၂ ဓမ္မရာဇဝင် 14:31

Studie

     

31 ိုအခါ ယွာဘသည် အဗရှလုံအိမ်သို့သွား၍၊ ကိုယ်တော်၏ ကျွန်တို့သည် ကျွန်တော်လယ်ကို အဘယ် ကြောင့် မီးရှို့ကြသနည်းဟု မေးသော်၊