ကမ္ဘာ ဦး 5

Studovat vnitřní smysl

       

1 အာဒံ၏သားစဉ်မြေးစက် စာရင်းဟုမူကား၊ လူကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ကာလ၌၊ မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အညီ၊ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။

2 လူယောက်ျားလူမိန်းမကို ဖန်ဆင်း၍၊ ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ ဖန်ဆင်းသောနေ့၌လည်း သူတို့ကို အာဒံအမည်ဖြင့် မှည့်တော်မူ၏။

3 အာဒံသည် အသက်တရာသုံးဆယ်ရှိသော်၊ မိမိ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီ သဏ္ဍာန်တည်းသားကိုမြင်ရ၍ ရှေသ အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။

4 ရှေသကို ဘွားမြင်သောနောက် အာဒံသည် အနှရှစ်ရာ အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။

5 အာဒံသည် အသက်နှစ်ပေါင်း ကိုးရာသုံးဆယ် စေ့သော် သေလေ၏။

6 ရှေသသည် အသက်တရာငါးနှ်ရှိသော်၊ သားဧနုတ်ကို မြင်လေ၏။

7 ဧနုတ်ဘွားမြင်သောနောက်၊ ရှေသသည် အနှရှစ်ရာခုနှစ်နှ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကို မြင်လေ ၏။

8 ရှေလသည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာ တဆယ်နှစ်နှစ်စေ့သော် သေလေ၏။

9 ဧနုတ်သည် အသက်ကိုးဆယ်ရှိသော်၊ သား ကာဣနန်ကို မြင်လေ၏။

10 ကာဣနန်ဘွားမြင်သောနောက်၊ ဧနုတ်သည် အနှရှစ်ရာတဆယ်ငါးနှ်အသက်ရှင်၍ သားသမီးများ ကို မြင်လေ၏။

11 ဧနုတ်သည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာငါးနှစ် စေ့သော်သေလေ၏။

12 ကာဣနန်သည် အသက်ခုန်ဆယ်ရှိသော်၊ သားမဟာလေလကို မြင်လေ၏။

13 မဟာလေလဘွားမြင်သောနောက်၊ ကာဣနန်သည် အနှရှစ်ရာလေးဆယ်အသက်ရှင်၍၊ သားသမီး များကို မြင်လေ၏။

14 ကာဣနန်သည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာ တဆယ့်စေ့သော် သေလေ၏။

15 မဟာလေလသည် အသက်ခြောက်ဆယ်ငါးနှ် ရှိသော်၊ သားယာရက်ကို မြင်လေ၏။

16 ယာရက်ဘွားမြင်သောနောက် မဟာလေလသည် အနှရှစ်ရာသုံးဆယ်အသက်ရှင်၍ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။

17 မဟာလေလသည် အသက်နှစ်ပေါင်းရှစ်ရာ ကိုးဆယ့်ငါးနှစ်စေ့သော် သေလေ၏၊

18 ယာရက်သည် အသက်တရာခြောက်ဆယ်နှစ်နှစ် ရှိသော် သားနောက်ကိုမြင်လေ၏။

19 ဧနောက်ဘွားမြင်သောနောက် ယာရက်သည် အနှရှစ်ရာ အသက်ရှင်၍၊ သားသမီးများကိုမြင်လေ၏။

20 ယာရက်သည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာ ခြောက်ဆယ်နှစ်နှစ်စေ့သော် သေလေ၏။

21 ဧနောက်သည် အသက်ခြောက်ဆယ်ငါးနှ် ရှိသော် သားမသုရှလကို မြင်လေ၏။

22 မသုရှလဘွားမြင်သောနောက် ဧနောက်သည် အနှသုံးရာပတ်လုံး ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာ၍ သားသမီးများကို မြင်လေ၏။

23 ဧနောက်အသက်နှစ်ပေါင်းသုံးရာ ခြောက်ဆယ် ငါးနှစ်တည်း၊

24 ဧနောက်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူ သွားလာ၏။ နောက်တဖန် သူသည်မရှိ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရား သခင် သိမ်းယူတော်မူသောကြောင့်တည်း။

25 မသုရှလသည် အသက်တရာရှစ်ဆယ်ခုန်နှ် ရှိသော်၊ သား လာမက်ကို မြင်လေ၏။

26 လာမက်ဘွားမြင်သောနောက်၊ မသုရှလသည် အနှစ်ခုနှစ်ရာ ရှစ်ဆယ်နှစ်နှစ်အသက်ရှင်၍ သားသမီး များကို မြင်လေ၏။

27 မသုရှလသည် အသက်နှစ်ပေါင်းကိုးရာ ခြောက် ဆယ်ကိုးနှစ်စေ့သော် သေလေ၏။

28 လာမက်သည် အသက်တရာရှစ်ဆယ်နှစ်နှစ် ရှိသော် သားကို မြင်၍၊

29 ဤသူသည်ကား၊ ထာဝရဘုရားကျိန်တော်မူသော မြေ၌လုပ်၍ ပင်ပန်းစွာ ခံရသောငါတို့အား သက်သာစေသောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟူ၍ သူ့ကိုနောဧ ဟူသော အမည်ဖြင့် မှည့်လေ၏။

30 နောဧဘွားမြင်သောနောက်၊ လာမက်သည် အနှငါးရာကိုးဆယ်ငါးနှ်အသက်ရှင်၍ သားသမီးများ ကို မြင်လေ၏။

31 လာမက်သည် အသက်နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ရာ ခုနစ်ဆယ် ခုနစ်နှစ် စေ့သော်သေလေ၏။

32 နောဧသည် အသက်ငါးရာရှိ၏။ နောဧ သားကား ၊ ရှေးမ၊ ဟာမ၊ ယာဖက်တည်း။

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 405, 406

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 435, 468, 481, 482, 483, 484, 485, ...

Conjugial Love 132, 156

Doctrine of the Sacred Scripture 21

True Christian Religion 48, 202


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 555, 670, 725, 728

De Verbo (The Word) 7, 18

Spiritual Experiences 5999

Marriage 48

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 1:27, 3:17, 19, 4:25, 6:9, 10, 7:13, 9:18, 10:1, 6, 21

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:12

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 1:1

မာလခိ 2:6

မMatthewဲ 1:1, 19:4

မာကု 10:6

လုကာ 3:23, 36

၁ ကောရိန္သု 11:7, 15:49

ဟေဗြဲ 11:5

ယုဒ 1:14

Významy biblických slov

အာဒံ
Adam is one of the most crucial and most controversial figures in the Bible, dividing even the faithful into camps: those who believe he literally...

ပုံ
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

ဘုရားသခ
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

ကောင်းကြီးပေး
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

နေ့
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

တရာ
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

သုံးဆယ်
'Thirty' has a twofold significance because it is is the product of five and six, and also three and ten. From five multiplied by six,...

ရှေသ
'Seth,' as in Genesis 4:25 , signifies a new faith which brings charity.

ရှေ
'Seth,' as in Genesis 4:25 , signifies a new faith which brings charity.

ဘွား
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...


To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

ရှစ်
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

သမီး
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

ကိုး
'Nine' signifies conjunction.

ငါး
Five also signifies all things of one part.

ခုနှစ်
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

နှစ်
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

တဆယ်
Fifteen, as in Genesis 7:20, signifies so few as to be scarce anything.

ကာဣနန်သည်
Cainan (Gen. 5:12) signifies a fourth church from Adam.

မဟာလေလ
'Mahalaleel,' as in Genesis 5:12, signifies a fifth church from Adam. The life of people who constituted this church was such, that they preferred the...

လေးဆယ်
'Forty' means completeness because 'four' means what is complete, as does 'ten.' Forty is the product of four and ten. Compound numbers have a meaning...

ခြောက်ဆယ်
'Sixty' means the full time and state of the implantation of truth in our minds.

ယာရက်
'Jared' in Genesis 5:15, signifies a sixth church from Adam.

ဧနောက်သည်
Enoch (Gen. 5:18) signifies the seventh church from Adam, and which consisted of those who had framed doctrines out of the things which had been...

မသုရှလ
'Methuselah,' as in Genesis 5:21, signifies the eighth church, or spiritual era, after Adam.

သုံး
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

။ နောက်
'Hanoch' denotes those who are in the truth of faith.

ရှစ်ဆယ်
Swedenborg tells us that 80, like 40, can represent a state of temptation, when we face and battle our desires for evil – and that...

လာမက်
Lamech,' as in Genesis 4:18, signifies the vastation of the church when there was no longer any faith. Lamech,' as in Genesis 5:25, signifies the...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ခုနစ်ဆ
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

နောဧသည်
'Noah,' as in Genesis 5:29, signifies the ancient church, or the parent of the three churches after the flood.

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.


Přeložit: