ယေရမိ 42:2

Study

             |

2 ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်ကများသော်လည်း၊