၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:7

Studie

     

7 သို့ရာတွင် ဣသရေလအမျိုးကို ပြစ်မှားစေသော ယေရောဗောင်မင်းမျိုး၏ ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကို မရှောင် လိုက်ကြ၏။ ရှမာရိမြို့၌လည်း အာရှရပင် ရှိသေး၏။


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 7. Wherefore the falsities of the merely natural man prevail, while the spiritual man has but little remains of intellectual power, of doctrine, or of natural truths, thus being reduced by the natural man to a state of desolation, and condemnation.