travails" is a reference to the woman clothed with the sun spoken of in the book of Revelation.

In Micah 5:5, 6, Assyria means reasoning. Reasoning from the truths taught, as meant by the feeding in verse 4, can bring agreement and peace. But reasoning from the falsity that Assyria brings in must be destroyed. The seven shepherds and eight princely men means a total deliverance from their falsity. Seven means something holy, and eight means complete conjunction.

In Micah 5:7, some of the people left behind were good and had stayed apart from the idolatry of the Israelite kingdom. These remnants could come to the new church the Lord was establishing, where they could be saved. But the vast bulk of the people were led away to captivity not only to physical slavery, but - spiritually - to reasoning from falsity, which becomes a form of slavery, too.

Micah 5:8. The lion and young lion, trampling and tearing are the evil and falsity of the kingdom of Judah, and there will be no support there for the church the Lord will establish.

Micah 5:9. The Lord’s church will win.

Micah 5:10-15. The Lord will establish a new church when He "bows the heavens and comes down" but He will not destroy the physical things that are listed here. It will really be a desrtuction caused by people who operate from selfishness, greed, ignorance, indifference, and love of power.

Horses mean someone’s understanding, and chariots their own false doctrine. Cities mean more general doctrine, and fortresses symbolize their strong opinions. Graven images are idols, i.e. false gods.

The Lord’s anger and vengeance are only appearances in people's imaginations. It's the way they feel when they want what is evil. When evil loves conflict, everyone is going to get angry with everyone else. The Lord would greet them with love if only they would mend their ways.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

In Micah 5:1, a troop means the good that comes from truth. But... what is a good that comes from truth? Here's a mundane example: you know that it's true that it's safer to buckle your seat belt, so you do it; it's a good action that comes from knowing a truth.

In this verse, a daughter means affection, so it's talking about an affection for doing such good actions. A siege against that would be bad ideas trying to get in, and to smite on the jaw with a rod means to destroy falsities. The prophecy in verse 2 has this in mind. This is what Jesus is being born to do, to lift the siege of false ideas.

In Micah 5:2, we find the familiar prophecy about where the Lord will be born.

Then, in Micah 5:3, 4, there's reference to the Lord gathering the people of His church and teaching them. The term used for the people of the church here is "brothers", as they all address the Lord as Father. The same is true of “the sons of Israel”. "She which travails" is a reference to the woman clothed with the sun spoken of in the book of Revelation.

In Micah 5:5, 6, Assyria means reasoning. Reasoning from the truths taught, as meant by the feeding in verse 4, can bring agreement and peace. But reasoning from the falsity that Assyria brings in must be destroyed. The seven shepherds and eight princely men means a total deliverance from their falsity. Seven means something holy, and eight means complete conjunction.

In Micah 5:7, some of the people left behind were good and had stayed apart from the idolatry of the Israelite kingdom. These remnants could come to the new church the Lord was establishing, where they could be saved. But the vast bulk of the people were led away to captivity not only to physical slavery, but - spiritually - to reasoning from falsity, which becomes a form of slavery, too.

Micah 5:8. The lion and young lion, trampling and tearing are the evil and falsity of the kingdom of Judah, and there will be no support there for the church the Lord will establish.

Micah 5:9. The Lord’s church will win.

Micah 5:10-15. The Lord will establish a new church when He "bows the heavens and comes down" but He will not destroy the physical things that are listed here. It will really be a desrtuction caused by people who operate from selfishness, greed, ignorance, indifference, and love of power.

Horses mean someone’s understanding, and chariots their own false doctrine. Cities mean more general doctrine, and fortresses symbolize their strong opinions. Graven images are idols, i.e. false gods.

The Lord’s anger and vengeance are only appearances in people's imaginations. It's the way they feel when they want what is evil. When evil loves conflict, everyone is going to get angry with everyone else. The Lord would greet them with love if only they would mend their ways.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 219


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 1186, 2135, 2722, 3579, 4594, 5201, ...

Apocalypse Revealed 47, 81, 241, 291, 459

Doctrine of the Lord 4, 6, 37, 38

True Christian Religion 845


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 278, 482, 587, 687, 727, 746

On the Athanasian Creed 42

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 60

Scriptural Confirmations 2, 9, 12, 22, 76

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 35:19, 49:10

တရားဟောရာကျမ်း 32:2, 33:27

တရားသူကြီးမှတ်စာ 17:7

ယောဘ 29:22

ဆာလံ 2:9, 67:3, 72:6, 110:3, 149:7, 9

သုတ္တံကျမ်း 8:23

ဟေရှာယ 2:6, 8, 6:13, 7:14, 8:7, 9:5, 14:25, 27:9, 44:17, 49:6

ယေရမိ 12:17, 14:22, 23:5

ယေဇကျေလ 16:41, 21:32, 34:16, 36:25, 37:22

ဒံယေလ 9:25

မိက္ခာ 4:4, 10, 13

ဇေဖနိ 3:12

ဟဂ္ဂဲ 2:22

ဇာခရိ 9:10, 13, 10:6, 11, 13:1, 2, 14:18

မMatthewဲ 2:6

လုကာ 24:47

ယောဟန် 7:42, 8:12, 58

ဂလာတိ 4:4

ကောလောသဲ 1:17

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 9:20

Významy biblických slov

ပါး
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

ဧဖ
Ephrata (Gen. 35:16, 19 and Psalms 132:6) signifies the spiritual of the celestial principle, in a former state, the new state succeeding that, is called...

ယုဒ
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.


To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ဘွား
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

ညီအစ်ကိုတို့သည်
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

ညီအစ်ကိုတို့
Brethren (Gen. 27:29) signify the affections of good.

အစ်ကို
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

သူ
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

ရပ်
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ဘုရားသခ
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

မြေ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

လာ
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.


To fare sumptuously every day, as in Luke 16:19, 20, signifies the satisfaction and delight which the Jewish people had in reading and possessing the...

ရှစ်
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

နိုင်ငံ
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ယာကုပ်
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

နှင်း
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

လူ
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

တပါးအမျိုးသား
'The time of the heathen,' as mentioned in Ezekiel 30:3, signifies the heathen, or wickedness.

ခြင်္သေ့
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

သိုး
It’s pretty easy for most people to read the Bible and get a sense for what “sheep” means without any help. They are simple, peaceful,...

သိုးစု
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ကယ်
The Lord from the essential divine, through the divine human, is the savior. The Lord became the savior by His spiritual temptations, or combats.

ရန်သူ
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

မြင်း
'A horse' signifies knowledges or understanding of the Word. In an opposite sense it signifies the understanding of the Word falsified by reasonings, and likewise...

မြို့
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

လက်
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

နားမထောင်
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

အမျက်ထွက်
'Wrath,' as in Genesis 49:7, signifies aversion from truth. 'Great wrath,' as in Revelation 12:12, signifies hatred against the new church.

ပြစ်ဒဏ်
Punishment' is the consummation of evil, because after punishment, reformation succeeds. This is why it says in Deuteronomy 25:3, 'that no more than forty stripes...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Bethlehem, Out of You Shall He Come
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: