ယောရှုသည် 15

Studovat vnitřní smysl

       

1 ယုဒအမျိုးသားတို့သည် စာရေးတံပြု၍ အဆွေ အမျိုးအလိုက် အမွေခံရသောမြေဟူမူကား၊ တောင်မျက် နှာ၌ ဧဒုံပြည်နယ်နှင့် နီးစပ်လျက်၊ တေမန်ပြည်စွန်းမှ စ၍ ဇိနတောဖြစ်သော၊

2 တောင်ဘက်အပိုင်းအခြားသည် သောဒုံအိုင်၌ တောင်အကွေ့မှထွက်၍၊

3 တောင်မျက်နှာနား၊ အကရဗ္ဗိမ်ကုန်းကို ရှောက် လျက် ဇိနရွာသို့ ရောက်လေ၏။ တဖန် တောင်မျက်နှာ နား၊ ကာဒေရှဗာနာရွာ၊ ဟေဇရုန်ရွာ၊ အာဒါရွာ၊ ကာကာ ရွာ၊

4 အဇမုန်ရွာကို ရှောက်သဖြင့် အဲဂုတ္တုချောင်းသို့ လိုက်၍ ပင်လယ်၌ ဆုံးလေ၏။

5 အရှေ့ဘက်၌ သောဒုံအိုင်သည် ယော်ဒန်မြစ်ဝ တိုင်အောင် အရှေ့အပိုင်းအခြားဖြစ်၏။ မြောက်ဘက် အပိုင်းအခြားသည် ယော်ဒန်မြစ်သို့ဆင်းရာ သောဒုံအိုင် ကွေ့မှ ထွက်၍၊

6 ဗေသောဂလရွာသို့၎င်း၊ ဗေသရာဗရွာ မြောက် နားမှာရှောက်လျက် ရုဗင်သားဗောဟန်၏ ကျောက်သို့ ၎င်း ရောက်လေ၏။

7 အာခေါ်ချိုင့်မြောက်ဘက်မှထွက်၍ ဒေဗိရရွာ သို့၎င်း၊ မြစ်တောင်ဘက် အဒုမ္မိမ်ကုန်းရှေ့၌ရှိသော ဂိလဂါလမြို့သို့၎င်း ရောက်ပြီးမှ၊ အင်ရှေမက်အိုင်၊ အင်္ရော ဂေလရွာလမ်းသို့ လိုက်လျက်၊

8 ဟိန္နုံသား၏ချိုင့်နား ယေရုရှလင်မြို့ရာ ယေဗု သိအရပ် တောင်ဘက်နားမှာရှောက်၍ ဟိန္နုံချိုင့်အ နောက်၊ ရေဖိမ်ချိုင့်မြောက်ဘက်၌ရှိသော တောင်ပေါ်သို့ တက်လေ၏။

9 ထိုတောင်ပေါ်မှဆင်းပြန်၍၊ နေဖတောစမ်းရေ တွင်းကို ရှောက်သဖြင့် ဧဖရုန်တောင်နှင့်ဆိုင်သော မြို့ များသို့၎င်း၊ ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့ ရာဗာလာမြို့သို့၎င်း၊

10 ဗာလာမြို့အနောက်ဘက်နားမှာ ရှောက်လျက် စိရတောင်သို့၎င်း၊ ခေသလုန်တောင်တည်းဟူသော ယာရိမ်တောင်မြောက်ဘက်နားမှာ ရှောက်လျက် ဗက်ရှေ မက်မြို့၊ တိမနာမြို့သို့၎င်း၊

11 ဧကြုန်မြို့မြောက်ဘက်နားမှာ ရှောက်လျက် ရှိကြုန်ရွာသို့၎င်း၊ ဗာလာတောင်သို့၎င်း၊ ယာဗနေလရွာသို့ ၎င်း၊ ရောက်၍ ပင်လယ်၌ ဆုံးလေ၏။

12 အနောက်ဘက်၌ ပင်လယ်ကြီးနှင့် ပင်လယ် ကမ်းပါးသည် အနောက်အပိုင်းအခြားဖြစ်၏။ ဤရွေ့ ကား ယုဒအမျိုးသား အဆွေအမျိုးအလိုက် နေရာပြည် နယ်အပိုင်းအခြားဖြစ်သတည်း။

13 ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်း၊ ယောရှုသည် ယုဒအမျိုးသားတို့တွင် ယေဖုန္န၏သား ကာ လက်အဘို့ ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော အာနကအဘအာ ဘ၏မြို့ကို ချပေးလေ၏။

14 ထိုမြို့ထဲက ကာလက်သည် အာနကသားသုံး ယောက်၊ ရှေရှဲ၊ အဟိမန်၊ တာလမဲတို့ကို နှင်ထုတ်သော နောက်၊

15 ကိရယဿေဖါအမည်ဟောင်းရှိသော ဒေဗိရ မြို့သားတို့ရှိရာသို့ တဖန်ချီသွား၍၊

16 ကိရယဿေဖါမြို့ကို တိုက်ယူလုပ်ကြံသောသူ အား ငါသည် သမီးအာခသကို ပေးစားမည်ဟုဆိုလျှင်၊

17 ကာလက်ညီ ကေနတ်၏သား ဩသံယေလ သည် ထိုမြို့ကိုတိုက်ယူ၍ ကာလက်သည် သမီးအာခသကို သူ့အားပေးစားလေ၏။

18 ထိုမိန်းမသည် ခရီးသွားစဉ်အခါ၊ လယ်တကွက် ကို အဘ၌ တောင်းခြင်းငှါ လင်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှ မြည်းပေါ် ကဆင်းလေ၏။ အဘကာလက်က အဘယ်အလိုရှိသ နည်းဟု မေးလျှင်၊

19 သမီးက ကောင်းကြီးပေးစေချင်ပါ၏။ ကိုယ် တော်သည် တောင်မျက်နှာအရပ်ကို ပေးပါပြီ။ စမ်းရေ တွင်းတို့ကိုလည်း ပေးတော်မူပါဦးဟု တောင်းသည်အ တိုင်း အဘသည် အထက်စမ်းရေတွင်း၊ အောက်စမ်းရေ တွင်းတို့ကို ပေးလေ၏။

20 ဤရွေ့ကား၊ ယုဒအမျိုးသား အဆွေအမျိုးအ လိုက် ခံရသောအမွေမြေ ဖြစ်သတည်း။

21 ယုဒအမျိုးသားပိုင်သော မြို့များဟူမူကား၊ ဧဒုံ ပြည်နှင့်နီးစပ်သော တောင်ပိုင်း၌ ကပ်ဇေလမြို့၊ ဧဒေရ မြို့၊ ယာဂုရမြို့

22 ကိနမြို့၊ ဒိမောနမြို့၊ အာဒဒါမြို့၊

23 ကေဒေရှမြို့၊ ဟာဇော်မြို့၊ ဣသနန်မြို့၊

24 ဇိဖမြို့၊ တေလင်မြို့၊ ဗာလုတ်မြို့၊

25 ဟာဇော်မြို့သစ်၊ ဟာဇော်မြို့ဟောင်းတည်းဟူ သော ဟေဇရုန်မြို့၊

26 အာမန်မြို့၊ ရှေမမြို့၊ မောလဒမြို့၊

27 ဟာဇာဂဒ္ဒမြို့၊ ဟေရှမုန်မြို့၊ ဗက်ပါလက်မြို့၊

28 ဟာဇာရွာလမြို့၊ ဗေရရှေဘမြို့၊ ဗိဇ္ဇောသယာ မြို့၊

29 ဗာလာမြို့၊ ဣအိမ်မြို့၊ အာဇင်မြို့၊

30 ဧလတောလဒ်မြို့၊ ခေသိလမြို့၊ ဟောမာမြို့၊

31 ဇိကလတ်မြို့၊ မာဒမန္နာမြို့၊ သံသန္နာမြို့၊

32 လေဗောက်မြို့၊ ရှိလဟိမ်မြို့၊ အအိန်မြို့၊ ရိမ္မုန် မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ မြို့ပေါင်းကား သုံးဆယ်ခြောက်မြို့ တည်း။

33 ချိုင့်၌လည်း ဧရှတောလမြို့၊ ဇောရာမြို့၊ အာရှ နာမြို့၊

34 ဇာနောမြို့၊ အင်္ဂန္နိမ်မြို့၊ တာပွါမြို့၊ ဧနံမြို့၊

35 ယာမုတ်မြို့၊ အဒုလံမြို့၊ စောခေါမြို့၊ အဇေကာ မြို့၊

36 ရှာရိမ်မြို့၊ အဒိသိမ်မြို့၊ ဂဒေရမြို့၊ ဂဒေရော သိမ်မြို့၊ ရွာနှင့်တကွ မြို့ပေါင်းကား၊ ဆယ်ငါးမြို့တည်း။

37 ထိုမှတပါး၊ ဇေနန်မြို့၊ ဟဒါရှမြို့၊ မိဂဒလဂဒ်မြို့၊

38 ဒိလန်မြို့၊ မိဇပါမြို့၊ ယောကသေလမြို့၊

39 လာခိရှမြို့၊ ဗောဇကတ်မြို့၊ ဧကလုန်မြို့၊

40 ကဗ္ဗုန်မြို့၊ လာမံမြို့၊ ကိသလိတ်မြို့၊

41 ဂဒေရုတ်မြို့၊ ဗက်ဒါဂုန်မြို့၊ နေမမြို့၊ မက္ကဒါမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်ခြောက်မြို့တည်း။

42 ထိုမှတပါး၊ လိဗနမြို့၊ ဧသာမြို့၊ အာရှန်မြို့၊

43 ယိဖတမြို့၊ အာရှနာမြို့၊ နေဇိပ်မြို့၊

44 ကိလမြို့၊ အောခဇိပ်မြို့၊ မရေရှမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ကိုးမြို့တည်း။

45 ထိုမှတပါး ဧကြုန်မြို့နှင့်သူဆိုင်သော မြို့ရွာများ၊

46 ဧကြုန်မြို့မှစ၍ ပင်လယ်တိုင်အောင်၊ အာဇုတ် မြို့နှင့်နီးစပ်သောမြို့ရွာများ၊

47 အာဇုတ်မြို့နှင့် သူဆိုင်သော မြို့ရွာများ၊ အဲဂုတ္တု မြစ်ပင်လယ်ကြီး၊ ပင်လယ်ကမ်းပါးတိုင်အောင်၊ ဂါဇမြို့ နှင့် သူဆိုင်သော မြို့ရွာများ၊

48 တောင်ပေါ်၌လည်း၊ ရှမိရမြို့၊ ယတ္တိရမြို့၊ စော ခေါမြို့၊

49 ဒန္နမြို့၊ ဒေဗိရမြို့တည်းဟူသော၊ ကိရယဿန္န မြို့၊

50 အာနပ်မြို့၊ ဧရှတမောမြို့၊ အာနိမ်မြို့၊

51 ဂေါရှင်မြို့၊ ဟောလုန်မြို့၊ ဂိလောမြို့၊ ရွာနှင့် တကွ ဆယ်တမြို့တည်း။

52 အာရပ်မြို့၊ ဒုမာမြို့၊ ဧရှန်မြို့၊

53 ယာနုံမြို့၊ ဗက်တာပွါမြို့၊ အာဖက်မြို့၊

54 ဟုန္တမြို့ဟေဗြုန်မြို့တည်းဟူသော ကိရယသာဘ မြို့၊ ဇိအောရမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ကိုးမြို့တည်း။

55 မောင်မြို့၊ ကရမေလမြို့၊ ဇိဖမြို့၊ ယုတ္တမြို့၊

56 ယေဇရေလမြို့၊ ယောကဒံမြို့၊ ဇာနောမြို့၊

57 ကဣနမြို့၊ ဂိဘာမြို့၊ တိမနမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ဆယ်မြို့တည်း။

58 ဟာလဟုလမြို့၊ ဗက်ဇုရမြို့၊ ဂေဒေါ်မြို့၊

59 မာရပ်မြို့၊ ဗေသနုတ်မြို့၊ ဧလတေကုန်မြို့၊ ရွာ နှင့်တကွခြောက်မြို့တည်း။

60 ကိရယတ်ယာရိမ်မြို့တည်းဟူသော ကိရယတ် ဗာလမြို့ရဗ္ဗာမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ နှစ်မြို့တည်း။

61 တော၌လည်း၊ ဗေသရာဗမြို့၊ မိဒ္ဒိန်မြို့၊ သေကာ ကမြို့၊

62 နိဗရှန်မြို့၊ မေလက်မြို့၊ အင်္ဂေဒိမြို့၊ ရွာနှင့်တကွ ခြောက်မြို့တည်း။

63 ယေရုရှလင်မြို့နေသော ယေဗုသိလူတို့ကို ကား၊ ယုဒအမျိုးသားတို့သည် မနှင်ထုတ်နိုင်ဘဲ သူတို့ သည် ယနေ့တိုင်အောင် ယုဒအမျိုးသားတို့နှင့်အတူ ယေရုရှလင်မြို့နေကြသတည်း။

  

Exploring the Meaning of ယောရှုသည် 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 15      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth

Joshua 15: Judah’s territory and more about Caleb.

This chapter describes the territory given to the tribe of Judah, and lists many of its cities and borders. Judah received a major portion of the land of Canaan; its eastern border was the Salt Sea (the Dead Sea), and the western border was the Great Sea (the Mediterranean).

Although Judah was the fourth son of Jacob, he played a more significant role in many of the Old Testament stories than his older brothers did. So, it is not surprising that the tribe of Judah received extensive territory in the south of Canaan, which in later time became the nation of Judah, along with the tribe of Benjamin’s small territory. The name ‘Judah’ also eventually led to the name ‘Jewish’, coming from the Roman province of Judaea. The name ‘Judah’ also means “praise”, specifically praise of God (see Swedenborg’s work, Arcana Caelestia 456).

Praise itself is a commendation of a person’s good qualities. To give praise is part of our love for our neighbour; to receive praise underscores our sense of our own value. To praise the Lord is to give thanks to Him, and to affirm the difference that the Lord makes in our life. Ultimately, praise is part of our faith in the Lord to lead us through this life and for eternity.

This uplifting, positive spiritual meaning of Judah does not mean that Judah (the man in the Old Testament) was without faults. He had his flaws, as everyone does, but at times Judah changed the course of events for a better outcome. It was Judah who persuaded his brothers to sell Joseph rather than kill him, and he also offered himself as a hostage for the sake of his brothers (Arcana Caelestia 4815[2]).

Chapter 15 lists very many locations in Judah’s territory. Here are just a few of the places listed, along with their meaning and spiritual significance:

Judah = “praise”
Spiritually = our worship of God

Which includes these, and many more aspects…

Zin = “flat, level ground”
Spiritually = life under God’s guidance

Kadesh Barnea = “holy wanderings”
Spiritually = becoming purified

Beth Hoglah = “house of the partridge”
Spiritually = bringing to birth

En Rogel = “water spring of the foot”
Spiritually = life in everyday activities

Jerusalem = “dwelling place of peace; wholeness”
Spiritually = our highest spiritual state

Nephtoah = “to be open”
Spiritually = to be part of all life

Timnah = “allotted portion”
Spiritually = what the Lord has created me for

Mount Hebron, which was in the territory of Judah, was given to Caleb as an inheritance because of his faithfulness to God. We read in this chapter that he conquers the giants living there, and drives them away from Mount Hebron. Caleb makes a promise that whoever takes the nearby city of Kirjath-sepher will have his daughter, Achsah, for a wife. Caleb’s brother’s son, Othniel, captures the city and marries Achsah. Caleb blesses Achsah and gives her springs of water upon her request, and he also gives Othniel a field.

The spiritual meaning of this touching story is that our spiritual life is intended to come together to be like a family (Arcana Caelestia 3020), just as Caleb, Achsah and Othniel are all close members of a family. Spiritual life is about bringing together our beliefs, our loves and affections, our intentions, and our actions. These different aspects of spiritual life become like one family where everyone – or everything – is interwoven together.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3708, 3858

Apocalypse Explained 431

Apocalypse Revealed 349


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1585, 1616, 2723, 2909, 3862, 4599, 4816, ...

True Christian Religion 614


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 417

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 13:18, 21:31, 24:64, 35:23

တောလည်ရာ 13:22, 21:3, 32:12, 34:3, 6, 12

တရားဟောရာကျမ်း 2:23

ယောရှုသည် 10:10, 31, 11:21, 22, 14:13, 15, 15:8, 9, 10, 11, 35, 45, 48, 57, 60, 63, 17:16, 18:5, 15, 28, 19:1, 5, 18, 26, 38, 41, 43, 20:7, 21:11, 14, 15, 16

တရားသူကြီးမှတ်စာ 1:8, 10, 12, 18, 20, 13:2, 14:1, 18:12, 19:10

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 4:1, 5:8, 10, 6:9, 12, 21, 7:14, 15:4, 12, 17:1, 25, 52, 22:1, 23:1, 14, 24, 24:1, 25:23, 43, 27:6, 30:27, 28, 30, 31

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 2:1, 5:6, 18, 22, 6:2, 15:12, 17:17, 23:20, 26, 35

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 4:10, 5:4, 8:65

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 1:2, 14:11, 18:8, 22:1, 23:10

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 2:42, 43, 45, 49, 50, 53, 4:13, 17, 18, 21, 28, 13:6, 27:15, 28

၂ ရာချုပ် 11:7, 8, 9, 10, 20:2, 26:6, 10, 28:3, 18

နေဟမိ 11:25, 30

ယောဘ 2:11

ရှောလမုန်သီချင်း 1:14

ဟေရှာယ 17:5, 27:12

ယေရမိ 7:31, 19:2

ယေဇကျေလ 48:7

မိက္ခာ 1:14, 15

ဇာခရိ 14:10

Významy biblických slov

ယုဒ
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

စာရေး
On the most internal level, the stories of Abraham tell us about the Lord's development in his own childhood, with Abraham representing the Lord's spiritual...

တောင်
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

ဧဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

တောင်ဘက်
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

ချောင်း
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

ပင်လယ်
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ဘက်
'Side' signifies good or spiritual love.

ယော်ဒန်မြစ်
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

မြောက်ဘက်
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

ရုဗင်
'Reuben,' in the highest sense, signifies omniscience. In a spiritual sense, he signifies wisdom, intelligence, science, and faith. In a natural sense, he signifies sight....

မြစ်
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

ဂိလဂါလ
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

ရေ
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

.ရာ
'The Rephaim' signify people who, above all others, were in the love of self, and so most completely natural. From the persuasion of their own...

ယေရုရှလင်မြို့
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

ရာ
'The Rephaim' signify people who, above all others, were in the love of self, and so most completely natural. From the persuasion of their own...

ရေဖိမ်
Giants, as in Genesis 6:4, signify those who, through a persuasion of their own height and pre-eminence view whatever is holy and true as nothing.

စမ်းရေ
A fountain signifies the Lord and the Word. A fountain signifies superior truth, and well, inferior truth. A fountain, as in Psalm 104:10, denotes knowledges....

ဧဖရုန်
Ephron (Gen. 23:8, 17) signifies those with whom the good and truth of faith, which are the constituents of the church, might be received.

မြို့
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

စိရ
'Seir,' as in Genesis 33:14, signifies the conjunction of spiritual and celestial things in the natural level, that is, the truth of faith with the...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ယောရှု
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ယောရှုသည်
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ရှ
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

ဟေဗြုန်မြို့
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

ဟေဗြုန်
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

ပေး
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ကာလက်
Caleb, In Numbers 14:24, represents those who are introduced into the church, and, accordingly, his seed signifies the truth of the doctrine of the church.

သုံး
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

သမီး
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

မြည်း
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

အမွေ
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

မြို့များ
Cities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith.

တောင်ပိုင်း
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

ဟာဇော်
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

ကိုး
'Nine' signifies conjunction.

အာဇ
Azzah, (Gen 10:19), signifies those things which are revealed concerning charity.

ဇု
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ပင်လယ်ကမ်း
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

ဂေါရှင်
‘The land of Goshen,’ as in Genesis 46:28, signifies the innermost parts of the natural mind.

ကရမေလ
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

ခြောက်
Like most numbers in the Bible, "six" can have various meanings depending on context, but has a couple that are primary. When used in relation...

ရဗ္ဗာမြို့
Rabbath

နှစ်
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

နေ
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

နေ့
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Land of Canaan Map
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: