ယောရှုသည် 12

Studovat vnitřní smysl

       

1 ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့ နေထွက်ရာဘက်၌၊ အာနုန် မြစ်မှစ၍ ဟေရမုန်တောင်တိုင်အောင်၊ အရှေ့လွင်ပြင်ရှိ သမျှပါလျက်၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် လုပ်ကြံ၍ သိမ်းယူသောပြည်ကို အစိုးရသောမင်းကြီးများ ဟူမူကား၊

2 အာနုန်မြို့အနားမှာ အာရော်မြို့၊ မြစ်တဝက်၊ ဂိလဒ်ပြည်တဝက်မှစ၍ အမ္မုန်ပြည်စွန်း အပိုင်းအခြား ယဗ္ဗုတ်မြစ်တိုင်အောင်၎င်း၊

3 အရှေ့မျက်နှာ၌ လွင်ပြင်မှစ၍ ဂင်္နေသရက် အိုင်နှင့် လွင်ပြင်အိုင်တည်းဟူသော သောဒုံအိုင်အရှေ့ ဘက် ဗက်ယေရှိမုတ်မြို့သို့ သွားရာလမ်း၊ အာဇုတ်ပိသဂါ မြို့အနား၊ တောင်မျက်နှာမှ လာရာလမ်းတိုင်အောင်၎င်း အစိုးရ၍၊ ဟေရှဘုန်မြို့၌နေသော အာမောရိရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်တပါး၊

4 ဟေရမုန်တောင်နှင့် သာလကပြည်ကို၎င်း၊

5 ဂေရှုရိလူ၊ မာခါသိလူနေသော ပြည်စွန်းတိုင် အောင် ဗာရှန်ပြည်တရှောက်လုံးကို၎င်း၊ ဟေရှဘုန် ရှင်ဘုရင် ရှိဟုန်ပိုင်သော နိုင်ငံစွန်းတိုင်အောင် ဂိလဒ် ပြည်တဝက်ကို၎င်း အစိုးရ၍၊ အာရှတရုတ်မြို့၊ ဧဒြိမြို့၌ နေသော အလွန်ကြီးမားသော လူမျိုးထဲက ကျန်ကြွင်း သောသူ ဗာရှန်ရှင်ဘုရင်ဩဃတပါး၊

6 ထိုရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးကို ထာဝရဘုရားကျွန် မောရှေနှင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် လုပ်ကြံ၍၊ ထာဝရဘုရားကျွန်မောရှေသည် သူတို့ပြည်ကို ရုဗင် အမျိုး၊ ဂဒ်အမျိုး၊ မနာရှေအမျိုးတဝက်တို့အား အပိုင်ပေး လေ၏။

7 ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်မှာ လေဗနုန်ချိုင့်၌ ရှိသော ဗာလဂဒ်မြို့မှစ၍၊

8 စိရလမ်းတွင်ရှိသော ဟာလက်တောင်တိုင် အောင် တောင်ပေါ်အရပ်၊ ချိုင့်ထဲအရပ်၊ လွင်ပြင်အရပ်၊ စမ်းရေတွင်းအရပ်၊ တောအရပ်တောင်မျက်နှာအရပ်၊ ဟိတ္တိလူ၊ အာမောရိလူ၊ ခါနနိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူနေရာ၊ ယောရှုနှင့်ဣသရေလအမျိုးသား လုပ် ကြံ၍၊ ယောရှုသည် ဣသရေလအမျိုးအနွယ် အသီးသီး တို့အား အပိုင်ပေးသောပြည်ကို အစိုးရသောမင်းကြီးများ ဟူမူကား၊

9 ယေရိခေါမင်းကြီးတပါး၊ ဗေသလမြို့အနားမှာ၊ အာဣမင်းကြီးတပါး၊

10 ယေရုရှလင်မင်းကြီးတပါး၊ ဟေဗြုန်မင်းကြီး တပါး၊

11 ယာမုတ်မင်းကြီးတပါး၊ လာခိရှမင်းကြီးတပါး၊

12 ဧဂလုန်မင်းကြီးတပါး၊ ဂေဇာမင်းကြီးတပါး၊

13 ဒေဗိရမင်းကြီးတပါး၊ ဂေဒါမင်းကြီးတပါး၊

14 ဟောမာမင်းကြီးတပါး၊ အာရဒ်မင်းကြီးတပါး၊

15 လိဗနမင်းကြီးတပါး၊ အဒုလံမင်းကြီးတပါး၊

16 မက္ကဒါမင်းကြီးတပါး၊ ဗေသလမင်းကြီးတပါး၊

17 တာပွါမင်းကြီးတပါး၊ ဟေဖါမင်းကြီးတပါး၊

18 အာဖက်မင်းကြီးတပါး၊ လာရှရုန်မင်းကြီးတပါး၊

19 မာဒုန်မင်းကြီးတပါး၊ ဟာဇော်မင်းကြီးတပါး၊

20 ရှိမရုန်မင်းကြီးတပါး၊ အာခရှပ်မင်းကြီးတပါး၊

21 တာနက်မင်းကြီးတပါး၊ မေဂိဒ္ဒေါမင်းကြီးတပါး၊

22 ကေဒေရှမင်းကြီးတပါး၊ ကရမေလတောင်ပေါ် မှာ ယောကနမ်မင်းကြီးတပါး၊

23 ဒေါရပြည်နယ်မှာ ဒေါရမင်းကြီးတပါး၊ ဂိလဂါ လပြည်မှာ ဂေါအိမ်မင်းကြီးတပါး၊

24 တိရဇမင်းကြီးတပါး၊ မင်းကြီးပေါင်း သုံးဆယ် တပါးတည်း။

  

Exploring the Meaning of ယောရှုသည် 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 12      

Joshua 12: The kings who were defeated by Joshua.

This chapter lists the kings who were defeated by Moses on the other side of the river Jordan, and those defeated by Joshua in the land of Canaan. Moses defeated Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan. Joshua defeated 31 kings, and this chapter names their cities one by one.

We might well wonder: what is the use of such a chapter for us? But here it is, included in the Word of God. We will suggest two ways in which this chapter gives us a spiritual message to work with:

First, the sheer number of kings who opposed Israel represent, in a general way, the many things that prevent us from dedicating ourselves to the Lord’s teachings.

Secondly, the many names of the towns that the Israelites defeated are all significant in identifying the various situations we encounter in our spiritual lives (See Swedenborg’s Arcana Caelestia 2009[9]). For example “Joshua” means ‘God is victory’, something we can come to understand as we choose to turn against evil. We can do that because the Lord fights for and with us; we cannot do that alone.

For every heaven there is a corresponding hell (See Swedenborg’s Heaven and Hell 588). If mercy is something of heaven, hell is to do with cruelty and all that goes with it. If innocence is of heaven, hell is to do with intended harm and all that goes with that. Evil is unspeakably precise.

Joshua defeated thirty-one kings. The number thirty stands for combat and also for ‘remnants’, which are deep-seated feelings of good and truth given the Lord gives us during our childhood, to help us combat evil in adult regeneration. Thirty-one would seem to suggest combat going on even past thirty (Arcana Caelestia 5335).

The names of the cities of these kings are given, and each name represents a quality. ‘Israel’ was the name given to Jacob by the Lord, after he had wrestled all night with the angel of God and had prevailed (see Genesis 32:24-28). “Israel” means ‘striving with God’ and also ‘a prince with God’, and it became the name of the people of Israel.

As examples, we will look at three Canaanite cities which fought Israel, and explore the spiritual meaning of their names.

1. The king of Jarmuth, means ‘being downcast by death’. Viewing life only in terms of its inevitable end does terrible things to our sense of purpose, hope and trust. Defeating Jarmuth helps us see that death is a transition into eternal life, and our means of passing from this life into our fullest life.

2. The king of Aphek, means ‘tenacious fortress’. We can quite readily see that evil can be exactly like a tenacious fortress. Evil will hang on like grim death and refuse to let us go. Evil will attempt any number of devious tactics to break us down or undermine our faith. The last thing it will do is to see that we’re resolved, and then finally give up.

3. The king of Taanach, which means ‘sandy, hard to cross’. This might remind us of dangerous quicksands, or the way in which we stumble trying to walk through sand. Again, sometimes evil can appear to give us safer passage on solid ground, before we realize that it is the hells ensnaring us.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2913, 3527, 4270

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

တောလည်ရာ 21:1, 3, 21, 32:32, 34:11

တရားဟောရာကျမ်း 1:4, 2:32, 3:1, 11, 4:44, 46

ယောရှုသည် 3:10, 16, 6:2, 8:29, 10:23, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 11:1, 2, 16, 17, 23, 13:8, 12, 14:3, 18:7, 21:25, 34, 22:4

တရားသူကြီးမှတ်စာ 1:9, 5:19

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 4:10, 12, 19, 14:17

နေဟမိ 9:24

ဆာလံ 135:11

Významy biblických slov

ယော်ဒန်မြစ်
The river Jordan separates the land of Canaan from the lands to the east. This separation represents the division of the human mind into an internal...

မြစ်
A 'stream' signifies aspects of intelligence.

နေ
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

နေထွက်
Sunrise' denotes coming of the Lord, or beginning of a celestial state.


It is common in the Bible for people to "rise up," and it would be easy to pass over the phrase as simply describing a...

ဘက်
'Side' signifies good or spiritual love.

တောင်
'Hills' signify the good of charity.

လွင်ပြင်
'A plain' signifies good and truth in the natural self, because 'the people who dwell in plains,' or 'beneath mountains and hills' are in the...

သား
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

တဝက်
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

အမ္မုန်
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

လမ်း
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ဟေရှဘုန်
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ကျွန်
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

မောရှေသည်
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

မနာရှေအမျိုး
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

မနာရှေ
'Manasseh' signifies the will of the spiritual church.

ပေး
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ရှ
Joshua is first mentioned in Exodus 17, where he is told to select men to fight for the children of Israel against the Amalekites in...

တောအရပ်
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

ဟိတ္တိ
'A Hittite' in a good sense, signifies the spiritual church, or the truth of the church. The Hittites were among the upright Gentiles who were...

ဟိဝိလူ
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

ယေရိခေါ
Jericho' signifies instruction and also the good of life because no one can be instructed in the truths of doctrine but he who is in...

ဗေသလမြို့
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

ဗေသလ
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

အာ
Hai, or Ai, signifies light derived from worldly things.

ဟေဗြုန်
'Hebron' represents the Lord's spiritual church in the land of Canaan. 'Hebron' represents the church as to good.

ဟာဇော်
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

မေဂိဒ္ဒေါ
'Megiddo,' as in 2 Chronicles 3, signifies the same as Armageddon.

ကရမေလ
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

သုံးဆယ်
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...


Přeložit: