တရားသူကြီးမှတ်စာ 17:1

Studie

            |

1 မိက္ခာအမည်ရှိသော ဧဖရိမ်တောင်သား တယောက်ရှိ၏။