တရားသူကြီးမှတ်စာ 17:11

Studie

            |

11 ထိုသူနှင့်အတူနေခြင်းငှါ အလိုရှိသဖြင့် သားကဲ့သို့ ဖြစ်လေ၏။