၂ ဓမ္မရာဇဝင် 8

Studovat vnitřní smysl

သမ္မာကျမ်း၊၊ Judson (1835)     

← ၂ ဓမ္မရာဇဝင် 7   ၂ ဓမ္မရာဇဝင် 9 →

1 ထိုနောက်ဒါဝိဒ်သည် ဖိလိတ္တိလူတို့ကို လုပ်ကြံ၍ အောင်မြင်သဖြင့်၊ မေသေဂမ္မာမြို့ကို သိမ်းယူလေ၏။

2 မောဘပြည်ကိုလည်းလုပ်ကြံ၍ ပြည်သားတို့ကို မြေပေါ်မှာ လှဲချသဖြင့်၊ ကြိုးနှင့်တိုင်းလျက် သုံးစုတွင် နှစ်စုကိုသတ်၏။ တစုကိုချမ်းသာပေး၏။ ထိုသို့မောဘ အမျိုးသားတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ ကျွန်ခံ၍ အခွန်ဆက်ရကြ၏။

3 ဇောဘမင်းကြီးရဟောဘ၏ သားဟာဒဒေဇာသည် ဥဖရတ်မြစ်နားမြေကိုသိမ်းယူခြင်းငှါ သွားသော အခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် တိုက်ဖျက်၍၊

4 ရထားတထောင်မြင်းစီးသူရဲခုနစ်ထောင်၊ ခြေသည် သူရဲနှစ်သောင်းကို ဘမ်းဆီး၍ ရထားတရာတို့ကိုသိမ်းထားပြီးမှ၊ အခြားသောမြင်းရထားရှိုသမျှတို့ကို ဖျက်ဆီးလေ၏။

5 ဒမာသက်မြို့နေ ရှုရိလူတို့သည် ဇောဘမင်းကြီး ဟာဒဒေဇာကို စစ်ကူသောအခါ၊ ဒါဝိဒ်သည် ရှုရိလူ နှစ်သောင်းနှစ်ထောင်တို့ကို သတ်ပြီးမှ၊

6 ရှုရိပြည် ဒမာသက်မြို့၌ မြို့စောင့်တပ်ကို ထားသဖြင့်၊ ရှုရိလူတို့သည်ဒါဝိဒ်၌ ကျွန်ခံ၍ အခွန်ဆက်ရကြ၏။ ဒါဝိဒ်သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရား စောင့်မ တော်မူ၏။

7 ဟာဒဒေဇာ၏ ကျွန်တို့စွဲကိုင်သော ရွှေဒိုင်းလွှားများကို ဒါဝိဒ်သည်သိမ်း၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ဆောင် သွား၏။

8 ဟာဒဒေဇာအစိုးရသော ဘေတမြို့နှင့် ဗေရောသဲမြို့မှ ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် များစွာသောကြေးဝါကို သိမ်းသွား၏။

9 ဟာဒဒေဇာ၏ တပ်အလုံးအရင်းကို ဒါဝိဒ် လုပ်ကြံကြောင်းကို၊ ဟာမတ်မင်းကြီးတောဣသည် ကြားလျှင်၊

10 မိမိရန်သူဟာဒဒေဇာကို ဒါဝိဒ်သည် စစ်တိုက်၍ လုပ်ကြံသောကြောင့်၊ မိဿဟာယဖွဲ့၍ ကောင်းကြီး ပေးစေြင်းငှါ၊ မိမိသားယောရံကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးထံသို့ စေလွှတ်၍၊ ယောရံသည် ငွေဖလား၊ ရွှေဖလား၊ ကြေးဝါ ဖလားတို့ကို ဆောင်လျက်လာ၏။

11 ထိုဖလားတို့ကို ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် ထာဝရဘုရားအား ပူဇော်၏။ ထိုအတူအောင်မြင်သောရှုရိပြည်၊ မောဘပြည်၊ အမ္မုန်ပြည်၊ ဖိလိတ္တိပြည်၊ အာမလက်ပြည်၌ သိမ်းယူသော ရွှေငွေကို၎င်း၊

12 ဇောဘမင်းကြီး ရဟောဘသား ဟာဒဒေဇာ၏ ဘဏ္ဍာကို လုယူ၍ ရသောရွှေငွေကို၎င်း၊ ထာဝရဘုရား အား ပူဇော်၏။

13 ဆားချိုင့်တွင် ဧဒုံလူတသောင်းရှစ်ထောင်တို့ကို လုပ်ကြံရာမှ၊ ဒါဝိဒ်သည် ပြန်လာသောအခါ ဂုဏ်အသရေ ကြီး၏။

14 ဧဒုံပြည်အရပ်ရပ်၌ မြို့စောင့်တပ်တို့ကိုထား၍၊ ဧဒုံပြည်သားအပေါင်းတို့သည် ဒါဝိဒ်၌ ကျွန်ခံကြ၏။ ဒါဝိဒ်သွားလေရာရာ၌ ထာဝရဘုရား စောင့်မတော်မူ၏။

15 ထိုသို့ ဒါဝိဒ်သည် ဣသရေလနိုင်ငံလုံးကို စိုးစံ၍၊ နိုင်ငံတော်သားတို့တွင် တရားမှုကို စီရင်ဆုံးဖြတ် တော်မူ၏။

16 ဇေရုယာ၏သားယွာဘသည် ဗိုလ်ချုပ်မင်း ဖြစ်၏။ အဟိလုပ်၏ သားယောရှဖတ်သည် အတွင်းဝန် ဖြစ်၏။

17 အဟိတုပ်သား ဇာဒုတ်နှင့် အဗျာသာ၏သား အဟိမလက်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်၏။ စရာယသည် စာရေးတော်ကြီးဖြစ်၏။

18 ယောယဒ၏သား ဗေနာယသည် ခေရသိလူနှင့် ပေလသိ လူတို့ကိုအုပ်ရ၏။ ဒါဝိဒ်၏သားတော်တို့ သည်လည်း မင်းသားအရာနှင့် နေကြ၏။

← ၂ ဓမ္မရာဇဝင် 7   ၂ ဓမ္မရာဇဝင် 9 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1715, 6917, 7770


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 817

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

ကမ္ဘာ ဦး 25:23

တောလည်ရာ 24:17, 18, 34:8

ယောရှုသည် 11:6, 9

၁ ဓမ္မရာဇဝင် 7:13, 14:47

၂ ဓမ္မရာဇဝင် 5:10, 17, 25, 7:9, 10:6, 19, 15:3, 18, 24, 17:15, 18:2, 19:12, 20:7, 23, 21:15, 23:3, 20, 22, 36

၃ ဓမ္မရာဇဝင် 1:26, 38, 4:1, 7:51, 10:9, 16, 11:15, 23, 24, 22:48

၄ ဓမ္မရာဇဝင် 1:1, 3:4, 11:4, 10, 14:7, 28, 18:7, 18

၁ ရာဇဝင်ချုပ် 9:11, 11:6, 12:29, 15:11, 18:1, 14, 26:27

၂ ရာချုပ် 8:3

ဆာလံ 18:45, 60:1, 2, 10, 78:72

ဟေရှာယ 39:1

ယေရမိ 22:15

ယေဇကျေလ 44:15, 47:16

အာမုတ် 6:2

မိက္ခာ 4:13

ဟေဗြဲ 11:33

Významy biblických slov

ဒါဝိဒ်သည်
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...

ဖိလိတ္တိလူ
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

ဖိလိတ္တိ
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

မောဘ
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

ပြည်
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

မြေ
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

နှစ်
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

ကျွန်
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

သား
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ဥဖရတ်
The river Euphrates signifies, in Psalms 80:9, 10, signifies the sensual and scientific principle.

မြစ်
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

တထောင်
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

မြင်းစီးသူရဲ
'A horseman' signifies intelligence, or one who is intelligent. 'A horseman,' as mentioned in Revelation 9:16, signifies reasonings concerning faith alone. 'A horseman' can also...

တရာ
It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

ဒမာသက်မြို့
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

ရှုရိ
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

လူ
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

ဘုရား
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ယေရုရှလင်မြို့
Jerusalem, on Mount Zion, signifies the doctrine of love to the Lord, and how it governs your life. Jerusalem first comes to our attention in...

မြို့
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

ကြေးဝါ
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ကြား
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

စစ်တိုက်
'Wars,' in the Word, signify spiritual war, which consists of challenging truth, and are conducted by rationalizations from falsities. This is why the ministry of...

စစ်
'Wars,' in the Word, signify spiritual war, which consists of challenging truth, and are conducted by rationalizations from falsities. This is why the ministry of...


To fare sumptuously every day, as in Luke 16:19, 20, signifies the satisfaction and delight which the Jewish people had in reading and possessing the...

ငွေ
'Money' relates to truth.

ရွှေ
'Money' relates to truth.

ပြန်.
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

ရှစ်
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

ပြန်လာ
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

ဧဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

ဒုံ
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

စီရင်
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

ယွာဘ
Joab' denotes people in whom there is no longer any spiritual life, because of the profanation of good and the falsification of truth.

ယွာဘသည်
Joab' denotes people in whom there is no longer any spiritual life, because of the profanation of good and the falsification of truth.

ယောရှဖတ်
In the Bible, King Jehoshaphat of Judah is mentioned in the first Book of Kings, in Chapters 21 and 22. He comes to the throne...

ယဇ်ပုရောဟိတ်
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

ဒါဝိဒ်၏
David is one of the most significant figures in the Bible. He was a musician, one of history’s greatest poets, the boy warrior who killed...


Přeložit: