အာမုတ် 1

Studovat vnitřní smysl

       

1 ယုဒရှင်ဘုရင် ဩဇိမင်း၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်ယောရှ၏သား ယေရောဗောင်မင်းတို့လက်ထက်၊ မြေကြီး မလှုပ်မှီနှစ်နှစ် အထက်က၊ သိုးထိန်းစုအဝင်ဖြစ်သော တေကောရွာသားအာမုတ်သည် ဣသရေလပြည်အတွက် ခံရသော ဗျာဒိတ်တော်စကားဟူမူကား၊

2 ထာဝရဘုရားသည် ဇိအုန်တောင်ပေါ်ကကြွေးကြော်၍၊ ယေရုရှလင်မြို့ထဲကအသံကို လွှင့်တော်မူသော ကြောင့်၊ သိုးထိန်းနေရာတို့သည် ညှိုးငယ်၍၊ ကရမေလတောင်ထိပ်သည် နွမ်းရိလိမ့်မည်။

3 ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဒမာသက်မြို့သည် ဂိလဒ်ပြည်ကို စပါးနယ်ရာ သံယန္တရားစက်တို့ နှင့် ကြိတ်နယ်သောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

4 ဟာဇေလမင်းမျိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍၊ ဗင်္ဟာဒဒ်မင်း၏ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်

5 ဒမာသက်မြို့ တံခါးကန့်လန့်ကျင်တို့ကိုချိုးမည်။ အာဝင်ချိုင့်သားတို့ကို၎င်း၊ ဗေသေဒင်မြို့၌ မင်းပြုသော သူတို့ကို၎င်း ပယ်ဖြတ်မည်။ ရှုရ်ပြည်သားတို့သည် ကိရမြို့သို့ သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရကြမည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

6 တဖန်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဂါဇမြို့သည် ချုပ်ထားသောသူအပေါင်းတို့ကို ဧဒုံမင်း၌ အပ်ခြင်းငှါ သိမ်းသွားသောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

7 ဂါဇမြို့ရိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်

8 အာဇုတ်မြို့သားတို့ကို၎င်း၊ အာရှကေလုန်မြို့၌ မင်းပြုသောသူတို့ကို၎င်း ပယ်ဖြတ်မည်။ ဧကြုန်မြို့ကို လည်း တိုက်၍ ကျန်ကြွင်းသော ဖိလိတ္တိလူတို့သည် ပျက်စီးကြလိမ့်မည်ဟု အရှင်ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။

9 တဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ တုရုမြို့သည် ညီအစ်ကိုချင်းဖွဲ့သောမိဿဟာယကို မစောင့်၊ ချုပ်ထားသော သူအပေါင်းတို့ကို ဧဒုံမင်း၌အပ်သောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ် မပေးဘဲမနေ။

10 တုရုမြို့ရိုးအပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်

11 တဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဧဒုံပြည်သည် သနားသောစိတ်ကိုချုပ်တည်း၍၊ ညီအစ်ကို ကို ထားနှင့်လိုက်သောအပြစ်၊ ဒေါသစိတ်နှင့် အစဉ်အမြဲဆွဲဖြတ်၍ အစဉ်အမြဲအငြိုးထားသော အပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည်ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

12 တေမန်မြို့အပေါ်သို့ မီးကိုလွှတ်၍၊ ဗောဇရမြို့၏ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည်

13 တဖန် ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ အမ္မုန်ပြည်သားတို့သည် မိမိတို့နေရာကို ကျယ်စေခြင်းငှါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သော ဂိလဒ်ပြည်သူမိန်းမတို့၏ ဝမ်းကိုခွဲသောအပြစ်သုံးပါးမက၊ အပြစ်လေးပါးကြောင့် ငါသည် ဒဏ်မပေးဘဲမနေ။

14 ရဗ္ဗာမြို့ရိုးကို မီးရှို့၍ ဘုံဗိမာန်တို့ကို လောင်စေမည် စစ်တိုက်သောနေ့၌ အော်ဟစ်ခြင်း၊ မိုဃ်းသက် မုန်တိုင်းရောက်သောနေ့၌ လွင့်သွားခြင်း ရှိလိမ့်မည်

15 သူတို့ရှင်ဘုရင် ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ မှူးတော်မတ်တော်များတို့သည် သိမ်းသွားခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်ဟု ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူ၏။


Exploring the Meaning of အာမုတ် 1      

Napsal(a) Joe David

Amos was a prophet in ancient Israel during the reigns of Jeroboam II and Uzziah. His writings/sayings date from around 760-755 BC.

In his explanations of the inner meaning of the Word, Swedenborg summarizes the meaning of Amos's prophecies in his unpublished work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms". We've used that text, and references made elsewhere by Swedenborg to these verses, and then the more general system of words and their symbolism that he described, to suggest the outlines of the internal sense of these Bible chapters.

In Amos 1:1-2, the verses describe the Lord teaching us about the Word and doctrine from the Word. In this book of the Bible, the prophet Amos symbolizes the Lord. Amos was a shepherd, and of course that metaphor is used to describe the Lord Jesus Christ, too, in the New Testament.

The book of Amos describes the Lord's anger and impatience with the Children of Israel - in the literal sense. Inside, though, it is really a story of the Lord’s great love and concern for us. This is a book of promise: The Lord will triumph over hell’s quest to dominate us and destroy the gift of salvation. This victory is not an occasional interest of the Lord’s; He has an “ardent zeal” to protect us.

In verse 2, the roaring of the Lord from Zion and the uttering of His voice from Jerusalem teach us several things about Him in this context:
- He has grievous distress for His church and people.
- He has an ardent zeal for protecting heaven and the church.
- He warns of coming vastations.
- He points to the drying up of our “Mount Carmel” and the effects this will have on our “vineyards.”

There are different ways to destroy true ideas and good loves. Verses 3-15 in this chapter describe the different ways that people do this.

Verses 3-5 are talking about people who pervert knowledges from the Word, knowledges which help us form true, useful doctrine. When people successfully corrupt knowledge from the Word, they also undermine the good that would come from that knowledge. But, these people will perish, spiritually.

Verses 6-8 describe people who apply the Word to create or reinforce heretical false ideas. That's not a good thing to do; they will perish, too.

Verses 9-10 address people who pervert knowledges [cognitiones] of good and truth, and thereby injure the external sense of the Word.

Verses 11-12 are about people who pervert the sense of the letter of the Word by falsity, by which doctrine perishes.

Finally, verses 13-15 describe people who falsify the truths of the sense of the letter of the Word: they do not resist in the day of combat, but destroy the truth of doctrine.

What are we to make of this? One take-away is that the Lord loves us, and wants to protect us. Another is that he wants us to carefully read the Word and seek the truths in it - those in the literal sense, and those in the internal sense. From these we should form sound doctrine, and develop good loves that can be built on true ideas.

For further reading, see Arcana Coelestia 2606, 10325, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201.

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Amos 1      

Napsal(a) Joe David

Amos was a prophet in ancient Israel during the reigns of Jeroboam II and Uzziah. His writings/sayings date from around 760-755 BC.

In his explanations of the inner meaning of the Word, Swedenborg summarizes the meaning of Amos's prophecies in his unpublished work, "The Inner Meaning of the Prophets and Psalms". We've used that text, and references made elsewhere by Swedenborg to these verses, and then the more general system of words and their symbolism that he described, to suggest the outlines of the internal sense of these Bible chapters.

In Amos 1:1-2, the verses describe the Lord teaching us about the Word and doctrine from the Word. In this book of the Bible, the prophet Amos symbolizes the Lord. Amos was a shepherd, and of course that metaphor is used to describe the Lord Jesus Christ, too, in the New Testament.

The book of Amos describes the Lord's anger and impatience with the Children of Israel - in the literal sense. Inside, though, it is really a story of the Lord’s great love and concern for us. This is a book of promise: The Lord will triumph over hell’s quest to dominate us and destroy the gift of salvation. This victory is not an occasional interest of the Lord’s; He has an “ardent zeal” to protect us.

In verse 2, the roaring of the Lord from Zion and the uttering of His voice from Jerusalem teach us several things about Him in this context:
- He has grievous distress for His church and people.
- He has an ardent zeal for protecting heaven and the church.
- He warns of coming vastations.
- He points to the drying up of our “Mount Carmel” and the effects this will have on our “vineyards.”

There are different ways to destroy true ideas and good loves. Verses 3-15 in this chapter describe the different ways that people do this.

Verses 3-5 are talking about people who pervert knowledges from the Word, knowledges which help us form true, useful doctrine. When people successfully corrupt knowledge from the Word, they also undermine the good that would come from that knowledge. But, these people will perish, spiritually.

Verses 6-8 describe people who apply the Word to create or reinforce heretical false ideas. That's not a good thing to do; they will perish, too.

Verses 9-10 address people who pervert knowledges [cognitiones] of good and truth, and thereby injure the external sense of the Word.

Verses 11-12 are about people who pervert the sense of the letter of the Word by falsity, by which doctrine perishes.

Finally, verses 13-15 describe people who falsify the truths of the sense of the letter of the Word: they do not resist in the day of combat, but destroy the truth of doctrine.

What are we to make of this? One take-away is that the Lord loves us, and wants to protect us. Another is that he wants us to carefully read the Word and seek the truths in it - those in the literal sense, and those in the internal sense. From these we should form sound doctrine, and develop good loves that can be built on true ideas.

For further reading, see Arcana Coelestia 2606, 10325, and The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2606, 10325

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 201


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 367, 1197, 3995, 4171, 6419, 6804, 9340, ...

Apocalypse Revealed 343, 612


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 419, 532, 601, 746, 817, 850

Scriptural Confirmations 9, 75

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 27:41, 36:33

ထွက်မြောက်ရာ 3:1

တောလည်ရာ 20:20

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 6:17

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 12:31, 14:2

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 8:12, 14:23, 28, 15:16, 16:9

၂ ရာချုပ် 20:10, 11, 21:16, 17, 26:1

ဆာလံ 29:4

ဟေရှာယ 8:4, 17:1, 21:11, 23:1, 33:9, 34:5

ယေရမိ 25:30, 28:8, 47:1, 49:1, 7, 23

ယေဇကျေလ 21:25, 25:1, 12, 15, 26:1, 27:1, 27, 28:1, 30:17, 35:1

ဟောရှေ 1:1, 10:8, 14:1

အာမုတ် 2:2, 5, 3:8, 9, 5:5, 7:14, 9:7

adi ဗဒိ 1:1

ဇေဖနိ 2:4, 8

ဇာခရိ 9:1, 2, 3, 5, 14:5

မာလခိ 1:4

Významy biblických slov

ယုဒ
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ယေရုရှလင်မြို့
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

အသံ
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

ကရမေလ
Carmel (Isa. 16:10) signifies the good of the church. Carmel also signifies the celestial church. (Isa. 35:2.)

ဒမာသက်မြို့
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

နယ်
'To thresh,' as in Micah 4:13, signifies dissipating evils among people of the church.

သံ
'Iron,' in Deuteronomy 8:9, signifies natural or rational truth. Iron' signifies natural truth, and consequently, the natural sense of the Word. At the same time,...

သုံး
The Writings talk about many aspects of life using the philosophical terms "end," "cause" and "effect." The "end" is someone’s goal or purpose, the ultimate...

လေး
The number "four" in the Bible represents things being linked together or joined. This is partly because four is two times two, and two represents...

မီး
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ဘုံဗိမာန်
'A palace,' as in Psalm 144:12, represents the understanding in which truths have a beautiful form. They have a beautiful form when they are from...


Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ချိုး
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

ဧဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ဖိလိတ္တိ
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

ဖိလိတ္တိလူ
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

တုရုမြို့
'Tyre,' as in Ezekiel 27:13-14, represents people with knowledge of celestial and spiritual things.

အစ်ကို
There are two ways "brother" is used in the Bible, ways that are still reflected in modern language. One denotes an actual blood relationship; the...

ထာဝရ
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

ကို
'To pursue,' as in Genesis 14:16, signifies a state of purification, because 'to pursue enemies' is the expulsion of evils and falsities which were with...

အစဉ်အမြဲ
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

ဗောဇရ
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

အမ္မုန်
The children of Ammon ('Jeremiah 49:1'), signify those who falsify the truths of the Word, and of the church.

ရဗ္ဗာမြို့
Rabbath

စစ်
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

နေ့
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Mental Trash Talk

Somebody's playing basketball inside your head.


Přeložit: