ထွက်မြောက်ရာ 3

Studovat vnitřní smysl

← ထွက်မြောက်ရာ 2   ထွက်မြောက်ရာ 4 →     

1 မောရှေသည်၊ မိမိယောက္ခမ မိဒျန်ယဇ်ပုရောဟိတ် ယေသရော၏သိုးဆိတ်များကို ထိန်းစဉ်၊ တော နောက်ဘက်သို့ ဆောင်သွား၍၊ ဟောရပ်အမည်ရှိသော ဘုရားသခင်၏တောင်သို့ ရောက်လေ၏။

2 ထိုအခါ ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ချုံထဲကထွက်သော မီးလျှံ၌ထင်ရှား၏ မောရှေသည် ကြည့်သောအခါ၊ မီးလောင်၍ ချုံမကျွမ်းဘဲ ရှိသည်ကို မြင်လျှင်၊

3 အဘယ်ကြောင့် ချုံမကျွမ်းဘဲရှိသနည်း။ ဤထူးဆန်းသောရူပါရုံကို ငါသွား၍ကြည့်ရှုမည်ဟုဆို၏။

4 မောရှေသွား၍ ကြည့်ရှုကြောင်းကို ထာဝရဘုရားမြင်တော်မူလျှင်၊ မောရှေ၊ မောရှေဟု ချုံထဲက ခေါ်တော်မူ၏။ မောရှေကလည်း၊ အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟု လျှောက်လေ၏။

5 ဘုရားသခင်ကလည်း၊ မချဉ်းနှင့်။ သင်၏ခြေနင်းကို ချွတ်လော့။ သင်နင်းသော အရပ်ကား သန့်ရှင်းသော မြေဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်း၊

6 ငါသည်သင့်အဘ၏ဘုရား၊ အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ ဣဇာက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားဖြစ်သည်ဟူ၍၎င်း မိန့်တော်မူ၏။ မောရှသည် ဘုရားသခင်ကိုမကြည့်ဝံ့၊ မိမိမျက်နှာကို ဖုံးလျက်နေ၏။

7 ထာဝရဘုရားကလည်း၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ရှိသော ငါ၏လူတို့ခံရသော ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။ သူတို့ကို စေခိုင်းသော သခင်တို့ကြောင့် သူတို့မြည်တမ်းသောအသံကိုလည်း ငါကြားခဲ့ပြီ။ သူတို့နာကြည်းခြင်း ဝေဒနာကို ငါသိ၏။

8 သူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့လက်မှ ကယ်နှုတ်၍၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တိလူ၊ အာမောရိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့နေရာနို့နှင့်ပျားရည် စီးတတ်သော ပြည်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်းငှါ ငါဆင်းလာပြီ။

9 ယခုတွင်လည်း ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ငိုကြွေးသောအသံသည် ငါ့ထံသို့ တက်ရောက်၍၊ သူတို့ကို အဲဂုတ္တုလူတို့သည် ညှဉ်းဆဲခြင်းအမှုကိုလည်း ငါမြင်ရပြီ။

10 ထိုကြောင့် ယခုသွားလော့။ သင်သည် ငါ၏လူ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နှုတ်ဆောင် မည်အကြောင်း၊ သင့်ကိုဖါရောဘုရင်ထံသို့ ငါစေလွှတ်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

11 မောရှေကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍၊ ဖါရောဘုရင်ထံသို့ ဝင်သဖြင့်၊ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နှုတ်ဆောင်ရပါမည်နည်းဟု ဘုရားသခင်အား လျှောက်လျှင်၊

12 ဘုရားသခင်က၊ အကယ်စင်စစ် ငါသည် သင့်ဘက်၌ရှိလိမ့်မည်။ ငါသည် သင့်ကိုစေလွှတ်ခြင်း လက္ခဏာသက်သေဟူမူကား၊ သင်သည်ထို လူတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ နှုတ်ဆောင်ပြီးလျှင်၊ ဤတောင်ပေါ်မှာ ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုရကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။

13 မောရှေကလည်း၊ အကျွန်ုပ်သည် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ရှိရာသို့ရောက်၍၊ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင်သည် ငါ့ကိုသင်တို့ ရှိရာသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီဟု အကျွန်ုပ်ဆိုလျှင်၊ သူတို့က၊ ထိုဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကား အဘယ်သို့နည်းဟု အကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍ မေးသောအခါ၊ အဘယ်သို့ပြန်ပြောရပါမည်နည်းဟု ဘုရားသခင်အားမေးလျှောက်လေ၏။

14 ဘုရားသခင်ကလည်း၊ ငါဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏ဟူ၍၎င်း၊ ငါဖြစ်သည်ဟု အမည်ရှိသောသူသည်၊ ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ပြန်ပြောလော့ဟူ၍၎င်း၊ မောရှေ အားမိန့်တော်မူ၏။

15 တဖန်ဘုရားသခင်က၊ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင်၊ အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဇာက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရားတည်းဟူသော ထာဝရဘုရားသည်၊ ငါ့ကို သင်တို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီဟု ဣသရေလ အမျိုးသားတို့အား ပြောရမည်။ ထိုအမည်သည် အစဉ် ငါ့အမည်ဖြစ်၏။ လူမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ် ငါ့ဘွဲ့နာမ ဖြစ်၏။

16 သွား၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင်၊ သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင်၊ အာဗြဟံ၏ဘုရားဣဇာက်၏ဘုရားယာကုပ်၏ဘုရားတည်းဟူသော ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အားထင်ရှားတော် မူလျက်၊ အကယ်စင်စစ် သင်တို့ကို ငါအကြည့်အရှုလာ၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်၌ သင်တို့အားပြုသောအမှုကို ငါမြင်ပြီ။

17 အဲဂုတ္တုပြည်၌ ခံရသောဒုက္ခထဲက သင်တို့ကို ငါနှုတ်၍၊ ခါနနိလူ၊ ဟိတ္တလူ၊ အာမောရိလူ၊ ဖေရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ယေဗုသိလူတို့နေရာ၊ နို့နှင့်ပျားရည်စီးတတ်သော ပြည်သို့ပို့ဆောင်မည် ငါဂတိရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူပြီဟု သူတို့အား ပြောလော့။

18 သူတို့သည် သင်၏စကားကိုနားထောင်၍၊ သင်သည် ဣသရေလအမျိုးသား အသက်ကြီးသူများပါလျက်၊ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ထံသို့ဝင်သဖြင့်၊ ဟေဗြဲလူတို့၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် အကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့တော်မူ ပြီ။ အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားအား ယဇ်ပူဇော်ခြင်းငှါ တောသို့ သုံးရက်ခရီးသွားရသော အခွင့်ကို ပေးတော်မူပါဟု လျှောက်ရမည်။

19 အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်သည် ကြီးစွာသောတန်ခိုးကို မတွေ့မမြင်လျှင်၊ သွားရသော အခွင့်ကို သင်တို့အား မပေးကြောင်းကို ငါသိ၏။

20 ငါသည်လည်း လက်ကိုဆန်၍၊ အဲဂုတ္တုပြည်ထဲ၌ ငါပြုလတံ့သော ငါ၏အံ့ဘွယ်သောအမှုရှိသမျှတို့နှင့် ထိုပြည်ကို ဒဏ်ခတ်မည်။ ထိုနောက် အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်သည် သင်တို့ကို လွှတ်လိမ့်မည်။

21 ထိုလူမျိုးသည် အဲဂုတ္တုလူတို့ထံ၌ မျက်နှာရသော အခွင့်ကို ငါပေး၍၊ သင်တို့သည် ထွက်သွားသောအခါ လက်ချည်း မသွားရကြ။

22 အကြောင်းမူကား၊ မိန်းမတိုင်းမိမိအိမ်နီးချင်း၊ မိမိအိမ်မှာ တည်းသောသူ၌ ငွေတန်ဆာ၊ ရွှေတန်ဆာနှင့် အဝတ်တန်ဆာများကို တောင်း၍၊ သင်တို့သားသမီးများကို တန်ဆာဆင်စေသဖြင့်၊ အဲဂုတ္တုလူတို့၏ဥစ္စာကို လုယူ ကြလိမ့်မည်ဟု မောရှေအား မိန့်တော်မူ၏။

← ထွက်မြောက်ရာ 2   ထွက်မြောက်ရာ 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1343, 1444, 1551, 1748, 1925, 2242, 2576, ...

Apocalypse Revealed 468, 505

True Christian Religion 19


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 141, 242, 430, 504, 532, 619

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 49

Spiritual Experiences 5669

Marriage 19

Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 15:14, 21, 22:1, 11, 26:3, 28:13, 17, 29:32, 31:12, 43:11

ထွက်မြောက်ရာ 1:8, 11, 2:16, 21, 23, 25, 3:6, 15, 4:1, 5, 10, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 5:1, 2, 3, 6:1, 2, 3, 6, 7:3, 14, 8:23, 28, 9:7, 35, 10:20, 11:1, 2, 3, 9, 10, 12:31, ...

ဝတ်ပြုရာကျမ်း 1:1, 20:24

တောလည်ရာ 10:33, 13:27

တရားဟောရာကျမ်း 1:6, 25, 6:3, 22, 8:7, 33:16

ယောရှုသည် 5:6, 15

တရားသူကြီးမှတ်စာ 6:12, 14, 15, 16, 13:22

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 14:10, 16:11

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 18:36, 19:8, 13, 19

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:4, 20:5

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 9:20, 29:14, 18

နေဟမိ 9:9, 10

ဆာလံ 14, 12:6, 30:5, 68:5, 102:13, 21, 105:26

ဟေရှာယ 6:2, 5, 42:8, 52:6

ယေရမိ 11:5, 32:20, 21

ယေဇကျေလ 20:6

ဟောရှေ 12:6

အာမုတ် 1:1

မာလခိ 3:6

မMatthewဲ 22:32

မာကု 12:26

လုကာ 20:37

တမန်တော်ဝတ္ထု 3:13, 7:7, 30, 31, 32, 33, 34, 18:10

၁ ကောရိန္သု 3:5

ဟေဗြဲ 11:16

ဗျာဒိတ်ကျမ်း 1:4

Významy biblických slov

မောရှေသည်
Moses's name appears 814 times in the Bible (KJV), third-most of any one character (Jesus at 961 actually trails David at 991). He himself wrote...

မိဒျန်
'Midianites' signify people who are in the truth of simple good.

ယဇ်ပုရောဟိတ်
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

သိုး
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

ဘက်
'Side' signifies good or spiritual love.

ဘုရားသခ
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

တောင်
'Hills' signify the good of charity.

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ကောင်းကင်တမန်
'A messenger' signifies communication.

တမန်
'A messenger' signifies communication.

မီးလျှံ
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

မီး
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

မြင်
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ခြေနင်း
In the Word, 'the sole of the foot' and 'the heel' signifies the ultimate natural. 'The shoe' is what clothes the sole of the foot...

ခြေ
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ရပ်
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

အာဗြဟံ
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

အာဗြဟံ၏
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

ဣဇာက်၏
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

ယာကုပ်
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

ယာကုပ်၏
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

မျက်နှာ
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

သိ.
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

အဲဂုတ္တုပြည်၌
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

ညှဉ်းဆဲ
'Taskmasters' denote falsities which bind people in slavery.

ကြား
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

သိ
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

လက်
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ဟိတ္တိ
'A Hittite' in a good sense, signifies the spiritual church, or the truth of the church. The Hittites were among the upright Gentiles who were...

ဟိဝိလူ
The Hivites' represent those who were in idolatry, but in which there was something of good.

နေရာ
'A dry place,' as in Luke 11:24, signifies states of evil and falsity which are in the life of someone who does the work of...

နို့
Water represents true ideas about day-to-day life, and other drinks and liquids in general represent different forms of truth. Milk is a drink that contains...

ပျားရည်
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

သား
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

အဲဂုတ္တုလူတို့သည်
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

တောင်ပေါ်မှာ
'Hills' signify the good of charity.

ထာဝရ
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

ကြီး
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

ဒုက္ခ
Matthew 24:21 mentions an affliction "such as was not from the beginning of the world, no nor ever shall be". There, the affliction means the...

နားထောင်
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

ဝင်
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

ဟေဗြဲ
The term 'Hebrew' is used in the Word to signify anything relating to service, whatever its nature may be. Hence Abraham, in one passage only...

သုံး
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

ပေး
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

ဒဏ်ခတ်
'To smite' signifies condemnation. 'To smite,' as in Genesis 14:15, signifies vindication. 'To smite,' as in Genesis 32:8, signifies destruction. 'To smite the earth with...

မိန်းမ
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

အိမ်
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

အိမ်နီးချင်း
'The neighbor' is not only an individual person, but also people collectively, as a less or greater society, our country, the church, the Lord’s kingdom,...

ငွေ
'Money' relates to truth.

ရွှေ
'Money' relates to truth.

အဝတ်
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

သမီး
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ရှေ
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Approaching the Lord
Throughout virtually every culture, in every era of history, people have related to a Divine presence. We desire to draw near to the source of our life, the cause of our existence. Yet there is the question of who or what we are meant to approach?
Worship Talk | Ages over 18

 Burning Bush
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Compare: Moses and Joshua
Activity | Ages 7 - 14

 Compare: Moses and Samuel
Activity | Ages 7 - 14

 Correspondences of Fire
Illustration of three stories in the Word that relate to fire. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Curiosity
Worship Talk | Ages 7 - 14

 I Am: The Lord’s Divine Presence with Us
Worship Talk | Ages over 18

 Moses and the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Moses and the Burning Bush
The Lord protected Moses and prepared him to do a very important job. Sample from the Jacob's Ladder Program, Introductory Level, for ages 5-6.
Religion Lesson | Ages 5 - 6

 Moses and the Burning Bush
Project | Ages up to 6

 Moses and the Burning Bush
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Moses and the Burning Bush (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 Moses at the Burning Bush
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Names of the Lord
Worship Talk | Ages 4 - 6

 Overview of Lead and Guide Us Levels A B C for Ages 3-14
Overview of the Youth Journey Program "Lead and Guide Us", Levels A, B and C, for ages 3-14. Suitable for Sunday schools, camps, classrooms and families.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 14

 Picture the Burning Bush with Watercolor Pencils
Project | Ages 4 - 10

 Quotes: Hearing the Lord
Teaching Support | Ages over 15

 The Angel and the Bush
Project | Ages 4 - 10

 The Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Burning Bush
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Burning Bush
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Burning Bush
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Burning Bush
As we approach adult life, the things we are learning from the Word take on new meaning.
Worship Talk | Ages 15 - 17

 The Lord's Names
The Lord's names reveal aspects of His qualities. We can be linked to Him through baptism in His name.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 The Miracle of the Burning Bush
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Oneness of God
Lesson and activities looking at the oneness of God and the way his many names help us reflect on what He does for us.
Religion Lesson | Ages over 15

 Why the Lord Has Different Names
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Why Two Sexes?
Article | Ages 15 - 17


Přeložit: