ထွက်မြောက်ရာ 27

Studovat vnitřní smysl

       

1 တနည်းကား၊ အလျားငါးတောင်၊ အနံငါးတောင်ရှိ၍ စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်သော ယဇ်ပလ္လင်ကို၊ အကာရှသားနှင့်လုပ်ရမည်။ အမြင့်လည်း သုံးတောင်ရှိရမည်။

2 ယဇ်ပလ္လင် လေးထောင့်အပေါ်မှာ၊ ဦးချိုလေးချောင်းကို အကာရှသားနှင့်လုပ်၍ ကြေးဝါနှင့် မွမ်းမံရမည်။

3 ပြာခံစရာအိုးနှင့်တကွ တူးရွင်းပြား၊ အင်တုံ၊ အမဲသားချိတ်၊ လင်ပန်း အစရှိသော ယဇ်ပလ္လင်နှင့် ဆိုင်သော တန်ဆာရှိသမျှတို့ကို ကြေးဝါနှင့် လုပ်ရမည်။

4 ကြေးဝါ ဆန်ခါကို၎င်း၊ ဆန်ခါလေးထောင့်အပေါ်မှာ ကြေးဝါလေးကွင်းကို၎င်း လုပ်ပြီးလျှင်၊

5 ယဇ်ပလ္လင်ခါးပန်းအောက်၊ အလယ်၌ ထားရမည်။

6 ယဇ်ပလ္လင်ထမ်းစရာ အကာရှသားထမ်းဘိုးတို့ကို လုပ်၍ ကြေးဝါနှင့် မွမ်းမံပြီးမှ၊

7 ယဇ်ပလ္လင်ကို ထမ်းစရာဘို့ တဘက်တချက် ကွင်းများ၌ လျှိုထားရမည်။

8 တောင်ပေါ်မှာ သင့်အား ပြသည်အတိုင်း၊ ထိုယဇ်ပလ္လင်ကို အပေါ်အောက် ဟင်းလင်းဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ ပျဉ်ပြားနှင့် လုပ်ရမည်။

9 တဲတော်ဝင်း ကာရန်မူကား၊ အလျားအတောင်တရာရှိသော ပိတ်ချောနှင့် တောင်ဘက်၌ ကုလားကာကို လုပ်ရမည်။

10 ထိုကုလားကာဘို့ တိုင်နှစ်ဆယ်တိုင်ခြေစွပ်နှစ်ဆယ်ကို ကြေးဝါနှင့်လုပ်၍ တိုင်တံစို့၊ တိုင်တန်းတို့ကို ငွေဖြင့် ပြီးစေရမည်။

11 ထိုနည်းတူ၊ မြောက်ဘက်၌ ကာရန် အလျားအတောင် တရာရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ ငွေတံစို့၊ ငွေတန်းပါသော ကြေးဝါထိုင်နှစ်ဆယ်ကြေးဝါခြေစွပ်နှစ်ဆယ် ရှိရမည်။

12 ဝင်းအနောက်ဘက် အနံ၌ ကာရန်၊ အလျားအတောင်ငါးဆယ်ရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ တိုင်တဆယ်၊ ခြေစွပ်တဆယ်ရှိရမည်။

13 ဝင်းအရှေ့ဘက်၌လည်း အနံအတောင်ငါးဆယ်ရှိရမည်။

14 တံခါးဝတဘက်တချက်၌ ကာရန်၊ အလျားဆယ်ငါးတောင်ရှိသော ကုလားကာနှင့်တကွ တိုင်သုံးတိုင်

15 ခြေစွပ်သုံးခုရှိရမည်။

16 ဝင်းတံခါးဝ၌ ကာရန်၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအထည်၊ ပိတ်ချောဖြင့်ပြီး၍၊ ချယ်လှယ်သော ကုလားကာအတောင်နှစ်ဆယ်နှင့်တကွ တိုင်လေးတိုင် ခြေစွပ်လေးခုရှိရမည်။

17 ဝင်းပတ်လည်၌ တိုင်ရှိသမျှတို့သည် ငွေတံစို့၊ ငွေတန်း၊ ကြေးဝါခြေစွပ်နှင့် ပြည့်စုံရမည်။

18 ဝင်းသည် အလျားအတောင်တရာ၊ အနံငါးဆယ်၊ အမြင့်ငါးတောင်ရှိ၍၊ ပိတ်ချောနှင့်ကြေးဝါ ခြေစွပ်ဖြင့် ပြီးရမည်။

19 အမှုတော်ထမ်းဘို့ တဲတော်အသုံးအဆောင်ရှိသမျှကို၎င်း၊ တဲတော်တံသင်၊ ဝင်းနှင့်ဆိုင်သော တံသင်ရှိသမျှကို၎င်း ကြေးဝါနှင့်လုပ်ရမည်။

20 ပရိသတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်တွင်၊ သက်သေခံချက်ထားရာအရပ်ကို ကာသော ကုလားကာပြင်မှာ၊ မီးခုံ၌ အစဉ်မပြတ် မီးထွန်းစရာဘို့၊ သံလွင်သီးကို ထောင်း၍ယူသော သံလွင်ဆီစစ်ကို၊ ဣသရေလအမျိုးသား တို့သည် ဆောင်ခဲ့ရကြမည်အကြောင်း ဆင့်ဆိုလော့။

21 အာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့သည်၊ ညဦးမှသည် နံနက်တိုင်အောင်၊ ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ ထိုအမှုကို စီရင်ရမည်။ ဣသရေလအမျိုးတို့သည်၊ သားအစဉ်အဆက်စောင့်ရသော ပညတ်တော် ဖြစ်သတည်း။

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 31, 648, 883, 886, 2405, 2576, 2832, ...

Apocalypse Revealed 270, 322, 342, 392, 450, 487, 493, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 70, 219, 316, 375, 391, 417, 576, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ထွက်မြောက်ရာ 12:14, 17:15, 25:40, 26:36, 27:3, 19, 28:43, 29:9, 12, 30:21, 31:9, 35:17, 38:1, 9, 28, 30, 31, 39:37, 39, 40, 40:4, 6, 8

ဝတ်ပြုရာကျမ်း 3:17, 6:15, 7:36, 10:9, 16:34, 17:7, 23:14, 21, 24:2, 9

တောလည်ရာ 4:14, 26, 32, 18:23, 19:21, 35:29

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 3:3

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 1:50, 7:40, 45

၂ ရာချုပ် 4:1, 9

z ဇရ 3:2

ဆာလံ 118:27

ယေဇကျေလ 40:17, 28, 43:13, 15

Významy biblických slov

ငါး
Five also signifies all things of one part.

စတုရန်း
'Square' signifies righteousness.

ယဇ်ပလ္လင်
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

သုံး
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

လေး
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

ကြေးဝါ
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

အိုး
There is an interesting relationship between facts and truth. It's necessary to have facts if we want to know the truth, but facts on their...

ကွင်း
In Genesis 41:42 and Luke 16:22, 'to give a ring' signifies something that confirms power.

ဘက်
'Side' signifies good or spiritual love.

တောင်ပေါ်မှာ
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

တောင်
'Hills' signify the good of charity.

ပြ
'Shew' signifies instruction to the life.

တရာ
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

ပိတ်ချော
Linen' signifies genuine truth.

တောင်ဘက်
In the Word, 'the south' or 'midday' means a state of light, which is a state of intelligence produced by truths, thus also an interior...

တိုင်
A pillar of a cloud by day,' and 'a pillar of fire by night,' as in Exodus 8:21, signifies a state of illustration which is...

နှစ်ဆယ်
'Twenty,' when referring to a quantity, signifies everything, or fullness, because it is ten twice. In Genesis 18:31, 'twenty', like all numbers occurring in the...

ငွေ
'Money' relates to truth.

မြောက်ဘက်
'North' signifies people who are in obscurity regarding truth. North,' in Isaiah 14:31, signifies hell. The North,' as in Jeremiah 3:12, signifies people who are...

ငါးဆယ်
God rested on the seventh day of creation. That represents a state of holiness and tranquility that was preserved in the form of the sabbath....

တဆယ်
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

ချယ်လှယ်
'Needlework,' as in Exodus 26:36, signifies the scientific principle.

အသုံးအဆောင်
Instruments of music,' according to correspondences, signify the pleasant and delightful affection of spiritual and celestial things. Therefore, also in many of the Psalms of...

တံသင်
'A peg' denotes the conjoining and strengthening principles.

က
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

မီးခုံ
The light of a lamp' signifies illumination from the Lord. A lamp,' as in Revelation 22, signifies natural light from self-derived intelligence. 'A lamp' signifies...

သံလွင်
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

သံလွင်သီး
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

ဆီ
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

နံနက်
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

ထာဝရ
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Olive Oil for the Lampstand
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Holy of Holies (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Outer Court
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tabernacle
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Tabernacle (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Tabernacle (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Tabernacle and the Ark (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Přeložit: