ယောရှုသည် 5

Studovat vnitřní smysl

       

1 ထာဝရဘုရားသည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ကူးစေခြင်းငှါ၊ ယော်ဒန်မြစ်ရေကို ခန်းခြောက်စေတော် မူသည်အကြောင်းကို၊ ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်၌ နေသော အာမောရိမင်းကြီးအပေါင်း၊ ပင်လယ်နားမှာ နေသောခါနနိမင်းကြီးအပေါင်းတို့သည် ကြားသိသော အခါ၊ ရဲရင့်ခြင်းသတ္တိ အလျှင်းမကြွင်း၊ ဣသရေလအမျိုး သားတို့ကြောင့် စိတ်ပျက်ကြ၏။

2 ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည် ယောရှုကိုခေါ်၍၊ သင်သည် ကျောက်ထားများကို လုပ်ပြီးလျှင်၊ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့အား အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို တဖန်ပေး လော့ဟု မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊

3 ယောရှုသည် ကျောက်ထားများကို လုပ်၍ ဂိဘာရာလုတ်အရပ်၌ ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ပေးလေ၏။

4 ထိုသို့ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ပေးရသောအ ကြောင်း ဟူမူကား၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာသော စစ်သူရဲ ယောက်ျားအပေါင်းတို့သည် တော၌သေကြ၏။

5 ထိုပြည်မှထွက်လာသော သူအပေါင်းတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံနှင့်ကြပြီ။ တော၌ ခရီးသွားရာ တွင် ဘွားမြင်သော သူအပေါင်းတို့မူကား အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာကို မခံရကြသေး။

6 အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာသော စစ်သူရဲအပေါင်း တို့သည် ထာဝရဘုရား၏ စကားတော်ကို နားမထောင်ဘဲ နေ၍၊ မသေမပျောက်မှီတိုင်အောင် ဣသရေလအမျိုး သားတို့သည် အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး တော၌ လှည့် လည်ရကြ၏။ ထာဝရဘုရားသည်၊ ငါပေးမည်ဟု ဘိုး ဘေးတို့အား ကျိန်ဆိုတော်မူသောပြည်နို့နှင့်ပျားရည်စီး သောပြည်ကို ထိုသူတို့သည် မမြင်ရကြဟု ကျိန်ဆိုတော် မူ၏။

7 သူတို့ကိုယ်စား ဖြစ်စေတော်မူသော သူတို့၏ သားများတို့သည်၊ လမ်းအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို မခံရ သေးသောကြောင့်၊ ယောရှုသည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ပေးလေ၏။

8 လူအပေါင်းတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံပြီးမှ၊ အနာမပျောက်မှီတိုင်အောင် တပ်ထဲ၌ နေကြ၏။

9 ထားဝရဘုရားကလည်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်နှင့် ဆိုင် သော ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းကို သင်တို့မှ ယနေ့ ငါပယ် ရှင်းပြီဟု ယောရှုအား မိန့်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်၍ ထိုအရပ် ကို ဂိလဂါလဟု ယနေ့တိုင်အောင် ခေါ်ဝေါ်သတည်း။

10 ဣသရေအမျိုးသားတို့သည် ဂိလဂါလအရပ် တွင် တပ်ချ၍၊ ထိုတဆယ်လေးရက်နေ့၊ ညဦးယံ၌ ယေရိခေါလွင်ပြင်မှာ ပသခါပွဲကို ခံကြ၏။

11 ပသခါပွဲကို ခံပြီးမှ၊ နက်ဖြန်နေ့၌ ခါနာန်စပါးဖြင့် လုပ်သော တဆေးမဲ့မုန့်နှင့် ပေါက်ပေါက်ကို တနေ့ခြင်း တွင် စားရကြ၏။

12 ခါနာန်ပြည် စပါးကို စား၍၊ နက်ဖြန်နေ့၌ မနွ ပြတ်လေ၏။ နောက်တဖန် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ သည် မနွကိုမရကြ။ ထိုနှစ်တွင် ခါနာန်ပြည်၌ဖြစ်သော အသီးအနှံ့ကို စားရကြ၏။

13 ယောရှုသည် ယေရိခေါမြို့အနားမှာ ရှိနေစဉ် မြော်ကြည့်၍၊ လူတယောက်သည် ထားကိုထားအိမ်မှ ထုတ်ကိုင်လျက်၊ ကန့်လန့်ရပ်နေသည်ကို မြင်လျှင်၊ သူ့ထံသို့ သွား၍ သင်သည်ငါတို့ဘက်၌နေသောသူလော၊ ငါတို့ရန် သူဘက်၌နေသောသူလောဟုမေးသော်၊

14 ထိုသူက၊ ထိုသို့မဟုတ်၊ ထာဝရဘုရား၏ဗိုလ်ခြေ ကိုအုပ်စိုးသော ဗိုလ်မှူးဖြစ်၍ ယခုငါလာသည်ဟုဆို၏။ ယောရှုသည်လည်း မြေပေါ်မှာ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်လျက်၊ ကိုယ်တော်ကျွန်အား အဘယ်သို့ မိန့်တော်မူမည်နည်းဟု မေးလျှောက်သော်၊

15 ထာဝရဘုရား၏ ဗိုလ်ခြေကိုအုပ်စိုးသော ဗိုလ် မှူးက၊ သင်၏ခြေနင်းကို ချွတ်လော့။ သင်နင်းသောအ ရပ်ကား မြေမြတ်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်အတိုင်း ယောရှုပြု လေ၏။


Exploring the Meaning of ယောရှုသည် 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 5      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff and Rev. Julian Duckworth

Joshua 5: The Circumcision and the Passover

In this chapter, the Israelites are now in the land of Canaan, and local Amorite and Canaanite kings lose heart to oppose them because of God’s miracle at the river Jordan.

God tells Joshua to circumcise all the men who were born since they left Egypt, because none were circumcised in the wilderness, and their fathers who were have now all died. So Joshua obeys, requiring circumcision of all the men of Israel.

As a result, God says to Joshua : “I have this day rolled away the stain of Egypt from you.” The place was therefore called Gilgal, which means “rolling”. The Children of Israel camped there till they were healed. They then ate the Passover using the food of the land for the very first time, and the daily manna, which had been provided by God every day in the wilderness, stopped.

Then, Joshua has an encounter with an angel:

When Joshua lifted his eyes he saw a man opposite him with a drawn sword in his hand. Joshua asked him, “Are you for us or for our adversaries?” The man answered, “No, but as Commander of the army of the Lord I have now come.” Joshua fell and worshipped and asked what he should do? The man said, “Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy”. And Joshua did so.

Note that this chapter is the very first one when the Israelites are in Canaan, and straightaway two important Jewish rituals are carried out – circumcision and the Passover. Circumcision is the cutting off of the foreskin. It means to become purified from loving oneself and the world, and the outer things of life, and to be righteous before God inwardly. (See Arcana Caelestia 2102.)

This meaning helps us see why elsewhere in the Bible it often talks about “circumcising your heart”. The circumcision in Canaan was to mark the new generation, which spiritually for us means that our regeneration always involves new states. (True Christian Religion 601)

The Passover was originally a meal to mark leaving slavery in Egypt, so it is very appropriate for celebrating entering the promised land. The spiritual meaning of the Passover is rich and complex, but, put simply, it is about the presence of the Lord with us, especially when we attribute life’s good events and blessings to the presence of God. “The Lord has done this for me… The Lord has done that for us.” (Arcana Caelestia 7902) The reason that it is a meal is that we share meals together, often in families, and spiritually everything in us comes together to be joyful and thankful.

The first camp of the Israelites in Canaan was at Gilgal, a place close to Jericho, the name of which means “rolling”. We’ve looked at its connection with circumcision but more generally, to ‘roll’ is to move forward, move on, keep going. This is a powerful early-in-the-story description of our regeneration, with its trials and blessings, both of which aim to keep us moving forward to be evermore in the life the Lord wants us to have. (Arcana Caelestia 8911)

With all this early first feeling of having finally got to Canaan, the land which God had always promised to give them, it is so very appropriate that Joshua is met by a militant angel of the Lord, the Commander of the army of the Lord. (Arcana Caelestia 7277). Note carefully that when Joshua asks if he is for us or for our enemies, the Commander says “No.” Spiritually this is very significant because the Lord uses everything – good and evil – peace and temptation – to lead us towards heaven.

The Commander declares that Joshua is to remove his sandal from off his foot because where he stands, this is holy ground. Spiritually, “holy ground” is the whole sweep of life, and our sense that all of it is the Lord’s gift to us. (See Arcana Caelestia 566, 1585)

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1664, 1748, 1784, 2039, 2799, 6846, 8294, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 458, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 17:10, 18:2, 34:14, 25

ထွက်မြောက်ရာ 3:5, 8, 17, 12:6, 11, 13:6, 7, 16:35, 23:20, 23

တောလည်ရာ 13:29, 14:33, 35, 22:23, 31, 26:64, 65

တရားဟောရာကျမ်း 1:39

ယောရှုသည် 6, 2:9, 11, 3:16, 17, 4:19, 24:7

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 3:9, 10, 7:16

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 19, 20

ယေဇကျေလ 3:23

ဒံယေလ 8:11

ဟောရှေ 4:15

အာမုတ် 5:5

မိက္ခာ 6:5

မMatthewဲ 2:11, 28:9

ယောဟန် 9:38

တမန်တော်ဝတ္ထု 7:33

ရောမ 8:31

၁ ကောရိန္သု 15:57

ဟေဗြဲ 3:11

Významy biblických slov

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ရေ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ယော်ဒန်မြစ်
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

ရေကို
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

ဘက်
'Side' signifies good or spiritual love.

ပင်လယ်
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ကြား
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

ယောရှု
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ရှ
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

အရေဖျားလှီး
The Writings teach that all parts of the human body correspond to spiritual things. That includes the sex organs of both men and women, which...

ယောရှုသည်
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

စစ်
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

ပြ
'Shew' signifies instruction to the life.

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

နားမထောင်
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

လေးဆယ်
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

ပေး
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ကျိန်ဆို
'To sware' is a binding.

နို့
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

ပျားရည်
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

မြင်
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

သားများ
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

လမ်း
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

နေ
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

နေ့
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

ဂိလဂါလ
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.


'A month' has respect to the state of truth in a person. 'A month' signifies a full state. Month,' as in Genesis 29, signifies the...

တဆယ်လေး
Fourteen, as in Genesis 31:40, signifies a first period of time. The fourteenth year, as in Genesis 14:5, signifies the first temptation of the Lord...

လေး
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

ယေရိခေါ
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

လွင်ပြင်
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

ပသခါပွဲ
'The Passover,' in Exodus 12, 27, signifies the presence of the Lord and His liberation from damnation of the people of the spiritual church. 'The...

တဆေးမဲ့
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

စားရ
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

ခါနာန်
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...

ယေရိခေါမြို့
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

လူ
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

ရပ်
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

ရပ်နေ
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

လာ
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

မြေ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

ကျွန်
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

ကျ
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

ခြေ
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ခြေနင်း
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 At Gilgal
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Joshua Kneels Before the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Joshua Meets the Commander of the Lord’s Army
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Loose Thy Shoe
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Lord Is the Hero of War
Color picture of the Commander of the Lord's army appearing to Joshua.
Picture | All Ages


Přeložit: