၄ ဓမ္မရာဇဝင် 13:12

Studie

     

12 ယဟောရှပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှ၊ ယုဒရှင်ဘုရင်အာမဇိကို စစ်တိုက်ရာတွင်၊ တန်ခိုးကြီးခြင်း အရာသည် ဣသရေလရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။


Komentář k tomuto verši  

Napsal(a) Henry MacLagan

Verse 12. But all the states of the corrupted spiritual man both as to internals and externals, including his opposition to the celestial church, are surely inscribed on his interior memory.