ယောရှုသည် 18

Studovat vnitřní smysl
← ယောရှုသည် 17   ယောရှုသည် 19 →     

1 ဣသရေလအမျိုး ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်၊ ရှိလောမြို့မှာစည်းဝေး၍ ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ကို တည်ထောင်ကြ၏။ သူတို့ရှေ့မှာပြည်လုံးနှိမ့်ချလျက်ရှိ ၏။

2 ထိုအခါ ဣသရေလအမျိုးခုနှစ်မျိုးတို့သည်၊ အမွေမြေကို မခံရသေးသည်ဖြစ်၍၊

3 ယောရှုက၊ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောမြေကို သင်တို့သည် မသိမ်း မယူဘဲ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး နေကြလိမ့်မည်နည်း။

4 သင်တို့တွင် အမျိုးတမျိုးလျှင် လူသုံးယောက်စီ ရွေးကောက်၍ ငါစေလွှတ်သဖြင့်၊ သူတို့သည် တပြည်လုံး သို့သွား၍ အမွေခံသင့်သည်အတိုင်း ရေးသားပြီးမှ ငါ့ံသို့ပြန်လာရကြမည်။

5 သူတို့သည် ပြည်ကို ခုနှစ်ပိုင်းပိုင်းခြားရကြမည်။ ယုဒအမျိုးသည် တောင်ဘက်မိမိနေရာ၌ နေရမည်။ ယောသပ်အမျိုးသည် မြောက်ဘက်မိမိနေရာ၌ နေရမည်။

6 ပြည်ကို ခုနှစ်ပိုင်းပိုင်းခြားပြီးမှ၊ ပြည်ပုံကို ငါ့ထံ သို့ဆောင်ခဲ့၍၊ ငါတို့ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားရှေ့တော် ၌ သင်တို့အဘို့ စာရေးတံပြုမည်။

7 လေဝိသားတို့သည် သင်တို့နှင့်ရော၍ အဘို့ကို မယူရ။ ထာဝရဘုရားယဇ်ပုရောဟိတ်အရာသည် သူတို့အမွေဖြစ်၏။ ဂဒ်အမျိုး၊ ရုဗင်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုး တဝက်တို့သည် ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ဘက် ထာဝရဘုရားကျွန် မောရှေပေးသည်အတိုင်း၊ အမွေမြေကို ခံယူကြပြီ ဟု ဣသရေလလူတို့အား ပြောဆို၏။

8 ိုလူတို့သည် ၍သွားသဖြင့်၊ ယောရှုက လည်း၊ တပြည်လုံးသို့ ရှောက်၍ရေးသားပြီးလျှင် ငါ့ံသို့ ပြန်လာကြလော့။ ရှိလောမြို့မှာ ာဝရဘုရားရှေ့တော် ၌ သင်တို့အဘို့ စာရေးတံပြုမည်ဟု ပြည်ပုံကို ရေးသား ခြင်းငှါ သွားသောသူတို့ကို မှာားသည်နှင့်အညီ၊

9 သူတို့သည် တပြည်လုံးသို့ ရှောက်သွားသဖြင့်၊ မြို့ရွာရှိသည်အတိုင်း စာ၌ ခုနစ်ပိုင်းပိုင်း၍ ရေးသားပြီးမှ ယောရှုနေရာ ရှိလောတပ်သို့ ရောက်လာကြ၏။

10 ယောရှုသည် ရှိလောမြို့မှာ ထာဝရဘုရားရှေ့ တော်၌ စာရေးတံပြု၍ ဣသရေလအမျိုးသား အသီးသီး တို့အား မြေကိုပိုင်းခြားလေ၏။

11 ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည် စာရေးတံပြု၍ အဆွေအမျိုးအလိုက် ခံရသောမြေသည် ယုဒအမျိုးသား တို့နှင့် ယောသပ်အမျိုးသားတို့စပ်ကြားမှာ ကျ၏။

12 မြေအပိုင်းအခြားသည် မြောက်မျက်နှာ၌ ယော် ဒန်မြစ်မှထွက်၍ ယေရိခေါမြို့ မြောက်ဘက်နား၌၎င်း၊ အနောက်ဘက်တောင်ပေါ်၌၎င်း ရှောက်လျက် ဗေသဝင် တောသို့ ထွက်သွား၏။

13 တဖန် တောင်မျက်နှာသို့သွား၍ ဗေသလ လုဇ မြို့နား၌ ရှောက်သဖြင့်၊ အောက်ဗက်ဟောရုန်မြို့ တောင် ဘက်မှာရှိသော တောင်ခြေရင်း အတရုတ်အဒ္ဒါမြို့သို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊

14 ထိုတောင်မှထွက်၍ အိုင်တောင်ကွေ့ကို ဝိုင်း သဖြင့်၊ ယုဒအမျိုးသားနေသော ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့ တည်းဟူသော ကိရယတ်ဗာလမြို့သို့ ထွက်သွား၏။ ဤရွေ့ကား အနောက်ဘက်အပိုင်းအခြားတည်း။

15 တောင်ဘက်အပိုင်းအခြားသည် ကိရယတ်ယာ ရိမ်မြို့စွန်းမှ အနောက်ဘက်နား၌ နေဖတောရေတွင်းသို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊

16 ဟိန္နုံသား၏ချိုင့်ရှေ့မှာရေဖိမ်ချိုင့်မြောက်ဘက် ၌ရှိသော တောင်ခြေရင်းသို့လာ၍ ယေဗုသိမြို့တောင် ဘက် ဟိန္နုံချိုင့်သို့၎င်း၊ အင်္ရောဂေလရွာသို့၎င်း၊

17 မြောက်ဘက်နား၌ အင်ရှေမက်ရွာသို့၎င်း၊ အဒုမ္မမ်ကုန်းတဘက် ဂေလိလုတ်ရွာသို့၎င်း၊ ရုဗင်သား ဗောဟန်၏ ကျောက်သို့၎င်း ရောက်လေ၏။

18 တဖန် အရာဗမြို့ မြောက်မျက်နှာတဘက် လွင်ပြင်နားမှာရှောက်၍ အရာဗမြို့သို့ရောက်သဖြင့်၊

19 ဗက်ဟောဂလမြို့ မြောက်ဘက်နားမှာရှောက်၍ သောဒုံအိုင်မြောက်ကွေ့၊ ယော်ဒန်မြစ်ဝ၌ ဆုံးလေ၏။ ဤရွေ့ကား တောင်ဘက်အပိုင်းအခြားတည်း။

20 ယော်ဒန်မြစ်သည် အရှေ့ဘက်ပိုင်းခြားလျက် ရှိ၏။ ဤရွေ့ကား ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည် အဆွေ အမျိုးအလိုက် အမွေခံရသောမြေနယ်ဖြစ်သတည်း။

21 ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့သည် အဆွေအမျိုးအ လိုက်ရသော မြို့များဟူမူကား၊ ယေရိခေါမြို့၊ ဗေသော ဂလမြို့၊ ဧမက္ကေဇဇ်မြို့

22 ဗေသရာဗမြို့၊ ဇေမရိမ်မြို့၊ ဗေသလမြို့

23 အာဝိမ်မြို့၊ ပါရမြို့၊ ဩဖရာမြို့၊

24 ခေဖါဟာမောနဲမြို့၊ ဩဖနိမြို့၊ ဂါဘမြို့၊ ရွာနှင့် တကွ ဆယ်နှစ်မြို့တည်း။

25 ထိုမှတပါး၊ ဂိဗောင်မြို့၊ ရာမမြို့၊ ဗေရုတ်မြို့၊

26 မိဇပါမြို့၊ ခေဖိရမြို့၊ မောဇမြို့၊

27 ရေကင်မြို့၊ ဣရပေလမြို့၊ တာရလမြို့၊

28 ဇေလမြို့၊ ဧလပ်မြို့ယေရုရှလင်မြို့တည်းဟူ သော ယေဗုသိမြို့၊ ဂိဗက်မြို့၊ ကိရယတ်မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်လေးမြို့တည်း။ ဤရွေ့ကား ဗင်္ယာမိန်အမျိုးသားတို့ သည် အဆွေအမျိုးအလိုက်ခံရသော အမွေတည်း။

← ယောရှုသည် 17   ယောရှုသည် 19 →
   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 18      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 18: The rest of the land is divided up among the 7 remaining tribes, and the tribe of Benjamin receives its lot.

After several chapters covering the allocation of the land for Reuben, Gad, Judah, Ephraim and Manasseh, there were still seven tribes to be provided for. Before this was done, Joshua gathered these seven tribes together and told them to choose three men from each tribe. These men went and surveyed the region, divided up all the land and cities into seven parts, and recorded everything in a book. Then they came back to Joshua, who cast lots to decide where the seven remaining tribes would live.

The first of the seven allocations was for the tribe of Benjamin. Benjamin was the youngest of the sons of Jacob, and he was a full brother to Joseph. Their mother, Rachel, whom Jacob had loved so much, died giving birth to Benjamin.

The city of Jerusalem was first allocated to Benjamin, but in time became more associated with Judah. In fact, these were the two tribes which later made up the kingdom of Judah, as opposed to the ten northern tribes forming the kingdom of Israel. Benjamin’s territory included the cities of Jericho, Ai and Gibeon, all of which had been significant soon after Israel crossed the River Jordan. Saul, the first king of Israel, was a Benjamite.

This story about surveying the land represents our need to know things as they truly are. This could mean many things: for example, exploring the idea of heaven, or hell, or life in this world, or a spiritual teaching such as providence. It might be to learn about justice and compassion, or true freedom. It may be our need to look honestly within ourselves and recognize some of our self-centred ways (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 1612).

The Israelite’s findings about the land were recorded in a book, which really would have been a scroll. This is like our ‘book of life’, in which everything about us down to the least detail is preserved so that in eternity, we shall know who we are (see Swedenborg’s Apocalypse Explained 199). Joshua drew lots so the Lord’s will would be clear to the people of Israel.

The spiritual meaning of Benjamin needs some careful explanation. Technically, it means ’the spiritual of the celestial’, and this is our ability to understand the reason for the most loving experiences we can have. It is heightened thinking joining with heightened feeling. Benjamin was the youngest son, the special brother of Joseph, who stands for the Lord (Arcana Caelestia 4585).

With this in mind, it is useful to know that Bethlehem, the town where Jesus was born, lay in the territory of Benjamin. Bethlehem’s name means ‘house of bread’ giving us the idea of nourishment for our physical and our spiritual lives. God came into the world to bring us the food of heaven and nourishment from the Word, so that we may fight our evils and choose what is good (Arcana Caelestia 6247, 4594).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 3708, 3858, 3862, 3923, 4556, 4592, 6396, ...

Apocalypse Revealed 361


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 417, 431, 434, 449

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 28:19, 35:24

တောလည်ရာ 32:22

ယောရှုသည် 1:6, 6:1, 9:3, 17, 12:6, 13:1, 14, 16, 17, 14:2, 5, 15:1, 5, 8, 12, 16:1, 2, 3, 4, 5, 18:13, 22, 19:29, 51, 21:2, 17, 22:19, 23:4

တရားသူကြီးမှတ်စာ 1:16, 21, 11:34, 18:9, 31, 19:10, 12, 13, 20:1, 21:12

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 1:3, 19, 7:5, 6, 16, 10:26, 13:3, 17

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 2:9, 4:2, 5:25, 21:14, 23:31

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 15:17, 22

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 23:8, 25:23

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 8:28, 29, 24:5

၂ ရာချုပ် 13:4

z ဇရ 2:26

နေဟမိ 11:1, 31, 33

ဆာလံ 78:60

ဟေရှာယ 10:29

ယေရမိ 6:1, 7:12, 31:15, 40:6

ယေဇကျေလ 48:23, 29

မိက္ခာ 1:10

တမန်တော်ဝတ္ထု 7:45, 13:19

ဟေဗြဲ 4:8, 11

Významy biblických slov

ရှိလော
The word "Shiloh" means "peacemaker", or just "peace". Peace on earth was, and is, one of the Lord's main goals in being born into the...

တဲ
'The tabernacle' has almost the same meaning as 'temple,' that is, in the highest sense, the Lord’s divine humanity, and in a relative sense, heaven...

ရှေ့မှာ
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ခုနှစ်
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

အမွေ
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

ယောရှု
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ရှ
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ဘုရားသခ
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ပေး
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

မြေ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

သုံး
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...


It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ရေး
In John 8:2-11, the Lord wrote twice on the ground, when the woman taken in adultery was brought to him, which signifies the condemnation of...

လာ
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

ယုဒ
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

တောင်
'South' denotes truth in light.

တောင်ဘက်
'South' denotes truth in light.

ဘက်
'Side' signifies good or spiritual love.

ယောသပ်
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

မြောက်ဘက်
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

စာရေး
On the most internal level, the stories of Abraham tell us about the Lord's development in his own childhood, with Abraham representing the Lord's spiritual...

ယဇ်ပုရောဟိတ်
'The priesthood' represents the Lord regarding the work of salvation, because this proceeds from the divine good of his divine love. 'The priesthood of Aaron,...

ဂဒ်
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

ရုဗင်
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

မနာရှေအမျိုး
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

မနာရှေ
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

တဝက်
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

ယော်ဒန်မြစ်
The land of Jordan,' as in Psalm 42:6, signifies what is lowly, consequently, what is distant from the celestial, as the external parts of a...

ကျွန်
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

ပေးသည်
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ပြန်.
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

က
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ပြန်လာ
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

မြို့
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ယောရှုသည်
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ဗင်္ယာမိန်အမျိုး
Also, Benjamin signifies the Word in its ultimate sense (Deut. 33:12)

ယေရိခေါမြို့
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

ယေရိခေါ
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

ဗေသလ
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

ဝိုင်း
To encompass, as in Genesis 19:4, signifies to be contrary, or to attack and assault with a hostile intention.

ရေ
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

တွင်း
A pit,' or 'well which has no water,' as in Jeremiah 2:13, signifies doctrines which have no truths.

ရေဖိမ်
'The Rephaim' signify people who, above all others, were in the love of self, and so most completely natural. From the persuasion of their own...

လွင်ပြင်
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

အမွေခံရ
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

မြို့များ
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

ဗေသလမြို့
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

နှစ်
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ဂိဗောင်
sun standing still upon Gibeon signifies total vastation of the church.

ရာမ
'Ramah' denotes things that pertain to spiritual truth derived from celestial truth.

ယေရုရှလင်မြို့
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

လေး
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Dividing the Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Division of the Land
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Přeložit: