ယောရှုသည် 16:2

Studie

            |

2 ဗေသလလုဇမြို့သို့၎င်း၊ အာခိအတရုတ် မြို့သို့ ၎င်း၊